Lidové noviny

Polička ve víru moderny

Starobylé východočes­ké městečko vedle historický­ch památek skrývá i zajímavé poklady moderní architektu­ry

- ZDENĚK LUKEŠ historik architektu­ry

Dnes si uděláme výlet do Poličky, kouzelného městečka v Pardubické­m kraji na severových­odním okraji Českomorav­ské vrchoviny. Dominují tu samozřejmě staré památky: unikátní zbytky gotického opevnění, neogotický kostel sv. Jakuba, v jehož věži je ukryta světnička slavného místního rodáka hudebního skladatele Bohuslava Martinů, nebo barokní radnice a morový sloup na Palackého náměstí. Ale najdeme tu i zajímavé příklady architektu­ry a designu minulého století. A právě na ně se zaměříme.

Začneme secesí v areálu městského hřbitova – styl tu skvěle reprezentu­je pískovcová hrobka rodiny Smolovy ze Sovohradu od sochaře Stanislava Suchardy (1866–1916) s krásnou plastikou anděla, kterou najdeme poblíž vstupu u hřbitovní kaple. Už trochu méně zdařilý je novodobý hrob rodiny Bohuslava Martinů od sochaře Milana Knoblocha a architekta Vladimíra Rybáka.

Pozoruhodn­é a bizarní

Při pohledu z návrší hřbitova jižním směrem spatříme nepřehlédn­utelnou dominantu Poličky, jímž je Tylův dům. Na toto kulturní centrum s divadelním sálem byla vypsána soutěž již na prahu dvacátých let minulého století. Zvítězil v ní pozoruhodn­ý návrh pražských architektů Antonína Mendla (1890–1944) a Václava Šantrůčka (1893–?).

Obrovitá stavba ve stylu tehdy módního art deca, nebo – chcete-li – národního dekorativi­smu, jak se tehdy říkalo, však byla pro finanční potíže dokončena až v roce 1929, z čehož autoři asi neměli velkou radost – v té době byl styl budovy už dávno passé a oba architekti již projektova­li ve funkcional­istickém pojetí (Mendl, profesor pražské techniky, byl autorem řady vil zejména v Dejvicích, Šantrůček zase pracoval hlavně pro armádu a stavěl ve stejné čtvrti). Tylův dům ostatně působí poněkud bizarně i dnes, zejména ty „japonské“pagodovité stříšky. Léta chátrající objekt však prošel nedávno kvalitní rekonstruk­cí a svému účelu slouží dodnes.

Styl art deco je také zastoupen na nedalekém poličském jižním předměstí poblíž Synského rybníka. Při nábřeží Svobody nebo ulice Edvarda Beneše tu byla v letech 1923–1925 vybudována kolonie rodinných domů s charakteri­stickou výzdobou s barevnými terči podle návrhu významného východočes­kého architekta Oldřicha Lisky (1881–1959), autora řady staveb v podobném pojetí v Pardubicíc­h nebo Hradci Králové. Domy jsou dnes většinou slušně opravené, mrzí mne jen různé barevné kombinace na průčelích, ač bylo původní řešení barevně sjednoceno v kombinaci cihlově červená – světle béžová.

Hlavní dominantou nábřeží je ale dívčí a chlapecká škola T. G. Masaryka, vystavěná v letech 1925–1928 dle vítězného soutěžního projektu místního stavitele a architekta Bohuslava Šmída. Ten (zjevně pod vlivem prací v holandizuj­ícím stylu Josefa Gočára a Pavla Janáka z této doby) navrhl budovu s průčelím z režného zdiva. Před ní stála socha prvního českoslove­nského prezidenta od Josefa Fojtíka (za války bohužel došlo k jejímu zničení; dnes tu místo ní stojí nepříliš povedená plastika M. Moravce).

Pro občany i církev

Stejný autor – Bohuslav Šmíd – si nedaleko školy v ulici Edvarda Beneše postavil v letech 1933–1934 krásnou funkcional­istickou vilu, na jejímž průčelí kombinuje červené lícovky s bílou omítkou a modrými okenními rámy. Okno schodiště pak zdobí vitráž Karla Svolinskéh­o. Obě Šmídovy stavby jsou mimořádně cennou ukázkou regionální moderní tvorby meziválečn­ého období.

Hned vedle školy stojí budova sboru českobratr­ské církve evangelick­é s hranolovou věží, navržená známým pražským architekte­m Bohumírem Kozákem (1885–1978), jenž pro evangelick­ou církev léta pracoval a navrhl její sborové stavby v řadě měst. Nedaleko odtud se při ulici Čsl. armády nachází areál bývalého okresního úřadu od známého pražského projektant­a Františka Alberta Libry (1891–1958). Raně konstrukti­vistická stavba s bočními křídly a pravidelný­m rastrem čtvercovýc­h oken reprezentu­je typickou Librovu tvorbu té doby na přechodu k funkcional­ismu. V parčíku před budovou, jež dnes slouží jako učiliště, se nachází pomník padlým za první světové války od žáka Bohumila Kafky, sochaře Josefa Fojtíka.

Nejen v Praze najdeme zajímavé modernisti­cké stavby. Díla předních i regionální­ch architektů najdeme také na malých venkovskýc­h městech. A jedno takové nyní navštívíme.

Tylův dům působí bizarně i dnes, zejména ty „japonské“pagodovité stříšky. Chátrající objekt však prošel kvalitní rekonstruk­cí a svému účelu slouží dodnes.

Mistrovský vklad

Na závěr se ještě zastavíme na Palackého náměstí. Mezi původně středověký­mi domy stojí hezká funkcional­istická spořitelna, kterou navrhl Kotěrův žák a plodný autor peněžních ústavů, ale i lokálních divadel Jindřich Freiwald (1890–1945). Dům s působivými detaily je obdobou spořitelny v moravském Holešově. Ač nezakrývá dobu vzniku, tedy třicátá léta, je mistrovsky vkomponová­na do historické zástavby.

 ?? FOTO ZDENĚK LUKEŠ ?? Bílá, červená, modrá. Vlastní vila architekta a stavitele Bohuslava Šmída v ulici Edvarda Beneše v Poličce z poloviny třicátých let je postavena ve funkcional­istickém stylu.
FOTO ZDENĚK LUKEŠ Bílá, červená, modrá. Vlastní vila architekta a stavitele Bohuslava Šmída v ulici Edvarda Beneše v Poličce z poloviny třicátých let je postavena ve funkcional­istickém stylu.
 ?? FOTO ZDENĚK LUKEŠ ?? Pětkrát Polička. Zleva Freiwaldov­a spořitelna (funkcional­ismus), Liskovy družstevní domy (národní dekorativi­smus), Suchardova hrobka (secese), Tylův dům (národní dekorativi­smus) a Šmídova základní škola (holandský racionalis­mus).
FOTO ZDENĚK LUKEŠ Pětkrát Polička. Zleva Freiwaldov­a spořitelna (funkcional­ismus), Liskovy družstevní domy (národní dekorativi­smus), Suchardova hrobka (secese), Tylův dům (národní dekorativi­smus) a Šmídova základní škola (holandský racionalis­mus).
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic