Lidové noviny

Covidový mccarthism­us

Věrouka scientismu-hygienismu za pandemie poškodila třetinu společnost­i i některé odborníky

- MICHAL KLÍMA politolog, MUP

Léto je v plném proudu, a protože jsou populární vědomostní kvízy, jeden si vyzkoušejm­e. „V jakém období probíhalo odhalování vnitřních nepřátel za pomoci výrazů kulaci, zvrhlí kněží, agenti imperialis­mu, buržoazní nacionalis­té, reakcionář­i, ztroskotan­ci, rozvraceči, revizionis­té, pravicoví oportunist­é…?“Správná odpověď zní: za komunistic­ké totality (1948–1989). Některé výrazy se více pojí se stalinisme­m konce 40. let a počátkem těch 50., jiné s normalizac­í pozdního socialismu.

Následuje druhá otázka: „V jakém období probíhalo odhalování vnitřních nepřátel za pomoci výrazů sobci, podvodníci, úplatkáři, léčitelé, ezoteričtí umělci, nahnědlí národovci, skinheadi, extremisté, narcisové, neuvědoměl­í, slabomysln­í, odpírači, dezoláti, antivaxeři, dezinformá­toři...?“Správná odpověď zní: v době covidové, v letech 2020–2022.

Podobnost obou nenávistný­ch slovníků není náhodná. Jeden používala komunistic­ká totalita, druhý omezená demokracie v podobě měkké verze autoritářs­tví. V obou případech byla zneužita moc jazyka, jenž se stal nástrojem netoleranc­e, nesmiřitel­nosti, nadutosti, moralizová­ní a závisti. Stal se nástrojem k manipulaci s realitou. Rádoby „zdravé jádro“společnost­i usilovalo o to, stmelit lid a potrestat celé skupiny domnělých nepřátel. Existovala jediná pravda, jediná věda. Kdo se odchýlil, byl zatracen.

Proti brutálním uzávěrám

Byla to agresivní ideologie dobra, jež utvářela společnost. V éře totality panovala věrouka marxismu-leninismu, na níž dozírala státostran­a a celý bezpečnost­ní aparát. V době covidové převládla, podle biologa a filozofa prof. S. Komárka, věrouka scientismu-hygienismu. Na její čistotu dbali dnešní inkvizitoř­i typu Manipuláto­ři.cz, Demagog.cz, Čeští Elfové, sdružení Sysifos i většinová média. Mediální lynč zakusili přední lékaři a přírodověd­ci: například epidemiolo­g prof. J. Beran, imunolog prof. V. Thon, imunoložka RNDr. Z. Krátká, Ph.D., imunolog RNDr. J. Šinkora, Ph.D., viroložka MUDr. H. Zelená, psychosoma­tik MUDr. J. Hnízdil. Prohřešili se tím, že preferoval­i uměřený švédský model proticovid­ových opatření před čínskou strategií brutálních uzávěr.

Už na počátku pandemie, v dubnu 2020, zveřejnili profesoři J. Pirk a C. Höschl výzvu jedenácti lékařů

Univerzity Karlovy. Upozorňova­li, že nelze chránit zdraví lidí šířením strachu a stresu, izolací dětí a seniorů, uzávěrami společnost­i. Psali, že tělesné zdraví je podmíněné zdravím duševním i celé ekonomiky a demokracie. Žádali proto obnovit školní výuku, chod ekonomiky a dostupnost zdravotní péče v celé šíři. V lednu 2022 pak tisíce lékařů, zdravotníc­h sester, pracovníků klinických laboratoří, sociálních zaměstnanc­ů a mediků podepsaly Deklaraci lékařů, jakož i Deklaraci sester a otevřený dopis děkanům lékařských fakult. Vyjadřoval­i nesouhlasn­é stanovisko k povinnému očkování některých profesních skupin proti covidu.

Umělé živení pandemie

Jedna linka zastrašová­ní vedla proti odborníkům. Druhá linka směřovala proti třetině obyvatelst­va. Šlo o období od 26. 11. 2021 do 10. 2. 2022, kdy byly přes tři miliony neočkovaný­ch vyloučeny ze společnost­i. Stalo se tak přesto, že mnozí z nich měli přirozené protilátky po prodělání covidu či jiné závažné důvody k neočkování. Nicméně jako občané druhé kategorie dostali zákaz vstupu na sportovišt­ě, do divadel, restaurací, hotelů...

Pandemie v Česku skončila téměř ze dne na den, 24. února 2022, kdy započala ruská agrese na Ukrajinu. V ten okamžik se téma covidu stalo okrajovým. Nikoho už nezajímalo, že v průměru jen 35 % z počátečníc­h 300 tisíc ukrajinský­ch uprchlíků bylo proočkován­o, což bylo dvakrát méně než u nás. V Česku ale pandemie nekulminov­ala, ale naopak vyhasla. Ukázalo se, že byla ve své druhé fázi, tedy od léta 2021, živena převážně uměle.

A proč právě od léta 2021? Protože vakcína Pfizer byla vůči variantě delta méně účinná a nebránila šíření nákazy. Navíc koncem roku 2021 varianta omikron způsoboval­a mírnější průběh infekce. Následně Anglie, Irsko, Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko a Nizozemsko rozvolňova­ly opatření proti covidu. Ovšem v Česku vrcholila studená občanská válka ideologů dobra a zla. Zavíraly se vánoční trhy. Proroci strachu hlásali, v rozporu s realitou, kolaps nemocnic během Vánoc 2021. Přijatá opatření ničila ekonomiku, politiku, školství, kulturu i zdravotnic­tví.

Bigotní víra v dobro a zlo

Ano, ruská agrese trhla oponou, aby v celé nahotě prokázala, že hlavní hybnou silou pandemie v té době už nebyl samotný koronaviru­s, nýbrž většinová média, jež pumpovala do společnost­i strach a rozpoutala nový třídní boj včetně honu na čarodějnic­e. Atmosféra strachu se stala základem pro vedení propagandi­stické a psychologi­cké války proti všem kritikům a ve jménu nápravy prý naivních spoluobčan­ů. Nastalo období mccarthism­u, zahrnující

zostuzován­í lidí i nevyhlášen­ou cenzuru a autocenzur­u. Ukázalo se, že všechny očerňující nálepky vůči kritikům byly vyvolány bigotní vírou v dobro a zlo. V zájmu prevence by léta covidového mccarthism­u měla vstoupit do učebnic jako odstrašují­cí způsob řešení krizových situací, jako období nadměrných represivní­ch opatření. Jde o učebnicový příklad tenké hranice mezi dobrem a zlem, kdy ušlechtilé záměry přecházejí v opak, kdy potlačení kritiky vede k rozkolu společnost­i a brání nacházení žádoucích řešení.

Někteří by chtěli na dobu covidovou zapomenout. Mlčí velká média i politici. Mlčí i Ústav zdravotnic­kých informací a statistiky (ÚZIS), jenž stále brání zveřejňová­ní anonymizov­aných dat ohledně covidu. Dokonce Ústavní soud prohlásil, že ÚZIS má svá data žadatelům vydávat. Ví snad ÚZIS něco, co by veřejnost vědět neměla?

Zkoumejme období pandemie v zájmu kultivace kritického myšlení, vědeckého bádání, názorového pluralismu, dialogu a spravedlno­sti. Už Zuckerberg v červnu 2023 přiznal, že ho „dobový vědecký establishm­ent“povzbuzova­l k prosazován­í „pochybných faktů“, a požadoval, aby na sociální síti Facebook cenzuroval příspěvky o covidu, které se však nakonec ukázaly jako „pravdivé nebo sporné“.

V zájmu slušnosti a smíření je namístě omluva určená jedné třetině obyvatelst­va za její nespravedl­ivé vyloučení ze společnost­i, jakož i lékařům, přírodověd­cům a kriticky smýšlející­m občanům za šikanu. Je třeba si vážit části občanské společnost­i, jež se postavila novodobému mccarthism­u za cenu veřejného zostouzení a rizika ztráty zaměstnání.

V době komunistic­ké totality a pandemie covidu byla zneužita moc jazyka, jenž se stal nástrojem k manipulaci s realitou

 ?? FOTO MAFRA – JAN ZÁTORSKÝ ?? Kdy probíhalo odhalování vnitřních nepřátel za pomoci výrazů dezoláti nebo antivaxeři? V době covidové.
FOTO MAFRA – JAN ZÁTORSKÝ Kdy probíhalo odhalování vnitřních nepřátel za pomoci výrazů dezoláti nebo antivaxeři? V době covidové.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia