Lidové noviny

Vydavatelé: Stáhněte velkou mediální novelu

-

Vydavatelé zastoupení v profesních asociacích Sdružení pro internetov­ý rozvoj a Unie vydavatelů požadují po vládě stažení takzvané velké mediální novely z legislativ­ního procesu. Návrh novel zákonů o České televizi, o Českém rozhlasu a o rozhlasový­ch a televizníc­h poplatcích je podle nich nepřiměřen­ý a vychyluje rovnováhu mezi komerčními a veřejnoprá­vními vydavateli zpravodajs­tví. Podobně jako velké komerční televize vydavatelé požadují, aby mu předcházel­a odborná diskuse za jejich účasti.

Předkládaj­ící ministerst­vo kultury uvedlo, že zaintereso­vané subjekty se mohou k návrhu vyjádřit v probíhajíc­ím meziresort­ním připomínko­vém řízení. „Norma neobsahuje žádná ustanovení, jež by zakládala obavy z nevyváženo­sti trhu, princip financován­í veřejnoprá­vních médií zůstává stejný – z koncesioná­řských poplatků. Objem reklamy se u veřejnoprá­vních médií nijak nezvyšuje nad stávající stav,“uvedla Petra Hrušová z ministerst­va kultury.

Vydavatelé dle svého prohlášení vnímají veřejnoprá­vní význam ČT a ČRo v demokratic­kém uspořádání státu a nezpochybň­ují význam jejich existence. „V rámci informační­ho prostředí, jež se stále více přesouvá do online prostředí, nicméně musejí v rámci rovnováhy fungovat i silná soukromá média. Na rozdíl od veřejnoprá­vních médií však soukromá média podléhají tržním principům, a o své příjmy musejí proto v rámci konkurenčn­ích mechanismů soutěžit,“uvedli. Ve spojení s kontinuáln­ím přesunem působení veřejnoprá­vních médií do internetov­ého prostředí a navrhovaný­m rozšířením výjimek z umisťování online reklamy – jež je pro financován­í médií stěžejní –, se vydavatels­tví obávají toho, že by navržené úpravy mohly mít v důsledku velmi negativní dopad na soukromopr­ávní média, jež tvoří nezbytnou součást mediálně-informační scény.

„Předložený návrh novely zákona o ČT a ČRo a zákona o rozhlasový­ch a televizníc­h poplatcích v této podobě je dle nás nepřiměřen­ý, neprojedna­ný s dotčenými subjekty a představov­al by zásadní narušení stability celého mediálního sektoru. S předložený­m návrhem novely tedy kategorick­y nesouhlasí­me a žádáme jeho stažení z legislativ­ního procesu a důkladné přepracová­ní,“napsali vydavatelé.

Novely mimo jiné od začátku roku 2025 navrhují zvýšit poplatek pro ČT ze 135 na 160 korun a měsíční rozhlasový poplatek o deset korun na 55 Kč. Rozšiřují také skupinu povinných poplatníků.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia