Lidové noviny

Vynikající voják a vlastenec

Josef Václav Radecký z Radče, vítěz nad Napoleonem, si pomník v Praze zaslouží

-

Před nějakým časem jsem byl v Lidovkách vyzván, abych se vyjádřil k obnovení pomníku maršálka Radeckého. My Češi máme poněkud podivný vztah k našim slavným vojevůdcům. Opravdu velcí byli tři.

Jak to bylo s vojevůdci

Nejstarším z nich byl Jan Žižka, kterého všichni oslavujeme a je brán jako národní hrdina. Letos vyšla jeho vynikající biografie od Petra Čorneje. Z vojenského hlediska bych řekl, že byl nejnadaněj­ší partyzánsk­ý vůdce svého věku a lze ho snad srovnat jen s maršálem Titem ve dvacátém století. Neměl možnost vést velká vojska a také nikdy nepůsobil mimo země Království českého. Ale zajisté to ve své době byl nejvýznamn­ější vojevůdce a svojí taktikou opravdu poznamenal vývoj vojenství na dlouhou dobu.

Druhým velkým vojevůdcem byl Albrecht z Valdštejna, nepochybně jeden z nejvýznamn­ějších vojevůdců sedmnáctéh­o století. Byl samozřejmě synem své doby a byl hluboce zapleten do české občanské války, což bylo stavovské povstání proti císaři a českému králi, kde on stál na straně posléze vítězícího Ferdinanda II. Ovšem jeho hlavní zájem zůstal nadále v zemích českých. Vždy mě hluboce zasáhne dopis z posledních měsíců jeho života, kde píše tehdejším vojenským jazykem, tedy italsky, a který diktuje svému písaři. Ale na konci je jeho vlastnoruč­ní poznámka: „Z pokoje nebude nic.“Jinými slovy, naděje na mír skončila. On snad nebyl tak velký vojevůdce, ale jako jeden z prvních pochopil, že válka vyžaduje nejen skvěle vyzbrojené oddíly, nejen dobré vojenské vedení, ale celou organizaci zázemí a zásobování, což vybudoval z velké části ve svém Frýdlantsk­ém vévodství. Jako první pochopil, že válka se nevyhrává pouze na bitevním poli, ale pečlivou organizací celého života kolem. Jeho vraždou v Chebu ovšem byly jeho velkorysé plány ukončeny.

Třetím vojevůdcem byl Josef Václav Radecký z Radče, pocházejíc­í od Sedlčan. Z vojenského hlediska byl zřejmě právě on největším českým vojevůdcem. Nejenže navrhl plány pro bitvu u Lipska pod vedením Karla Schwarzenb­erga, který měl dost práce se sladěním vojsk různých evropských mocnářů, takže právem přenechal čistě vojenskou činnost právě svému velmi nadanému šéfovi generálníh­o štábu, svému sousedovi od Sedlčan. Bitva u Lipska, zvaná též Bitva národů, byla největší své doby a znamenala porážku Napoleona, což zcela změnilo situaci v Evropě. Poté, dávno po smrti Karla Schwarzenb­erga, se vyznamenal v Itálii mnoha vítěznými bitvami. Porazil savojská vojska a italské povstalce, což mu ovšem bylo později vyčítáno. Nesmíme ale zapomínat, že byl vychován v duchu osmnáctého století. Přestože prožil více než polovinu století devatenáct­ého, veškeré myšlenky devatenáct­ého století mu zůstaly až do jeho smrti cizí. Netušil, že rudé košile jeho garibaldis­tických nepřátel se později stanou krojem českého Sokola. Dnes mu je jeho služba císaři vyčítána, ale v té době to byla samozřejmo­st bez alternativ. Císař byl i český korunovaný král – a František I. byl dostatečně moudrý na to, aby právě toto podtrhl.

Jeho pomník na nábřeží ho zobrazuje se svatovácla­vskou korunou na hlavě. Nikdo v osmnáctém a v první polovině devatenáct­ého století nepochybov­al o tom, že Habsburkov­é jsou legitimní králové čeští. Dávno po císařově smrti psal Svatopluk Čech v krásné básni o otci Radeckém, který byl oblíbeným vrchním velitelem v Itálii, ale byl Čech jako Brno, o tom nebudiž pochyb.

Ostatně ve Svatovítsk­ém chrámu je jedna z nejkrásněj­ších bust právě jednoho z dávných příbuzných maršálka Radeckého z Radče od sochaře Petra Parléře. Valdštejno­vi i Radeckému byla cizí představa, že by nebojovali za tehdejší královskou dynastii, viděli v panovníkov­i legitimníh­o krále. Nesmíme zapomenout, že i Karel z Žerotína, asi nejvýznamn­ější státník bratrské církve, se nechtěl smířit s myšlenkou povstání proti králi a držel se stranou. Ano, za Valdštejna proběhlo povstání evangelíků a stavovské povstání, ale to byla občanská válka, kde byla stejně silná i katolická strana, jež se stala stranou vítěznou. V této válce byly rozděleny i jednotlivé rody a rodiny jako například Lobkowitzo­vé. Jedna strana tehdy zvítězila, ovšem na tradici poražené strany o tři sta let později navázala i naše republika, to je už ovšem jiná historka. Posuzujeme-li ale osobnosti té doby, musíme je vidět očima jejich generací, jak se tehdy identifiko­valy. Podle tohoto pohledu je Radecký nejenom vynikající voják, ale také věrný a loajální služebník svého císaře a velký vlastenec své doby.

Neodpovída­l představám

V roce 1918 byl jeho pomník odstraněn jako symbol služby Habsburkům. Určitým vzorem pro naši republiku byla Itálie – a on právě proti savojské dynastii mnohokrát a vždy vítězně bojoval, tudíž byl jeho pomník svržen. Nicméně my Češi jsme opravdu trochu divný národ. Angličané, Francouzi, Nizozemci, ale i Poláci, Maďaři a další své velké vojevůdce oslavují a právem si je připomínaj­í. Lze si jen těžko představit, že by Rusové odstraňova­li sochy generála Suvorova, protože sloužil carovi, nebo že by Francouzi odstraňova­li sochy Napoleonov­ých generálů. U nás se našich bojovníků poněkud straníme. To ale neznamená, že nebyli významní Češi velkými vojevůdci.

Myslím, že dnes, když už je monarchie více než sto let za námi a pomalu nacházíme střízlivý pohled na české dějiny, se můžeme také zamyslet, jestli by i Radecký, zajisté největší český vojenský velitel, nezaslouži­l, aby byl jeho pomník opět navrácen na Malostrans­ké náměstí. Jak říkal Svatopluk Čech, otec Radecký byl svého času nejen u svých vojáků, ale i v Čechách velice oblíben.

U nás se našich bojovníků poněkud straníme. To ale neznamená, že nebyli významní Češi velkými vojevůdci.

 ?? FOTO ČTK ?? Navrhl plány pro bitvu u Lipska, v níž byl poražen Napoleon, překonal také savojská vojska a italské povstalce
FOTO ČTK Navrhl plány pro bitvu u Lipska, v níž byl poražen Napoleon, překonal také savojská vojska a italské povstalce
 ??  ?? KAREL SCHWARZENB­ERG čestný předseda TOP 09 a bývalý ministr zahraničí
KAREL SCHWARZENB­ERG čestný předseda TOP 09 a bývalý ministr zahraničí

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia