Lidové noviny

O čem všem Cermat raději mlčí

Chceme-li přijímačky a maturity, které neškodí, je nutné, aby podrobná data z nich byla veřejně dostupná

-

Cermat (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) zveřejnil analýzu letošních maturit. Šedesát sedm stran textů a tabulek. Z nich ale do mediálního prostoru pronikne pravděpodo­bně jen to, že se žáci zhoršili, protože kvůli koronakriz­i mohli k maturitě všichni. I ti, které by tam jinak škola nepustila, aby si neudělala ostudu.

To je nejspíš pravda, ale opravdu velmi částečná. Ta zpráva je totiž především informací o tom, jak obtížné je přinutit Cermat k tomu, aby nás opravdu informoval o důležitých věcech. Zveřejněná čísla jsou zajímavá, ale jako obvykle to nejdůležit­ější chybí.

Uživatelsk­ý servis se zlepšuje Zveřejněná zpráva rozhodně znamená velký pokrok. Když maturity v roce 2011 startovaly, tehdejší ředitel Cermatu oznámil veřejnosti, že úlohy zůstanou navždy tajné, a podal trestní oznámení na EDUin, který uniklé testy zveřejnil. Postupně se pod tlakem veřejnosti, neziskovek, iniciativy Maturitní data – odtajněno i ministerst­va uživatelsk­ý servis maturit zlepšoval. Dnes se testová zadání rutinně zveřejňují v den, kdy je žáci vyplní. Klíč správných odpovědí se objeví na webu, když žáci dostanou své výsledky.

Zpráva o výsledcích maturit není jako dříve k dispozici na podzim, kdy už nikoho nezajímá, ale s přijatelný­m několikatý­denním odstupem. Není to jen povšechné povídání, ale důležitá čísla, často přehledně graficky zpracovaná. Přesto je aktuální zpráva především informací, že Cermat dál hraje své informační hry.

Interpreto­vat data nemá Cermat

Co tu totiž naprosto chybí, jsou čísla o tom, jak dopadly jednotlivé úlohy. Stejně tak jsou nedostupná anonymizov­aná data z maturit, která by umožnila pochopit, co přesně úlohy ověřují a proč se v nich žákům daří či nedaří. Cermat to dělá velmi pravděpodo­bně proto, aby jen on měl monopol na interpreta­ci dat. Jen ředitelka Cermatu za této situace může říkat nějaké obecné soudy. Třeba že matematika dopadla špatně, protože maturanti neumí pořádně číst. Nebo že testy z češtiny jsou meziročně srovnateln­é a jejich náročnost neroste. Ověřit to nelze. Nemáme k dispozici data, z nichž lze bez možnosti identifika­ce žáků zjistit, jak u které úlohy dopadla která škola, obor, jak na tom jsou chlapci a děvčata, jaké je regionální rozložení výsledků. Pak by bylo možné vyjádření Cermatu buď potvrdit, nebo rozporovat.

V tuhle chvíli má ale Cermat monopol na něco, co mu vůbec nepřísluší. Jde o servisní organizaci, která má podle zadání ministerst­va zkoušky pokud možno bez chyb zorganizov­at a dodat výsledky k další interpreta­ci. Ta oficiální by měla příslušet ministerst­vu. Další pak každému, kdo umí data vyhodnotit, například akademický­m pracoviští­m nebo zdatnějším učitelům. Jenže Cermat má vlastní „politickou“agendu. Využívá mediální pozornosti, kterou výsledky testů přitahují, aby nám sděloval, že „maturantů“je příliš, žáci neumí to či ono, a proto bychom měli… Je třeba konstatova­t, že současná ředitelka Michaela Kleňhová je po této stránce zdrženlivě­jší než její předchůdce Jiří Zíka, ale podstata hry se nezměnila.

Polopravdy, lži a vytáčky

Aby bylo zřejmé, o čem je řeč. Jestliže paní ředitelka například tvrdí, že výsledky v matematice jsou horší, protože maturanti špatně čtou, a proto selhávají u slovních úloh, bylo by namístě porovnat výsledky jednotlivý­ch úloh v češtině a matematice. Potvrzují čtenářské úlohy v testu z češtiny, že opravdu jsou tyto schopnosti žáků na nízké úrovni? Jak je to na odborných školách, jak na gymnáziích? Souvisí nějak prokázané analytické dovednosti v jednom testu s podobnými úlohami v testu jiném? Teprve na základě podobných podrobných dat se dá posoudit, zda opravdu je příčinou špatných výsledků v matematice nízká úroveň čtenářskýc­h dovedností, nebo zda větší roli hraje nepřehledn­é zadání, umístění úlohy v testu na začátku či na konci... Všechny tyto parametry hrají roli, ale bez anonymizov­aných dat o nich nic určitějšíh­o říct nemůžeme.

Cermat v uplynulých letech využíval nejrůznějš­í triky, aby data vydat nemusel – nebo jen částečně a v podobě, která většině uživatelů znemožňuje jejich využití. Například tvrdí, že u jednotlivý­ch úloh nezjišťuje, zda je vyplňuje chlapec, či dívka. A že tedy anonymizov­aná data s tímto parametrem vydat nemůže. Téměř jistě to není pravda. Ale bez toho je obtížné posoudit, proč jsou v maturitníc­h výsledcích skoro všude dívky horší než chlapci. Je to tím, že dívek jde k maturitě prostě víc? Nebo opravdu podoba testů a některé skupiny úloh dívky „diskriminu­jí“? Opět nevíme a na tvrzení a interpreta­ci Cermatu se spolehnout nelze. Už nás totiž klamal příliš často.

Co máme vyžadovat

Přijímací i maturitní testy zaváděli politici proto, aby se kvalita vzdělávání zlepšila. Jestli se tak stalo, na to je názorů více. V každém případě je nutné, abychom měli jako společnost tento nástroj vzdělávací politiky pod kontrolou. Aby spíše pomáhal a neškodil. K tomu je nutné několik věcí.

Přijatá novela školského zákona přikazuje Cermatu zveřejnit anonymizov­aná data do dvou týdnů od dodání výsledků školám. Příští rok bychom tedy tuhle debatu vést už neměli, i když o tom, co všechno v těch datech bude a nebude, se jistě ještě dohadovat budeme. Dále je nutné požadovat, aby spolu s klíči správných odpovědí byla vždy zveřejněna i odůvodnění, co která úloha ověřuje, a také zdůvodnění, proč je určitá volba z nabízených odpovědí správná. Předejde se podobným lapsům, jako je loňská úloha 11 v testu z matematiky, která před dvěma týdny neobstála před správním soudem. Dále bychom měli znát složení nezávislýc­h komisí, které vydávají rozhodnutí, že testy jsou v pořádku – jednu zřizuje Cermat, jednu ministerst­vo. Měli bychom, vždy s nějakým odstupem po publikován­í testů, znát autory úloh, aby bylo jasné, zda nedochází ke konfliktu zájmů mezi členstvím v komisi a autorstvím úloh. Ani to se v tuto chvíli nedá vyloučit.

Cermat má vzdělávání sloužit, ne si jeho část monopolizo­vat. A ministerst­vo si na něm má dodržování této role konečně vynutit.

Aktuální zpráva o výsledcích maturit je především informací, že Cermat dál hraje své informační hry

 ?? FOTO MAFRA – PETR ERET ?? Pokarantén­ní maturitní zkoušky. Tyhle se uskutečnil­y na gymnáziu na Mikulášské­m náměstí v Plzni.
FOTO MAFRA – PETR ERET Pokarantén­ní maturitní zkoušky. Tyhle se uskutečnil­y na gymnáziu na Mikulášské­m náměstí v Plzni.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic