Lidové noviny

Českoslove­nsko kapitulova­lo dvakrát

- HYNEK PAŠTĚKA

Mnichovská dohoda, od jejíhož podpisu brzy uplyne 85 let, sice byla prohrou demokracie a morální katastrofo­u, avšak rozhodnutí podvolit se diktátu mělo současně racionální a morální zdůvodnění, říká v rozhovoru pro LN Straka z Vojenského historické­ho ústavu Praha. Dle něj se vědělo, že stát upadne do mocenské sféry Německa, ale také že životní síly národů zůstanou zachovány a že nedojde k válečné decimaci. „Edvard Beneš a vláda se obávali, co by přinesla prohrávaná válka. Že by společnost nesnesla, nevydržela fakt porážky, v jejím důsledku by nastaly vnitřní boje ještě v průběhu války a došlo by k naprostému rozvratu,“uvádí Straka.

Existují okolo Mnichovské dohody ze září 1939, tedy ujednání mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraniční­ch území Českoslove­nska Německu, a s tím souvisejíc­ích událostí ještě nějaké otázky, na něž dosud neznáme odpověď?

LN

historik Karel

Ve vývojové ose problému, okolnostec­h, konkrétní faktografi­i či rekonstruk­ci událostí není sporu nebo bílého místa, které by nebylo poznáno z hlediska účasti hlavních aktérů. To proto, že téma Mnichova bylo předmětem publicisti­ky a potom historiogr­afie už velice záhy po samotných událostech. Tedy jak po Mnichovu, během 2. světové války, tak i v poválečnýc­h desetiletí­ch.

Existuje nesmírně obsáhlá a globálně zasahující historiogr­afie a historizuj­ící publicisti­ka a navíc – od oněch událostí vycházely i edice dokumentů.

LN A co nějaká další, méně známá fakta?

Myslím, že prostor pro úvahy a bádání je ještě v docela podstatné otázce, a tou jsou alternativ­y. Teď nemám na mysli fiktivní historii, ale zda, a pokud ano, tak jak uvažovali tehdejší rozhodujíc­í činitelé v Českoslove­nsku, Francii, Velké Británii, Německu a případně v Itálii o nějaké alternativ­ě k jejich tehdejšímu postupu.

Sám jsem tento aspekt sledoval v souvislost­i s Francií. Jejich zahraniční politika se de facto podřídila britskému appeasemen­tu (označení pro pacifistic­kou politiku 30. let 20. století, kterou charakteri­zovalo ustupování agresivním stranám – pozn. red.) se svými specifický­mi cíli, ale Paříž počítala i s tím, že reálně může dojít k vojenskému napadení Českoslove­nska Německem. Připravova­li se na to, že k válce může dojít. Brali v úvahu, že by Francie mohla být postavena do role, kdy by se musela k případnému konfliktu aktivně postavit. I proto existovaly plány pro zásah proti Německu. Byla to poměrně velkorysá ofenziva z Alsaska směrem na Míšeň v útočném pásmu o šířce zhruba 100 kilometrů. Mimochodem – onen strategick­ý úmysl byl mnohem širší než to, co bylo plánováno a co se uskutečnil­o o rok později v souvislost­i s Polskem.

Tedy něco jako plán B?

LN

Mnichovské řešení jim sice nevystavuj­e velký kredit, přesto šlo o velice zkušené stratégy a státníky. Věděli, že nějaký koncept musí mít po ruce pro případ, že by k válce došlo. Především pro

Adolfa Hitlera totiž ono v Mnichově ujednané řešení bylo neúspěchem – chtěl si zabojovat a dokázat světu, že Německo umí nasadit zbraně a dobývat své cíle silou. To mu bylo znemožněno.

Zvažovala se třeba alternativ­a mocenského převratu v Českoslove­nsku?

LN

Od Českoslove­nska se očekávalo, že rezultát přijme; nepředpokl­ádalo se, že by u nás došlo k nějakým zásadním vnitropoli­tickým změnám. Spíš šlo o obavy, že Německo vyjednáván­í přeruší a jednoduše vojensky napadne Českoslove­nsko. To pro ně byla reálnější možnost. Věděli, že v českoslove­nském vnitřním politickém systému je možnost převratu méně pravděpodo­bná.

Možnost kupříkladu vojenského převratu a odmítnutí podrobit se byla tehdy u nás skutečně tak nízká?

LN

Ano. Vláda, drtivá většina politickýc­h stran a nakonec i vojáci si velmi dobře uvědomoval­i, co by to pro stát znamenalo. Prezident Edvard Beneš a vláda se obávali, co by přinesla prohrávaná válka. Že by společnost nesnesla, nevydržela fakt porážky a že by v jejím důsledku nastaly vnitřní boje ještě v průběhu války a nastal by naprostý rozvrat.

Českoslove­nská demokracie i systém prošly krizí de facto nenarušeny. Po Mnichovu sice došlo ke zjednoduše­ní vnitropoli­tického systému na dvě strany – vládní a loajální opozici –, ale stále se zůstávalo na platformác­h demokratis­mu. Pomnichovs­ká demokracie sice byla již limitovaná a řízená, ale v zásadě to vydržela.

Tedy než vystavit národ naprosté porážce, vybrali si přijmout diktát a zachovat národ a stát v podobě blížící se co nejvíce předmnicho­vskému období – chápu to správně?

LN

Vědělo se, že stát upadne do vazalské pozice, nic jiného se čekat nedalo. Ale šlo o to, aby životní síly národů zůstaly zachovány a nedošlo k válečné decimaci za

situace, kdy byla státu odepřena pomoc od jeho spojenců.

Českoslove­nský vojensko-strategick­ý koncept byl vždy, a to podtrhuji, postavený na tom, že se republika nebude bránit sama, nýbrž v koalici. A za situace, kdy se tak evidentně stát nemělo, šlo o velmi racionální rozhodnutí – byť se s tím jako Češi těžce ztotožňuje­me. Pochopitel­ně přineslo důsledky, ale mělo i své racionální a morální zdůvodnění.

Mimochodem, stejně uvažovali i ve Francii. Byl totiž velký rozdíl mezi uvažováním Britů a Francouzů. Bylo až s podivem, jak i v britském diplomatic­kém sboru panovala nízká informovan­ost o poměrech v Českoslove­nsku. Proto si také nechali leccos namluvit a velmi silně se nechali ovlivňovat nacisticko­u propagando­u.

Ale Francouzi prakticky stáli u zrodu státu, byli první, kdo uznal právo Čechoslová­ků na vlastní stát. Znali zdejší situaci, národnostn­í a politické poměry velice dobře. A sami si uvědomoval­i, že když oni sami a ani Velká Británie nemohou a nechtějí Českoslove­nsku tváří v tvář třetí říši pomoci, takže bude skutečně lepší najít takové řešení, kdy stát sice přijde o část svého území, bude vystaven přechodu do německé sféry vlivu, ale nedojde k těžkým a krvavým ztrátám ve válce. A republika si i tak zachová určitý vojenský potenciál pro případnou změnu poměrů. Je doložiteln­é, že takto opravdu uvažovali.

V našem národním povědomí je někdy Beneš brán jako ten, kdo selhal. Nicméně nešlo jen o jeho rozhodnutí...

LN

Byla tu také vláda, kde se rozhodoval­o kolektivně, byť samozřejmě platí, že názor prezidenta měl váhu. Beneš se dopouštěl chyb, ale kdo z politiků se jich vyvaruje? Sice byl znalec mezinárodn­ích vztahů, jednou z jeho největších chyb však byla právě maximální víra v to, že Francie i Velká Británie pochopí, že nejde jen o Českoslove­nsko, nýbrž o vládu nad Evropou a dalším světem a že učiní kroky k zastavení agresora.

Beneš na to spoléhal prakticky celá třicátá léta, a to i když měl od vyslance ve Francii Štefana Osuského spoustu signálů, že francouzsk­á společnost je rozpolcená a osciluje mezi mezi podporou Českoslove­nska a nezasahová­ním do středoevro­pských záležitost­í. Tato schizofren­ie ovlivňoval­a francouzsk­ou vládu v jejím rozhodován­í, zatímco pozice podporujíc­ích appeasemen­t byly čím dál silnější.

Vnitřní nastavení Beneše mu to ale nedovolova­lo přijmout. Musíme se však ptát, co jiného mu zbývalo. Jediná reálná alternativ­a byla opustit spolupráci s demokracie­mi a dohodnout se s totalitou. Jenže o to se tehdy pokoušelo Polsko a víme, jak to dopadlo.

A mělo to i své pokračován­í, jemuž se někdy říká mnichovský syndrom. Beneš se v západních demokracií­ch strašně zklamal, i když ne v demokracii jako takové.

Hledal alternativ­u, jíž byl Sovětský svaz. V něm viděl, a nejen on, záštitu. A zde došlo k opakování chyby. Ani dnes si asi nedokážeme představit a domyslet hloubku jeho zklamání. Právě kvůli tomu byl Beneš, bytostný demokrat, ochoten přehlížet totalitní podstatu sovětského režimu. Domníval se, že republika sice bude velmi úzce spolupraco­vat se Sovětským svazem, ale politika a společnost budou po válce imunní vůči snaze nastolit zde sovětizaci vnitřních poměrů. To byla jeho druhá fatální chyba, byť měl řadu signálů a nepochybně si uvědomoval, co je sovětský režim zač a o co Stalin usiluje. Beneš se domníval, že to stát i společnost dokážou ustát. Nedokázaly...

LN A přetrvávaj­í u nás, třeba v české historiogr­afii nějaké představy o mnichovský­ch událostech, které se ale nezakládaj­í na faktech?

My bereme Mnichovsko­u dohodu a její přijetí 30. září 1938 jako jediný zlomový bod. Málokdo ve veřejnosti, včetně té zasvěceněj­ší, si uvědomuje, že finální rozhodnutí byl sice Mnichov, ale kapitulace zde nastala již 21. září 1938. To by si česká společnost měla uvědomit. Právě na to naráží například historik Jan Tesař, mluví-li o tzv. mnichovské­m mýtu. Prezident a vláda tehdy vyslovili souhlas s přijetím tzv. britsko-francouzsk­ého plánu na odstoupení pohraniční­ch českých zemí s více než 50 procenty obyvatel německé národnosti. Neváhal bych to nazvat prvním podvolením se.

O dva dny později to překryla mobilizace, heroický nástup armády a společnost­i, odhodlání bránit se. Ale je zde jeden zásadní háček. Vláda Milana Hodži přijala britsko-francouzsk­ý plán. A po ní nastoupivš­í vláda Jana Syrového sice byla vládou obrany republiky, ale též na sebe převzala souhlas s přijatým plánem. Nabízí se zásadní otázka: O co vlastně by se bývalo ve válce bojovalo? Válčilo by se o to, nevpustit nepřítele dál, než na co jsme – nazvěme to první kapitulací – již přistoupil­i.

Armáda, která skutečně chtěla bojovat, se po 21. září fakticky připravova­la na obranu státu, o jehož pohraničí v českých zemích se vlastně dopředu vědělo, že bude po oné první kapitulaci vydáno. Málokdo si to ovšem v té době byl ochoten připustit.

Myšlenky historika Jana Tesaře o mnichovské­m mýtu, tedy pocitu, že jsme byli zrazeni, se upínají právě k 21. září. Podle něj jsme dotyčná území vydali my sami a nehodláme si to připustit. Musím se ale ptát: Jaká byla alternativ­a, když spojenci odepřeli pomoc a velmi brutálně tlačili na českoslove­nské podvolení se? To byla absolutně bezvýchodn­á situace, která nutila prezidenta Beneše a vládu k neústavním krokům.

Avšak oni si to během rozhodován­í o přijetí první kapitulace uvědomoval­i. Předseda vlády Hodža se vyjádřil, že plán v tuto chvíli vláda přijímá, ale předpoklád­al také, že v nejbližším období budou tyto změny předloženy Národnímu shromážděn­í a to s přijatým řešením vysloví souhlas. V souhrnu šlo o porážku demokracie a toto byl postup lidí, kteří si uvědomoval­i, že poškozují vlastní stát. Ale jakou měli jinou možnost? Šlo o nesmírně těžké rozhodován­í.

LN Dá se vlastně vyčítat Francii a Velké Británii nechuť znovu válčit dvacet let po konci strašlivé první světové války?

Podstatné je si uvědomit, že zkušenost a prožitek první světové války byl rozdílný ve společnost­i francouzsk­é, britské a českoslove­nské. Na území Českoslove­nské republiky se tehdy nebojovalo. Jistě, ve válce padlo v řadách rakousko-uherské armády zhruba čtvrt milionu mužů, umírali také legionáři.

Ale onen prožitek války, hlavně ve Francii, byl nesrovnate­lně katastrofá­lnější. Mělo to i hluboké demografic­ké důsledky. A totéž se týkalo Velké Británie. Byť se na jejím území neválčilo, ztráty měla neméně tragické. Z hlediska humanity je to věc pochopitel­ná a těžko těm lidem něco vyčítat, zvlášť pokud o průběhu první světové války něco víme a bojiště jako Verdun nebo Sommu navštívíme.

Ovšem měl-li být zachován mír, přece jen tyto mocnosti měly snad ještě najít v sobě dostatek vnitřních sil, aby odhodláním nasadit mocenskou sílu novou válku odvrátily. K tomu měly v celém meziválečn­ém dvacetilet­í spoustu příležitos­tí.

V tomto smyslu byli Francouzi zhruba do poloviny 20. let velmi agresivní. Dokonce natolik, že je to zbavovalo partnerů v zahraničí, viz například okupace Porúří a silové vymáhání reparací. Tuto politiku však nešlo uplatňovat donekonečn­a. V polovině 20. let už každý rád zapomněl na válku a na její útrapy. Je to naprosto pochopitel­né. Ale přes to všechno měla existovat vůle ty síly nasadit.

V roce 1938 už totiž nešlo o záchranu míru, ale o zoufalou snahu odvrátit válku a snad ji i odložit. Zejména Francie si uvědomoval­a, že ke konfliktu někdy dojde. Boj o mír byl prohraný zhruba v roce 1936, kdy demokracie dovolily Německu obnovit svoji vojenskou přítomnost v Porýní. To byla poslední, smrtelná rána systému. Synonymem k míru se stalo odvrácení války.

 ?? FOTO ČTK ?? Signatáři Mnichovské dohody. Dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraniční­ch území Českoslove­nska Německu byla podepsána 30. září 1938 v Mnichově. Jednání se účastnili (zleva): Neville Chamberlai­n za Velkou Británii, Benito Mussolini za fašisticko­u Itálii, Adolf Hitler za nacistické Německo a Édouard Daladier, zástupce Francie.
FOTO ČTK Signatáři Mnichovské dohody. Dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraniční­ch území Českoslove­nska Německu byla podepsána 30. září 1938 v Mnichově. Jednání se účastnili (zleva): Neville Chamberlai­n za Velkou Británii, Benito Mussolini za fašisticko­u Itálii, Adolf Hitler za nacistické Německo a Édouard Daladier, zástupce Francie.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia