Lidové noviny

Čistá touha po moci

Čínští komunisté dnes slaví sto let

- Marek Hudema

Zatímco po zhroucení Sovětského svazu byl téměř všeobecný konsensus, že volný trh, kapitalism­us a společnost individuál­ních svobod nemají úspěšnou alternativ­u, nyní mnozí tvrdí, že to neplatí. Pohleďte na komunistic­kou Čínu, tvrdí. Je to pro ně úspěšná alternativ­a západního světa. Jen se neshodnou, co to vlastně je. Podle některých je to jen jiný kapitalism­us, podle dalších smíšené hospodářst­ví a podle posledních fungující komunistic­kých režim.

Jenže to není ani jedno. Je to jen výsledek snahy Komunistic­ké strany Číny udržet se u moci jakýmikoli­v prostředky bez ohledu na ideologii a praxi. Ostatně čínská komunistic­ká strana založená jako marxistick­o-leninská před sto lety to má v genech a zaobírala se skutečnou marxistick­ou ideologií méně než jiné podobné organizace. Její vůdce a zakladatel komunistic­ké Číny Mao Ce-tung byl mnohem horší marxista než jeho odpůrce, vůdce čínských nacionalis­tů a „antikomuni­sta“Čankajšek.

Mao experiment­oval s různým uspořádání­m včetně komun a anarchie, co platilo jeden den za správné, druhý den byl zločin. Jen proto, aby potřel své vnější i vnitrostra­nické rivaly. Jeho následovní­ci v tom pokračoval­i. Neváhali zavést prvky kapitalism­u, střídat období uvolňování a utvrzování režimu, povolit omezené volby a na chvíli i vládu zákona, aby to pak označili za zločin. Stejně je to i s kapitalist­ickými prvky v čínském systému. Až se přestanou hodit, zmizí.

Možná zmizí díky rozvoji nových informační­ch a telekomuni­kačních technologi­í. Čínští komunisté totiž sní o systému absolutní kontroly nad lidmi, jejich neustálého sledování a posuzování, chválení a kárání na dálku. Už ho vytvářejí. A někteří doufají, že až to superpočít­ače umožní, budou takhle moci kontrolova­t i firmy a zavést znovu plánované hospodářst­ví. Prostě totální kontrolu, o které sní už sto let.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic