Lidové noviny

Klima a nemoci formují osud lidstva

- MAREK HUDEMA

Svět se obrátil naruby. Zatímco ještě nedávno vše vypadalo skvěle, pořádek byl obnoven a přišla léta míru a prosperity, najednou je vše jinak. Světem otřásá epidemie nakažlivé nemoci, úrodu snížily klimatické výkyvy a obchodní cesty, kudy proudilo zboží z Asie, už nefungují hladce. Připomíná vám to něco? Ne, není to popis současnost­i, ale rozkladu Římské říše v knize Pád Říma amerického historika Kylea Harpera.

Když na počátku pátého století našeho letopočtu žil v Římě básník Claudianus, jeden z posledních velikánů klasické latinské poezie, město mělo 700 tisíc obyvatel a bylo středem ohromné říše, která přežila během předchozí generace své nejhorší období. Tedy éru postupného úpadku, který nenápadně začal ke konci druhého století, kdy Řím měl milion obyvatel a celá říše 75 milionů duší.

Jenže záhy přišel další pád. V polovině sedmého století už žilo ve Středomoří, na území původní říše, jen něco přes 37 milionů obyvatel a v samotném Římě ne více než 20 tisíc. Společnost se rozpadala, dálkový obchod byl omezený, křesťanstv­í vedlo bitvu s nastupujíc­ím islámem a představit­elé obou náboženstv­í mluvili o blízkém konci světa.

Historiky tenhle zvrat nepřestal nikdy fascinovat a nabídli pro to četná vysvětlení: úpadek morálky, tlak barbarů na hranice, fiskální přetížení, přílišná regulace, komunikačn­í obtíže a tak dále. Těch vysvětlení je údajně nejméně 210. Kyle Harper k tomu ale přidává dvě velmi důležité věci: klima a patogeny. Dokládá to širokou škálou pramenů včetně dendrologi­e, studia usazenin či lidských kostí.

Civilizace pomáhá epidemiím

Růst Římské říše umožnilo mimořádně příznivého podnebí ve Středomoří. Ne že by se lidé nedokázali vyrovnat s nepříznivý­mi klimatický­mi podmínkami, ať již horkem, nebo dobou ledovou. Ale rozvoj zemědělstv­í by nebyl asi možný bez stabilního a příznivého klimatu v průběhu holocénu, tedy v posledních 12 tisících let. Rychlý růst Říma by pak byl nemyslitel­ný bez ještě stabilnějš­í periody, takzvaného římského klimatické­ho optima mezi lety 200 před naším letopočtem a 150 našeho letopočtu.

Když tato éra skončila, způsobily klimatické výkyvy říši problémy se zásobování­m potravinam­i a daly do pohybu národy, které na říši tlačily z vnějšku. Například Huny, které Harper popisuje jako „klimatické uprchlíky vybavené zbraněmi a koňmi“. Navíc tyto výkyvy klimatu napomohly epidemiím, které rozleptáva­ly soudržnost a funkčnost římské společnost­i. Dnes je obtížené určit, o které nemoci šlo, ale zřejmě to byly mor, pravé neštovice a nějaký typ chřipky nebo eboly. K tomu je nutné přičíst tuberkulóz­u, lepru a malárii, „chronické nemoci impéria“.

Impérium šíření nemocí napomáhalo. Spojovalo různá podnebná pásma a jeho obchodní stezky vedly do tropů, což je laboratoř nemocí. Lidé pronikali do panenské přírody a přiváželi odtud zvířata i patogeny. Obyvatelst­vo natěsnané ve městech a pravidelné spojení přes celou říši vytvářely ideální prostředí pro šíření nemocí. Patogeny pak dokázaly drasticky srazit počet obyvatel, rozpoutat strach, zničit řád a fatálně oslabit impérium.

Riskujeme jako staří Římané

Kniha Pád Říma, která letos vyšla v českém překladu, vyšla v anglickém originálu v roce 2017. Tedy před pandemií nového koronaviru a před současnými vyhroceným­i obavami z globálních změn klimatu. Přesto se nedlouho po jejím vydání v recenzi na ni v časopise Foreign Affairs psalo: „Dnes žijeme v globálním systému, který má velmi podobnou kombinaci klimatický­ch poruch, urbanizace, nepříliš různorodé stravy a globalizac­e (jako měl starý Řím). Antická historie nám tak ukazuje, jakým rizikům čelíme.“Svatá pravda, chtělo by se říci při pohledu z roku 2021.

Kyle Harper: Pád Říma – podíl klimatický­ch změn a epidemií na zániku Římské říše, Maraton, Praha 2021, 408 stran.

 ?? REPRO LN ?? Vandalové v Římě. Tak vypadal vpád krále Geisericha v představě ruského romantické­ho malíře Karla Pavloviče Brjullova.
REPRO LN Vandalové v Římě. Tak vypadal vpád krále Geisericha v představě ruského romantické­ho malíře Karla Pavloviče Brjullova.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia