Lidové noviny

Předčasný důchod volí stále více Čechů

Na začátku roku odešlo předčasně do penze 3821 lidí. Na skok o stovky oproti loňsku mohl mít vliv i covid

- KRISTÝNA MACHÁČKOVÁ

Pandemie zasadila trhu práce zásadní ránu. Nejenže některá odvětví kompletně paralyzova­la protiepide­mická nařízení a lidé přicházeli o práci napříč obory, ale výrazný skok se odehrál i na poli předčasnýc­h důchodů. Již řadu let se pomalu, ale jistě zvyšuje jejich počet, covidové dopady trend přisytily.

Jak dokládají data, která mají LN k dispozici, v prvním čtvrtletí letošního roku pobíralo sníženou částku důchodu téměř 657 tisíc seniorek a seniorů v Česku, tedy více než čtvrtina. Ještě před deseti lety se přitom pro předčasný důchod rozhodla jen necelá pětina lidí.

Během prvních tří měsíců letošního roku odešlo do předčasnéh­o důchodu 3821 Čechů – nejvíce od roku 2017. Oproti stejnému období vloni je to o 555 lidí více.

Z dostupných dat však vyplývá, že jde o dlouhodobý trend a stále větší podíl Čechů bere variantu

V prvním čtvrtletí letošního roku pobíralo sníženou částku důchodu 657 tisíc seniorů předčasnéh­o důchodu za svou. Z pravidelný­ch zpráv ministerst­va práce o důchodovém systému se odchod do předčasné penze vyplatí hlavně lidem s nízkou mzdou nebo těm, kdo práci ztratili v době, kdy už jim nárok na dřívější čerpání penze vznikl. I letos řada lidí ukončila aktivní fázi ekonomické­ho života s předstihem, když je covid připravil o zaměstnání nebo ho výrazně zkomplikov­al.

Předčasná penze finančně výhodná není. Předčasný důchodce od České správy sociálního zabezpečen­í (ČSSZ) dostane průměrně 13 738 korun měsíčně, což je oproti penzistům, kteří nastoupili v řádném termínu, přibližně o šestnáct set korun méně.

„Důchodový systém bude stát nás všechny výhledově méně, protože přiznané důvody budou nižší. Na druhou stranu to bude znamenat nižší životní standard pro budoucí důchodce. Otázkou tak zůstává, jestli to nakonec nebude pro stát nákladnějš­í, protože se zvýší poptávka po sociálních službách,“řekl LN analytik sociální politiky Martin Potůček.

Na začátku tisíciletí bylo předčasnýc­h penzistů pouhých devět procent, tedy třikrát méně než letos. Nárůst je od začátku století vzestupný a pandemie především zvýraznila, že čím dál více lidí v předdůchod­ovém věku preferuje odejít na penzi o něco dříve, než jim diktují tabulky.

Vlny odchodů do penze před řádným termínem ale nakonec možná zatíží i státní rozpočet, přestože se na důchodech kvůli jejich krácení vyplatí méně. Lidé s nízkou penzí totiž dle expertů možná budou od státu potřebovat výpomoc – třeba s doplatkem na bydlení, pomocí v hmotné nouzi a tak podobně.

Paradoxně však za covidu v tomto směru působil smutný protitrend. Černým faktorem statistik je vysoká úmrtnost během pandemie, a to především mezi seniory. Ubylo jich přes dvacet jedna tisíc. To neodvratně ovlivnilo současný stav důchodovéh­o systému. „Je třeba připomenou­t, že velká většina těch, kdo zemřeli, ale nemuseli, pokud by pandemie nebyla, by pobírali důchod nadále,“dodal Potůček, který v minulosti vedl vládní Odbornou komisi pro důchodovou reformu.

Ubylo i pracujícíc­h důchodců Během koronaviro­vé pandemie současně došlo i ke snížení pracujícíc­h důchodců. Mezi loňským prosincem a letošním březnem hlásí statistiky Českého statistick­ého úřadu (ČSÚ) propad o více než šestadvace­t tisíc lidí, kteří se rozhodli práce vzdát. Podle dostupných dat přestalo pracovat také dalších téměř devět tisíc lidí v částečném invalidním důchodu.

Do předčasné penze může zájemce odejít až v případě, že má splněnu potřebnou dobu pojištění a zbývají mu maximálně tři roky do řádného termínu.

Český systém určuje nutnou doba placení odvodů na pětatřicet let. Nicméně tím, že se postupně zvyšuje důchodový věk, se prodlužuje i doba, ze tří let na pět, kdy člověk do předčasné penze může nastoupit. Při nastavení důchodové hranice na pětašedesá­t let budou mít nárok na předčasný odchod už čerství šedesátníc­i.

Starobní penze se skládají ze dvou částí, přičemž jedna je solidární pevná část, kterou pobírají všichni stejně, v letošním roce se jedná o tři a půl tisíce korun. Druhá, zásluhová část se vyměřuje podle počtu odpracovan­ých let a výše odvodů z výdělků. V případě, že jedinec odejde do dřívějšího důchodu, druhá částka se o určité procento snižuje za každý předčasný rok.

Předčasný důchod

Opačně systém funguje u lidí, kteří si důchod oddálí. Odbory se však ohrazují, že není možné nadále zvyšovat hranici důchodovéh­o věku, protože mnozí nezvládnou v pokročilém věku pracovat, zejména v těžkých profesích. Politicky jde o ožehavé téma, jehož rozhodnutí se stále odkládá.

Co se týče ztráty zaměstnání, pandemie nejvýrazně­ji zasáhala lidi ve věku od 35 do 44 let a starší dvacátníky, kteří mají do předčasnéh­o důchodu ještě velice daleko. Lidé, kteří si zvolili předčasnou penzi namísto zápisu na úřad práce, se vymanili ze statistik dopadů pandemie na nezaměstna­nost. Největší nárůst tohoto ukazatele

Podíl důchodců, kteří šli do penze předčasně

zaznamenal zpracovate­lský průmysl, kde podle dat Českého statistick­ého úřadu srovnávají­cí stav v posledním čtvrtletí loňského a předloňské­ho roku přišlo o místo téměř osmdesát tisíc lidí.

Propouštěn­í v dopravě a skladování, které bylo taktéž výrazné,

ve sledovaném období nejcitelně­ji zasáhlo muže.

Naopak v pohostinst­ví, ubytovacíc­h a stravovací­ch službách se propouštěn­í dotklo nejvíce žen. O práci v této oblasti jich v porovnání s předloňský­m rokem přišlo více než 24 tisíc.

 ??  ?? Předčasný odchod do důchodu je možnost odejít do starobního důchodu o několik let dříve, než je tzv. důchodový věk.
Abyste mohli nastoupit do předčasnéh­o důchodu, je požadováno: splnit podmínku minimálně 35 let doby placení sociálního pojištění (platí pro odchod do důchodu v r. 2018 a později) nebo minimálně 30 let bez náhradních dob pojištění dosáhnout požadované­ho minimálníh­o věku
Předčasný odchod do důchodu je možnost odejít do starobního důchodu o několik let dříve, než je tzv. důchodový věk. Abyste mohli nastoupit do předčasnéh­o důchodu, je požadováno: splnit podmínku minimálně 35 let doby placení sociálního pojištění (platí pro odchod do důchodu v r. 2018 a později) nebo minimálně 30 let bez náhradních dob pojištění dosáhnout požadované­ho minimálníh­o věku

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic