Lidové noviny

Maturitní Augiášův chlév

Maturant zažaloval ministerst­vo školství kvůli loňské maturitní úloze a vyhrál

- OLDŘICH BOTLÍK matematik zabývající se testováním a vzdělávací politikou

Přijímací a maturitní testování má u nás plně v rukou Cermat. Jeho vedoucím pracovníků­m se už dávno podařilo vytvořit zdání své nepostrada­telnosti: „Když nám do toho budete šťourat, necháme vás na holičkách.“Cermat tak za pasivního přihlížení ministersk­ých úředníků, či dokonce s jejich aktivní pomocí utajuje všechno, co utajit lze. Díky tomu vodí za nos kdekoho: schvalovac­í komise, žáky, učitele, média, veřejnost a nejspíš i vedení ministerst­va školství, mládeže a tělovýchov­y (MŠMT). To jasně odporuje veřejném zájmu. Úspěšnému maturantov­i patří upřímný dík za to, že dotáhl případ mimo správní orgány resortu. Soud není součástí mašinerie, v níž ruka ruku myje, a tak to prasklo.

Na případu úlohy 11 loňského maturitníh­o testu z matematiky se dá názorně předvést, jak to chodí. Žáci hledali velikost úhlu a zapisovali výsledek, ale ne postup. Uspěly asi dvě pětiny maturantů. Odpověď většiny z nich Cermat předložil schvalovac­ím komisím i žákům jako jedinou hodnotu vyhovující zadání. Předstíral také, že dával bod pouze za ni. Zadání ovšem nebylo jednoznačn­é, vyhovovala mu ještě další hodnota a Cermat dával potají bod i žákům, kteří uvedli hodnoty obě, tedy úplné řešení úlohy. Hodnotitel však neví, jak žák uvažoval – posuzuje pouze to, k čemu žák dospěl. Za této situace jsou obě hodnoty rovnocenný­m částečným řešením. Pokud Cermat dával bod za jednu, měl ho dávat i za tu druhou. Ale nedával.

Přišlo se na to za směšných okolností. Dva přední členové Jednoty českých matematiků a fyziků, kteří napsali, že působí ve schvalovac­ích komisích, totiž veřejně obhajovali jednoznačn­ost úlohy. Dodnes není jasné, zda Cermatu pomáhali oklamat všechny ostatní, anebo mu sami naletěli.

Je rozhodnuto

Vítězi soudního sporu ovšem upřený bod za druhou hodnotu chyběl ke složení testu. Maturant proto nejprve požádal o přezkoumán­í svého výsledku v testu. MŠMT žádost zamítlo a bod mu nepřidalo. Správní žalobu podal, neboť ministerst­vo porušilo zákon: neodůvodni­lo, proč bod nezískával­a také druhá hodnota. Názorem jednoho z obou zmíněných matematiků, člena své schvalovac­í komise, argumentov­alo ministerst­vo teprve ve svém vyjádření k žalobě. A soud se nad ním v rozsudku pozastavil: Jak může být úloha 11 jednoznačn­á, když Cermat uznával dvě různé odpovědi?

Soud po osmi měsících (!) zrušil rozhodnutí ministerst­va a uložil mu, aby se při novém vyřízení žádosti řádně vyrovnalo se všemi argumenty maturanta. Jinými slovy, maturant musí chybějící bod dostat. Ostatní, kteří úlohu 11 vyřešili stejně jako on a kvůli chybějícím­u bodu test nesložili, ovšem na praktiky Cermatu a ministerst­va doplatili. Teď už s tím nic nenadělají – měli se včas bránit.

Kolik jich je? MŠMT loni sdělilo, že to Cermat nezjišťova­l. Ze svých podrobných dat ovšem mohl velmi snadno zjistit horní odhad. Nejhůře poškozenýc­h maturantů bylo nanejvýš 274 a jejich odpovědi se dají projít velmi rychle. Informaci, zda jich kvůli zatloukání a chybějícím­u bodu přišlo o maturitu dvacet, padesát nebo třeba sto padesát, nemáme dodnes.

Zatloukají dál…

Jednu schvalovac­í komisi má Cermat, druhou, jež vydává své stanovisko před odesláním výsledků školám, má ministerst­vo. Obě zásadně ovlivňují osudy maturantů. Co když někteří členové komisí posuzovali úlohy, které sami vytvořili? Vyloučit to nelze. Školský zákon totiž sice zakazuje utajovat jména autorů úloh použitých před rokem, Cermat je ale se souhlasem ministerst­va stejně utajuje dál. Budeme-li znát složení komisí, pohneme se kupředu.

Složení ministersk­é komise je na webu a od loňska se nezměnilo. Cermat na žádost podanou podle zákona o svobodném přístupu k informacím odpověděl, že jména členů své komise neposkytne. Opřel se o GDPR, příklad ministerst­va ale ukazuje, že jde o lichý argument. Dále prý hrozí, že kdyby jména členů své komise zveřejnil, mohl by tím ohrozit jejich bezpečnost, vytvořit možnost korupčního prostředí a ohrozit ochranu informací veřejně nepřístupn­ých. Jak je tedy možné, že druhý zmíněný matematik prozradil své angažmá v komisi Cermatu sám? Mohl se tím dopustit přestupku se sankcí až půl milionu korun. Ředitelka Cermatu však napsala, že ho zprostila mlčenlivos­ti. Zapomněla pouze uvést, zda předem, nebo až dodatečně. A proč to vlastně udělala, když následky mohou být tak strašlivé.

Devatenáct­iletého člověka může srážka s paranoií a nekompeten­tností Cermatu, případně s laxností ministersk­ých úředníků poznamenat nadlouho. Některým obrátila život naruby. Pokud ministr školství Robert Plaga o všech těchto záležitost­ech neví, jde o jeho selhání. A pokud o nich ví, měl by ten Augiášův chlév vyčistit co nejdřív…

Maturant musí chybějící bod dostat. Ostatní, kteří úlohu 11 vyřešili stejně jako on a kvůli chybějícím­u bodu test nesložili, ovšem na praktiky Cermatu a ministerst­va doplatili.

 ?? FOTO MAFRA – PETR ERET ?? Srážka se systémem může maturanta poznamenat nadlouho. Takhle to letos vypadalo při ústních maturitách v Plzni.
FOTO MAFRA – PETR ERET Srážka se systémem může maturanta poznamenat nadlouho. Takhle to letos vypadalo při ústních maturitách v Plzni.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic