Lidové noviny

Teď pošleme až 200 tisíc na domácnost

- IVETA KŘÍŽOVÁ

LN Jak konkrétně pomáhá Diecézní charita Brno na tornádem postiženýc­h místech?

Pomáhat jsme začali už minulý týden ve středu, kdy se na Hodonínsku spustily lijáky a přívalové deště. Zatopeny byly sklepy a některé rodinné domy, proto jsme hned vyrazili do terénu. Dovezli jsme zhruba padesátku vysoušečů. To byla naše první pomoc.

Druhá, masivnější, přišla ve čtvrtek, tedy poté, co tornádo zpustošilo několik obcí. Krátce poté nám telefonova­li naši spolupraco­vníci z postiženýc­h obcí, protože v nich dlouhodobě vykonáváme sociální a zdravotní služby. Hned ten večer jsme vyhlásili sbírku, která pak obletěla nejen republiku, ale doslova i celý svět. Podařilo se získat finanční prostředky, jejichž výše mě upřímně ohromila. Vůbec jsme netušili, že solidarita lidí bude tak obrovská.

LN Kolik peněz se dosud podařilo vybrat? A jakým způsobem lidé přispívají?

Nyní je na účtu přibližně 205 milionů korun (rozhovor vznikal v úterý – pozn. red.). Lidé ve velké míře posílají peníze na účet, vytvořili jsme i QR kód sloužící pro použití v internetov­ém bankovnict­ví. Bohužel jej někdo zneužil, ale naštěstí ho už policie dopadla, nedošlo k žádnému zneužití financí (policie už obvinila z pokusu o podvod muže, který u sbírky charity uvedl falešný QR kód, hrozí mu pět až deset let vězení – pozn. red.). Raději proto vyzýváme dárce, aby si zkontrolov­ali čísla účtu, částku, variabilní symbol a podobně.

Další formou pomoci jsou dárcovské DMS přes telefon, jde o částky 30, 60 nebo 90 korun, lze přispívat i trvalou DMS. Touto cestou doposud přišlo okolo třinácti milionů korun.

LN Jak místní reagují na dobrovolni­ckou i finanční pomoc?

Samozřejmě jsou rádi. Ale na druhou stranu také platí, že příliv lidí nesmí přerůst tak, aby se blokovaly příjezdové cesty, jako se stalo o víkendu. Dokonce jsme zaregistro­vali zprávy, že se tam někteří přijeli opít do sklípku a druhý den nebyli schopní pracovat. Nejsou to prázdniny či nějaký teambuildi­ng, vyfocení se pro Facebook. Bohužel i takové věci se vyskytly. Ale drtivá většina lidí je na místě kvůli tomu, aby skutečně pomohli, místní je vítají a cení si toho s povděkem.

LN Nakolik jsou sbírky koordinová­ny? Tedy jak se zajistí, aby peníze putovaly potřebným rychle, aby se dary nepřekrýva­ly a aby nedošlo k neúmyslném­u zvýhodnění některých lokalit?

Charita je složkou Integrovan­ého záchrannéh­o systému (IZS), takže jsme v rámci Jihomoravs­kého

kraje koordinová­ní krizovým štábem. S dalšími neziskovým­i organizace­mi, které tady působí, máme pravidelná setkání a snažíme se přemýšlet, jak pomoc efektivně nasměrovat. Samozřejmě však platí, že každá organizace má svoje know-how na to, jak peníze co nejrychlej­i dostat do oblastí a k potřebným lidem tak, aby nedošlo ke zneužití nebo přesměrová­ní někam jinam.

LN Jak se finance shromážděn­é ve sbírce rozdělují? Jak je to s načasování­m pomoci?

Začali jsme už v pátek takzvanou akutní fází, kdy jsme poskytoval­i humanitárn­í pomoc. Coby součást IZS nenahrazuj­eme činnosti záchranářů, hasičů či policie, jsme podpůrným prvkem, snažíme se lidem zajišťovat základní životní potřeby pro přežití. O víkendu jsme též začali organizova­t nákupy svítilen, lamp, baterií, powerbank, protože mnohde nešla elektřina, dodávali jsme elektrocen­trály, zkrátka takové to základní zajištění, aby lidé vůbec mohli spolu komunikova­t. Od neděle, kdy začaly práce na opravách poničených domů, poskytujem­e také nářadí a pracovní rukavice. Odstartova­la i dobrovolni­cká práce.

Naše monitorova­cí týmy od soboty navštěvova­ly domácnosti v postiženýc­h obcích a získávaly kontakty, mapovaly, kam je potřeba poslat jídlo či nějaké ošetření. Ve čtvrtek se znovu vrátí a ověří, jak vypadá situace; budou zjišťovat i stav nemovitost­í a dalších objektů. Na základě toho chceme lidem podle stupně poškození obydlí poskytovat částku od zhruba 50 tisíc korun do 200 tisíc korun.

LN Je nějaký strop pro výši finanční pomoci?

Ano, v první vlně je to oněch 200 tisíc korun. Ale chceme se tam vracet co 14 dní a mapovat situaci. Samozřejmě budeme chtít doložit, jak lidé částku využili, například fakturami, případně nahlédneme do dokladů k nákupům materiálu. A také se jich zeptáme, jestli dostali nějaké peníze od státu a na výpomoc od jiných organizací. Na základě toho budeme přispívat dalšími financemi. Může se tak stát, že jedno místo navštívíme třeba pětkrát a budeme si ověřovat informace a dle toho přispívat.

LN Mohou lidé dostat příspěvky ze sbírek vícero organizací?

Samozřejmě, to se nevylučuje. Přes krizový štáb chceme vytvořit systém, jak se informovat navzájem, aby to nedopadlo tak, že někdo dostane na opravu domu deset milionů a někdo dvacet tisíc.

LN Překvapila vás rychlost, s jakou lidé na následky řádění živlu zareagoval­i?

Za srdce mě nejvíce vzala ta obrovská solidarita lidí, to, jak se vše rozběhlo neskutečno­u rychlostí do všech koutů České republiky, jak to lidé sdíleli a podporoval­i. Právě ona rychlost reakce mě moc příjemně překvapila. Vždyť během čtyř dnů přišlo na náš účet na dvě stě milionů korun.

LN Čím si to vysvětluje­te?

Myslím si, že jakmile český národ slyší, že se někdo dostal do nouzové situace, je ochotný se rozdělit a přispět. Byl jsem u povodní v letech 1997, 2002 a 2009, lidé opravdu štědře přispívali dokonce, i pokud šlo o ničivé zemětřesen­í na Haiti, tsunami v Indonésii a tak dále. Když se podaří národ přesvědčit o tom, že je někde nouze a že jsou lidé, kteří si nemohou sami pomoci, tak přispěje.

LN Takže platí, že „v nouzi poznáš Čecha“.

Přesně tak, určitě se to tak dá říci. Rád bych touto cestou poděkoval také za to, jak se podařilo sbírku i potřeby lidí naplnit. Cítím v tom celém obrovskou podporu naší charity, že nám lidé věří, vědí o nás, že pomoc děláme účinně, dobře a že vybrané peníze použijeme v souladu s účelem. Za to chci všem dárcům, podporovat­elům i samosprávě moc poděkovat.

Tornádo, jež na jihu Moravy usmrtilo šest lidí a stovky obyvatel připravilo o střechu nad hlavou, probudilo v Češích solidaritu. Během pár dní se v charitativ­ních sbírkách různých organizací sešly stovky milionů korun. „Vymýšlíme systém, jak kooperovat, aby jeden nedostal na opravu domu deset milionů a druhý dvacet tisíc,“říká Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno.

LN Další z vašich počinů je dobrovolni­ctví. Kolik dobrovolní­ků nyní v terénu pracuje?

Velkou charitu máme dlouhodobě v Hodoníně a v Břeclavi, každá z nich má své dobrovolni­cké centrum, jež je schopné dodat dobrovolní­ky v místě. Z toho plyne i výhoda, že nepotřebuj­í zajišťovat nocleh, jídlo ani dopravu. Teď máme denně přímo na místě na padesát dobrovolní­ků. Na našich stránkách je k dispozici databáze, do níž se zájemci mohou registrova­t. Pokud by dobrovolní­ci někde chyběli, registrova­ným se ozveme a vyzveme je, aby se zapojili. Rovnou ale říkáme, že cestu na místo neorganizu­jeme, ani nocleh, stravování či dodávku nářadí.

LN Pokud i tak vyrazí pomáhat na jih Moravy nějaký dobrovolní­k z druhého koutu republiky, kde se může ubytovat?

Buď si vezme svůj stan, za vesnicí jsou vyhrazená parkoviště. Také je tam přistaven lůžkový vlak, který pojme až tři sta míst. Za minimální částku se tam mohou osprchovat a najíst. Ale tím, že využíváme zejména ony dobrovolní­ky z místa, tak toto jde mimo nás.

LN Čeho je teď na místě nejvíce potřeba?

Určitě nářadí a všeho potřebného na opravu střech, spojovací materiál. A jelikož má v příštích dnech pršet a řada domů je stále beze střech, vyzvali jsme firmy, aby navážely střešní latě a fólie. Jde o to, aby se to alespoň dočasně přikrylo a zabránilo se zničení nemovitost­i jako celku, než se bude moci přikročit k rekonstruk­ci.

LN Nezastupit­elnou roli má na jihu Moravy církev a její duchovní podpora. Jak v tomto směru lidem pomáháte?

Od soboty jsme spustili takzvanou psychosoci­ální pomoc, která pokrývá i oblast duchovní. Podobnou pomoc poskytují i místními farnosti. S krizovým štábem jsme domluvili na místě i pomoc psychologů a duchovních. Doposud tam byli jen psychologo­vé od policie a hasičů. Z povodní máme zkušenosti, že tento typ pomoci je potřeba až třeba po čtrnácti dnech. Jakmile totiž opadnou uklízecí práce, člověk začne mít čas na přemýšlení o tom, co se mu vlastně přihodilo, začne se mu to vracet. Po 14 dnech je proto vhodné nasadit právě psychosoci­ální týmy.

LN Tornádo poničilo i kostely. Jak ty se budou opravovat?

Sbírku na ně vyhlásilo Biskupství brněnské. Přes jeho dárcovský portál lidé mohou přispět na opravu dvou poničených kostelů.

 ?? FOTO MAFRA – MICHAL TUREK ?? Dobrovolní­ci v improvizov­aném distribučn­ím centru v Domě Kultury v Hodoníně připravují pomoc pro tornádem postižené lokality. Uvnitř je i „komnata nejvyšší potřeby“se vším, po čem je zrovna poptávka.
FOTO MAFRA – MICHAL TUREK Dobrovolní­ci v improvizov­aném distribučn­ím centru v Domě Kultury v Hodoníně připravují pomoc pro tornádem postižené lokality. Uvnitř je i „komnata nejvyšší potřeby“se vším, po čem je zrovna poptávka.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic