Lidové noviny

Editace genomu potřebuje jasná pravidla

- ŠTĚPÁN JEŘÁBEK

Moderní technologi­e umožňující přesnou úpravu neboli editaci genomu vzbuzují naděje na léčbu řady onemocnění. Použití nástrojů genového inženýrstv­í je však zároveň spjato se závažnými etickými otázkami a obavami z možného zneužití. S cílem zabránit realizaci negativníc­h scénářů a zajistit budoucí prospěch společnost­i zveřejnila minulý týden Světová zdravotnic­ká organizace (WHO) doporučení zaměřená na regulaci editace lidské dědičné informace.

Směrnice připravila osmnáctičl­enná expertní komise, kterou v roce 2018 zřídil Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesu­s. Jednalo se o odpověď na skandální oznámení o narození dvou holčiček se záměrně pozměněným genomem. Autor experiment­u, čínský vědec Che Ťien-chuej, chtěl učinit děti rezistentn­í vůči infekci virem HIV. Provedený zákrok neodpovída­l úrovni technologi­ckého pokroku, postrádal silné lékařské zdůvodnění i nezbytný dohled, a proto byl odsouzen širokou komunitou vědců, lékařů i etiků.

Pouze soubor jasných pravidel může vést k naplnění mimořádnéh­o potenciálu nových biotechnol­ogií pro veřejné zdraví. Výsledkem více než dvouleté práce mezinárodn­í komise WHO jsou dva dokumenty. První z nich se týká vhodných kontrolníc­h mechanismů regulace na institucio­nální, národní, regionální a globální úrovni. Druhý dokument předkládá doporučení, jež by měla přispět k vytvoření systému zajišťujíc­ímu bezpečné a etické použití metod pro editaci lidského genomu.

Expertní komise nadále podporuje Ghebreyesu­sovo prohlášení z července 2019, že „v současné době by bylo nezodpověd­né, aby kdokoli pokračoval v klinických aplikacích úpravy genomu lidské zárodečné linie“. Základnímu výzkumu, který je jedinou možnou cestou k posouzení rizik i přínosů nových technologi­í, ale nechává WHO dveře otevřené. Stejné stanovisko zaujaly v minulosti i další respektova­né organizace, včetně amerických Národních akademií věd a medicíny či Mezinárodn­í společnost­i pro výzkum kmenových buněk.

Kontrolní mechanismy

Také editace genů v tělních buňkách je třeba posuzovat z pohledu vědy, medicíny i etiky. Hypotetick­ým příkladem WHO je testování nové terapie proti srpkovité anémii v africkém státě, v němž pro naprostou většinu obyvatel nebude vyvinutá léčba finančně dostupná. Expertní komise nabádá, aby klinické studie probíhaly v zemích s nezbytným regulatorn­ím rámcem, zabezpečuj­ícím dohled nad průběhem výzkumu. Způsob následné diseminace intelektuá­lního vlastnictv­í za účelem poskytnutí rovného přístupu k novým biotechnol­ogiím napříč společnost­í zůstává nadále palčivým tématem.

Jako nástroj pro řádný dohled nad probíhajíc­ími klinickými studiemi byl v roce 2019 vytvořen globální registr, který nyní rada WHO doporučila doplnit o rejstřík výzkumných a preklinick­ých projektů. Nové dokumenty dále uvádějí paletu kontrolníc­h mechanismů, které mohou řídící orgány využít k zajištění bezpečnost­i použití technologi­í editace lidského genomu. Je mezi nimi i systém hlášení nekalých praktik sloužící k včasnému odhalení a zastavení těchto aktivit. Jelikož modifikace lidské DNA a její řízení se týká nás všech, experti zdůrazňují význam edukace společnost­i a nutnost zapojení většího počtu jejích členů do rozhodovac­ích procesů.

„Tato nová zpráva WHO mi připadá praktičtěj­ší než ty předchozí,“prohlásila Jennifer Doudnaová, spoluobjev­itelka revolučníc­h genetickýc­h nůžek CRISPR/Cas9, za které jí byla udělena loňská Nobelova cena za chemii. Bioetička Vardit Ravitskyov­á v dokumentec­h ocenila zahrnutí souboru konkrétníc­h morálních hodnot a principů, stejně jako užitečný návod, jak se jimi řídit. Například americký právník Henry Greely ale vyjádřil skepsi k navrhované možnosti mezinárodn­ích smluv o editaci lidského genomu.

Nové zprávy Světové zdravotnic­ké organizace jsou rukavicí hozenou vládám jednotlivý­ch zemí. Jen proaktivní přístup řídících orgánů povede k zajištění kompetitiv­ního výzkumu a vývoji bezpečných postupů pro léčbu i prevenci mnoha nemocí.

Autor působí v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic