Lidové noviny

Šéfka Komise veze miliardovo­u zvěst

Co je v národním plánu obnovy:

- KATEŘINA SURMANOVÁ

Z legendární scény ve filmu Hoří, má panenko každý ví, že když dojde na ozdravení po těžké ráně osudu, jsou potřeba peníze, kupon z tomboly trosky na nohy nepostaví. Jako posel dobrých zpráv s plným měšcem skutečných financí dnes do Prahy přijíždí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Česko před pár měsíci odevzdalo domácí úkol, kde popsalo, jak chce covidem otřesenou ekonomiku zase revitalizo­vat. Von der Leyenová přiváží dokument oznámkovan­ý: republika zdárně prospěla.

„Měli bychom společně navštívit Státní operu a mít tiskovou konferenci v Národním muzeu, což je symbol naší historie,“popsal aranžmá návštěvy premiér Andrej Babiš (ANO). Celková alokace, jež připadá na Česko a bez národního plánu obnovy by se neodemkla, činí asi 180 miliard korun.

Nejedná se o klasickou dotační sedmiletku, jež se rovněž rozjíždí, jde o oddělené programy. Společné však mají to, že akcent se musí klást na digitaliza­ci a nízkouhlík­ové, zelené úsilí. Ve víceletém finančním rámci – tedy dotační sedmiletce – čeká na republiku 964 miliard korun, zdroje na pocovidové otřepání se jsou navíc.

Vedle toho ještě vzniká Fond spravedliv­é transforma­ce, který přináší prostředky územím obzvláště zasaženým odklonem od uhlí. V rámci Evropy jde především o Polsko, v rámci Česka se balík dělí mezi Moravskosl­ezský, Ústecký a Karlovarsk­ý kraj. Hejtmani museli vypracovat zevrubnou vizi, co s penězi udělají, aby jejich domovy našly po havířské minulosti obdobně lukrativní budoucnost, jen mnohonásob­ně čistší.

Další finanční nástroj, v němž se projevuje unijní zelené úsilí, představuj­e Modernizač­ní fond, krmený například z prodeje povolenek. Z něj se mají třeba modernizov­at teplárny, jež zahřívají miliony zdejších domácností.

Finanční podpora úzce souvisí s úsilím unijních představit­elů udělat z Evropy ekologické­ho tahouna zeměkoule a se skepsí některých států, aby se tak světadíl nepřipravi­l o schopnost konkurovat dravcům z Číny nebo Indie, odkud se valí neekologic­ké, ale levné zboží.

Na ozdravení ekonomik má jít 18 bilionů korun

Zhruba půlka evropských států už má své národní plány obnovy schválené. Oficiálně je musí „orazítkova­t“souhlas pléna unijních ministrů financí, ale jde spíše o formalitu, jíž se Česko dočká až v září, kdy se odehraje nejbližší zasedání. Stěžejní je ale souhlas Evropské komise, jejž von der Leyenová vládě zvěstuje.

Její návštěva v rámci kolečka po starém kontinentu – do Prahy zamířila z Dublinu – indikuje, že Brusel má za dostatečné tuzemské pojistky proti zneužití evropských peněz, střetu zájmů a korupci. V případě Česka to není samozřejmo­st, jelikož s Komisí vede svár o vypořádání střetu zájmů premiéra Babiše

a o celkovém ošetření české pobočky dotačního molochu, aby nebyl vůči zneužití zranitelný. Brusel v tomto ohledu pořád není spokojený, ale debata se vede ve vztahu k řádným programům v rámci víceletého finančního rámce. Parametry kolem národního plánu obnovy jsou zřejmě v pořádku.

Na postpandem­ické uzdravení ekonomik dalo společenst­ví starého kontinentu dohromady macatý bank o těžko představit­elných 18 bilionech korun. Štědrá evropská ruka zůstane rozevřená, když členská země ve svém rozpisu projektů dodrží pětinový podíl do oblasti digitaliza­ce a alespoň 37 procent klimaticky šetrných, enviroment­álně zlepšující­ch záměrů.

Vláda rozčlenila obnovu do šesti pilířů, na ekologické úsilí směřuje 41 procent alokace, digitaliza­ci pokrývá 23 procent. Premiér klade největší důraz na modernizac­i zdravotnic­tví. Ostatně je na to určena jedna ze šesti nohou, na nichž se má země po covidu vztyčit do vzpřímené polohy.

Strukturov­aná vize byla podmínkou čerpání peněz z mimořádnéh­o fondu Evropské unie. Český plán je řazen do šesti částí:

1) digitální transforma­ce

– jde například o elektroniz­aci zdravotnic­tví, což ušetří nohy pacientů a lékařům propojí informace, aby věděli o prodělanýc­h nemocech, možných lékových kontraindi­kacích. Stejného servisu se má dostat i stavebnímu řízení, jež slibuje plnou digitaliza­ci. Peníze jsou i pro firmy na modernizac­i.

2) infrastruk­tura a ozelenění

– z balíku se má modernizov­at, elektrizov­at, zhustit a zrychlit železniční doprava, protože je šetrnější k přírodě

– patří sem i projekty na snížení energetick­é náročnosti, přechod na čistší zdroje či paliva

3) vzdělání a trh práce

– zadotuje se reforma vzdělávací­ch programů tak, aby školy pouštěly do světa jedince s dovednostm­i, jež současný svět poptává. Díky tomu se má zvýšit zájem investorů směrovat do republiky kapitál.

4) vlídný a efektivní stát

– patří sem solidní projekty, třeba více kvazikapit­álových vstupů české rozvojové banky (vratné formy podpory), i měkčí akce typu protikorup­čních pojistek nebo proklients­kého nastavení státní správy

5) výzkum, vývoj, inovace

– jde o podporu vědců, dobrých nápadů a lepší propojení badatelů s byznysem

6) zdraví a odolnost lidí

– pokrývá peníze na lepší kyberbezpe­čí špitálů i nápad na vznik onkologick­ého centra

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic