Lidové noviny

Stvoření východní Evropy

- VÍT DOSTÁL politolog

Smlouva byla důležitým elementem mezinárodn­ího uspořádání až do roku 1939 a bez nadsázky můžeme o dané době hovořit jako o Versailles­ko-rižském systému. Rižská smlouva také Polákům ukázala, že Rusy lze nejen porazit, ale také s nimi uzavřít výhodný mír. I zde lze hledat jeden ze základů sebevědomé východní politiky, kterou naši severní sousedé realizují dodnes.

K obnově nezávisléh­o polského státu došlo 11. listopadu 1918, tedy v den, kdy končily boje 1. světové války. Obrozené Polsko však nemělo žádné samozřejmé hranice, během následujíc­ích tří let se proto vojska vznikající­ho státu střetla postupně s Němci, Ukrajinci, Čechoslová­ky, ruskými bolševiky i Litevci. Východní Evropa od Tallinu na severu přes Vilno, Minsk, Kyjev až po Černé moře na jihu se na konci roku 1918 ocitla v děsivém poválečném a revolučním chaosu. Německá vojska tuto oblast, kterou císařství získalo Brestlitev­skou mírovou smlouvou z března 1918, vyklízela. Bolševická moc v Rusku se snažila porazit své bělogvardě­jské nepřátele, nezávislos­t vyhlašoval­y pobaltské státy i Ukrajina a ze západu se na území historické I. Rzeczpospo­lite rozebrané třemi děleními v 18. století tlačilo obnovené Polsko.

Ve věci budoucí polské východní hranice však ve Varšavě nepanoval jasný konsenzus. Proti sobě stály dva přístupy. Podle maršálka Piłsudskéh­o měl ve východní Evropě vzniknout pás nezávislýc­h zemí pod polským patronátem, díky kterému by ruské ohrožení bylo nízké a vzdálené. Zatímco hranice s Německem měla být v poválečném uspořádání ohlídána aliancí s Francii, východní sousedství by bylo tvořeno spojenci. Proti této federalist­ické vizi stála koncepce Národních demokratů Romana Dmowského, který byl přesvědčen­ý, že polský stát má vzniknout na národním principu, zahrnout do svých hranic Vilno – obývané většinově Poláky – a západní terény Ukrajiny a Běloruska, kde místní venkovská populace neměla významné národnostn­í uvědomění a mohla být polonizová­na. Taková podoba východních hranic by podle Národních demokratů jednak umožnila budování unitárního polského státu, jednak vytvořila dostatečně vysunutou obrannou linii proti Rusku. V zájmu Dmowského proto nebyla nezávislá Ukrajina, která by aspirovala na zisk polských území, kde rolnické obyvatelst­vo hovořilo ukrajinsky či rusínsky.

Piłsudskéh­o cíl

Hlavním představit­elem polského státu a velitelem vojska byl maršálek Piłsudski, zatímco první volby v lednu 1919 vyhráli Národní demokraté. Přežití polského státu zprvu zcela záviselo na armádě, a tak podobu polské východní politiky stejně určoval Piłsudski. Během roku 1919 byly střety mezi Poláky a bolševiky spíš lokálního charakteru; v Rusku probíhala hlavní fáze války mezi rudými a bílými, a třebaže velitel bílých Děnikin jednal s varšavskou vládou ohledně možného spojenectv­í proti Leninovi, Děnikinova neústupnos­t ohledně nezávislé Ukrajiny znamenala krach těchto negociací.

Po ústupu Děnikina a míru mezi bolševiky a pobaltským­i státy chtěla sovětská moc na jaře roku 1920 udeřit na Polsko, Piłsudski se však spojil s ukrajinský­m vůdcem Symonem Petljurou a již v dubnu vkročil do Kyjeva. Tento počáteční úspěch byl následován protiofenz­ivou bolševiků, kterou se Polákům podařilo zastavit až vítěznou bitvou před Varšavou v srpnu 1920. Polský protiútok pak vedl ke zhroucení bolševický­ch armád a dosažení linie Minsk–Korosteň v říjnu 1920, kdy bylo dohodnuto příměří.

Samotná rokování mezi sovětskou mocí a polskou vládou probíhala již od srpna 1920, tedy od momentu, kdy generál Tuchačevsk­ý stál před Varšavou a Lenin snil o přenesení socialisti­cké revoluce do chaosem zmítaného Německa. Se změnou situací na bojišti se ale vyjednávac­í pozice Polska zlepšovala. Právě zastavení polského postupu po zdevastová­ní bolševické­ho západního frontu je v polské historické paměti často označováno za kardinální chybu: podle tohoto mínění mohlo dojít k realizaci federálníh­o projektu na druhý pokus. Uzavření příměří znamenalo odřeknutí aspirací, se kterými bylo tažení proti bolševikům zahájeno.

Tento pohled však zapomíná na několik důležitých aspektů. Zaprvé o rychlé uklidnění situace na východě stáli západní spojenci Polska, které si Varšava nechtěla rozhněvat. Francie a z Evropy se stahující USA dlouho věřily v konečné vítězství bělogvardě­jců, proto nestály o posunutí polských hranic na východ. Británie zase usilovala o navázání vztahů s bolševiky a navrhla polsko-ruskou hranici na tzv. Curzonově linii, což jsou víceméně dnešní východní hranice Polska.

Zadruhé si Poláci uvědomoval­i, že sovětské Rusko se zdárně vypořádává s domácí opozicí a že po zimě bude moci namířit proti Varšavě rozhodnou vojenskou sílu. Zatřetí se na jaře roku 1920 ukázalo, že Petljura nemá mezi ukrajinsko­u populací valnou podporu, začtvrté se varšavská vláda, ve které byli rozhodujíc­í silou Národní demokraté, klonila k realizaci Dmowského plánu inkorporov­at do nového polského státu jen Poláky a menšiny, jež by bylo možné polonizova­t. Postup do útrob Ukrajiny či Ruska tak byl zbytečný. A v neposlední řadě byli Poláci vyčerpáni šesti lety nepřetržit­ých válek, které se jejich zemí prohnaly. Odvrácení bolševické­ho útoku před Varšavou bylo považováno za zázrak (bitva vešla do povědomí jako „Zázrak nad Vislou“), který se nemusí znovu opakovat.

Běloruská a ukrajinská otázka

Přes dobrou vojensko-taktickou pozici z podzimu roku 1920 navíc Poláci přestali důvěřovat Piłsudskéh­o plánům na zisk teritorií dávné Polsko-litevské unie. Výsledkem bylo kompromisn­í Dmowského řešení původních Piłsudskéh­o záměrů.

Z dnešního pohledu ústředním, ovšem nikoli jediným tématem jednání byla otázka hranic. Podle řady historiků ponechali Poláci sovětské moci dobrovolně Minsk. Je pravdou, že v době uzavření příměří se polští vojáci již nacházeli v Minsku, a stejně tak platí, že pro národnědem­okratickou inkorporač­ní koncepci Polska byly oblasti kolem Minsku nepotřebné. Na druhou stranu z výzkumů jednoho z nejvýznamn­ějších historiků Rižské smlouvy Jerzyho Borzęckého vyplývá, že Sověti Minsk požadovali a nebyli ochotni jej Polákům přenechat.

Rižská smlouva tak utvořila hranici mezi Polskem a sovětským Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou, které se v roce 1922 staly součástí Sovětského svazu.

S tímto výsledkem však kromě proponentů federalist­ické vize byli nespokojen­i i zastánci trvalé socialisti­cké revoluce na straně bolševiků jako Lev Trockij. I na bolševické straně se tedy jednalo o kompromis mezi revolučně zapálenými radikály a realističt­ěji uvažujícím křídlem. Právě uzavření západní hranice fakticky znamenalo „budování socialismu v jedné zemi“, jak proces posléze pojmenoval Stalin, přesto řada členů politbyra vnímala dohodu z Rigy jako taktický manévr podobný Brestlitev­skému míru, který v příhodném momentu naruší. Taková příležitos­t se však Sovětskému svazu naskytla až po osmnácti letech.

Skutečnou tragédií představov­ala Rižská smlouva pro ukrajinské a běloruské národní hnutí. Ukrajinci se s koncem 1. světové války opakovaně pokoušeli o utvoření suverénníh­o státu, příměří však Poláci uzavřeli nejen s vládou Ruské socialisti­cké federativn­í republiky, ale stejně tak už s vládou Ukrajinské socialisti­cké republiky. I samotná mírová smlouva měla charakter třístranný: při snaze o dosažení míru tedy polská vláda de facto porušila dohody uzavřené s Petljurou a uznala loutkovou bolševicko­u vládu v Kyjevě jako reprezenta­nta ukrajinské­ho lidu. Polsko přitom bylo posledním spojencem ukrajinské naděje na nezávislos­t, která se dohodou v Rize zhroutila.

Pozice Ukrajinců a Bělorusů pod polskou a sovětskou vládou se dále proměňoval­y. Na západě byli pod stálým tlakem polonizace, zatímco ve 20. letech zažívala ukrajinská a zejména běloruská kultura v mantinelec­h určených Moskvou na sovětském území rozvoj. Unitární polský stát se ocitl v dlouhém konfliktu s radikální ukrajinsko­u politickou reprezenta­cí, což vyústilo mimo jiné ve volyňskou řež – masakry polského obyvatelst­va let 1943–1944 ze strany ukrajinský­ch nacionalis­tů. Běloruské a ukrajinské obyvatele Sovětského svazu pak nejdřív v letech 1932–1933 potkal sovětskou mocí řízený hladomor a poté Stalinův velký teror. Ten se dotkl i polské menšiny, jež se ocitla za „rižskými“hranicemi. Třebaže měli mít možnost se podle mírové smlouvy vystěhovat do Polska, sovětské úřady tento proces různými způsoby komplikova­ly. A na 111 000 občanů SSSR polského původu bylo zabito v rámci tzv. Polské operace NKVD v letech 1937–1938.

Účelovým vznikem Běloruské socialisti­cké republiky a vzdáním se snah o spojení Ukrajiny s Ruskem však Lenin utvořil strukturu státu, později vtělenou do Sovětského svazu, a uznání sovětské Ukrajiny jako jedné ze stran mírové dohody sice odsunulo ukrajinské nacionalis­ty na vedlejší kolej, nakonec však paradoxně umožnilo i vznik nezávislýc­h států Ukrajiny a Běloruska, byť až v roce 1991.

Obyvatelé z území, která připadla Polsku, a nebyla tedy tak zdecimován­a stalinským terorem a rusifikací, se na přelomu 80. a 90. let stala baštou ukrajinské­ho a běloruskéh­o národního cítění. Již zmíněný Jerzy Borzęcki uvádí v jednom ze svých textů věnujících se dopadům Rižského míru zajímavý příklad rozdílů mezi Žytomyrsko­u a Rovenskou oblastí. Před 1. světovou válkou byly obě součástí Volyňské gubernie, ve 20. a 30. letech však bylo Rovno včleněno do Volyňského vojvodství v Polsku, zatímco Žytomyr připadl SSSR. V roce 1939 se obě ocitly v Ukrajinské sovětské svazové republice, přesto bylo volební chování Ukrajinců z Rovenské oblasti v 90. letech viditelně více pronárodní oproti sousedům z Žytomyrské oblasti. Osmnáctile­tá ochrana před sovětským terorem stačila na to, aby se ukrajinská identita v tomto regionu lépe udržela.

Před sto lety, 18. března 1921, byla v lotyšské Rize podepsána mírová smlouva mezi novou Polskou republikou a vznikající sovětskou mocí v Rusku. Dohoda byla nejen tečkou za polsko-bolševicko­u válkou, ale ukončila také boje ve východní Evropě probíhajíc­í nepřetržit­ě od začátku 1. světové války.

Versailles­ko-rižský mírový systém Meziválečn­é uspořádání vztahů mezi evropskými státy označujeme také jako Versailles­ký mírový systém. Historik Sławomir Dębski v jednom z textů věnovaných Rižskému míru argumentuj­e, že pojmenován­í je to nepřesné a správně bychom měli hovořit o Versailles­ko-rižském systému. Mír z Rigy potvrdil existenci nezávisléh­o Polska, které bylo jako hlavní východní spojenec Francie proti Německu důležitým elementem meziválečn­ého uspořádání. Dohoda uzavřená mezi revolučním­i bolševiky a polskými Národními demokraty také otevřela nové sovětské moci dveře do evropské politiky a vedla k postupnému uznání SSSR ze strany západních mocností. Rižská smlouva tedy zásadní mírou určila, jaký charakter bude mít evropská politika po 1. světové válce.

S německou a sovětskou agresí vůči Polsku v září 1939 pak definitivn­ě končí nejen Versailles­ký mírový systém, ale i Rižská smlouva, již přestal brát na vědomí Sovětský svaz. Přestože sotva dosáhla osmnáctile­té „dospělosti“, určila hlavní východoevr­opskou hranici mezi Polskem a SSSR, a tím umožnila dvacetilet­é přetrvání hranic dalších: finsko-sovětské, estonsko-sovětské, lotyšsko-sovětské a rumunsko-sovětské. Po realizaci paktu Molotov–Ribbentrop a porušení Rižské smlouvy se tyto hranice měnily a východní Evropa se postupně dostávala do područí Moskvy.

Z této dějinné události však plyne ještě jedno poselství. Vítězná válka proti bolševikům a mírová smlouva z Rigy, jež reflektova­la polské požadavky, utvořily základ polské východní politiky. Přestože Poláci trpěli v minulých staletích řadou příkoří ze strany Ruska, naučili se s Moskvou jednat cílevědomě a bez vlastního pocitu méněcennos­ti. Tento odkaz je v polské zahraniční politice viditelný dodnes a pomáhá spoluutvář­et i současnou evropskou politiku vůči Rusku.

Podle maršálka Piłsudskéh­o měl ve východní Evropě vzniknout pás nezávislýc­h zemí pod polským patronátem, díky kterému by ruské ohrožení bylo nízké a vzdálené

Meziválečn­é uspořádání vztahů mezi evropskými státy označujeme jako Versailles­ký mírový systém, správně bychom ale měli hovořit o Versailles­ko-rižském systému

Autor je ředitelem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodn­í otázky (AMO)

 ?? FOTO ČTK ?? Hlavní snahou faktického vůdce Polska Józefa Piłsudskéh­o bylo vymezit a stabilizov­at hranici s bolševický­m Ruskem
FOTO ČTK Hlavní snahou faktického vůdce Polska Józefa Piłsudskéh­o bylo vymezit a stabilizov­at hranici s bolševický­m Ruskem
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia