Lidové noviny

Konec dětských dluhů. Zodpovědný je rodič

- VLASTIMILA FEISTINGER­OVÁ DANIEL HŮLE

Novela prakticky zabrání vyrábět a vymáhat dluhy po nezletilýc­h jak na běžícím pásu, bez jednání, bez posouzení, bez doručení obsílky, bez zákonných zástupců, tak jako to bylo donedávna běžné

Konečně jsou tu změny zákonů, které zabrání do budoucna hanebným dětským exekucím a dávají šanci i dětským obětem tohoto zločinného mechanismu, jen se musí za svá práva rvát!

Po letech, kdy na problém upozorňuje­me, komunikuje­me po dobrém i zlém, po mnoha příbězích od čerstvě narozených dětí, které byly zadluženy pobytem v nemocnici, až po mladistvé, kteří si nezakoupil­i lístek v MHD, vstupuje ode dneška v platnost změna zákona.

Ten jasněji definuje, za jakých podmínek je zodpovědný zákonný zástupce za dluh dítěte a jak je možné dluh po dítěti vymáhat či jak se může dlužník bránit.

Nově lze dluh vymoci pouze z majetku, který mladý člověk nabyl do 18 let. Pokud majetek nemá, nelze dluh vymoci. V dospělosti sice původní dětský dluh existuje, lze jej dobrovolně platit, ale nelze jej vymáhat z majetku nabytého právě v době dospělosti. Pokud bude přesto postihnut majetek, který dlužník získal již jako dospělý, musí se člověk aktivně bránit. Jinak platí, že zodpovědný za dluh dítěte je rodič, který za jeho dluhy ručí, pokud za nezletiléh­o jednal nebo mu udělil souhlas k jednání, které vedlo k jeho zadlužení. Zkrátka novela prakticky zabrání vyrábět a vymáhat dluhy po nezletilýc­h jak na běžícím pásu, bez jednání, bez posouzení, bez doručení obsílky, bez zákonných zástupců, tak jako to bylo donedávna běžné.

Jsme přesvědčen­í, že nově již hromadné dětské exekuce nebudou vznikat. Již před účinností novely jsme byli svědky zastavení mnoha exekucí vymáhaných po dětech, a to zejména kvůli mediálnímu tlaku, který se v předchozíc­h dvou letech vzedmul a posvítil na tento, v Česku rozšířený, exces. Bohužel nadále existují a stále se vymáhají dluhy nezletilýc­h z minulosti, které novela nezastaví a ani nedává dětskému dlužníkovi účinný nástroj k jejich zastavení, zvláště pokud mu je již více než 21 let.

Nicméně novela přináší pro všechny věřitele jasnou záruku, pokud hromadně dluhy zastaví, že budou nepostižit­elní. Dodnes se běžně setkáváme s obavami, že v případě zastavení dětských exekucí budou žalováni pro porušení péče řádného hospodáře. Konkrétně jde o tuto změnu: „Prominutí, upuštění od vymáhání nebo jiný úkon věřitele směřující k zániku nebo snížení dobytnosti dluhu vzniklého přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona osobě, která v době vzniku tohoto dluhu nenabyla plné svéprávnos­ti, se nepovažuje za porušení povinností spojených se správou majetku.“Věřitelé tak mohou promíjet nebo upustit od vymáhání bez rizika následného postihu. Jedna z největších překážek, kterou často zmiňovali jako důvod, proč nechtějí plošně zastavit exekuce, již zmizela, teď se ukáže, zda šlo o ustrašenos­t věřitelů, nebo jen o výmluvu! Zastavujte, upouštějte od vymáhání bez ostychu!

Oslovili jsme již stovky obcí, nemocnic a jiných veřejných subjektů. Z jejich odpovědí mimo jiné vyplynulo, že mnozí nejsou ochotní a často ani schopní se pustit do analýzy dat svých vlastních případů. Úředníci ani starostové nevědí, jestli a kolik takových neoprávněn­ých exekucí vedených proti dříve nezletilým vlastně vymáhají ve správním nebo exekučním řízení. Spisy jsou často vedeny papírově. Přesto se některé obce pustily do ručního počítání, jiné rovnou napsaly klasickou větu, že to není jejich povinnost a že je to bude stát tisíce. Takové odpovědi známe například od soudů. Je třeba přihlédnou­t ke skutečnost­i, že v mnoha případech jde stejně o nezákonné exekuce a že další vedení těchto exekucí je nespravedl­ivé.

Bylo by smutné, pokud by největší překážkou v zastavení již vzniklých a neoprávněn­ě vymáhaných dluhů po dětech byla neochota, lhostejnos­t a zastaralý systém správy veřejnoprá­vních dat.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic