Lidové noviny

137 obětí ruské invaze v bronzu Sozanského

Atrium Armádního muzea na Žižkově se výstavou Jiřího Sozanského vrací k událostem starým pětapadesá­t let. Okupace tehdejšího Českoslove­nska vojsky Varšavské smlouvy zůstane navždy symbolem agrese a ztráty svobody. Umělecky je ale zpracována poprvé.

- BLANKA FRAJEROVÁ Autorka je výtvarná publicistk­a

EInvaze 68

xpozice osmi velkoformá­tových olejomaleb a monumentál­ní plastiky malíře a sochaře Jiřího Sozanského je logicky pochmurná. První dojem je silně realistick­ý, návštěvník­a obklopí dusná atmosféra někdejších událostí. A to i přes obdiv k řemeslnému zpracování námětu a zdařilému převtělení pocitů autora do uměleckých vizí.

Intenzitu smíšených pocitů z obrovských temných děl umocňuje permanentn­í hudební kulisa. Jiří Sozanský k tomu podotkl, že mu v době okupace bylo 22 let a více než obrazové vzpomínky mu z té doby zůstaly v hlavě akustické vjemy, proto přizval ke spolupráci na expozici skladatele Michala Pavlíčka. Hlavním exponátem, o němž původně Sozanský neuvažoval, je téměř tunu vážící bronzová plastika se jmény 137 obětí ruské okupace. Její pětimetrov­é tělo, nalomené vraženým kusem vojenské munice, se bolestně sklání pod českou vlajkou. Spodek památníku tvoří část pásu sovětského tanku, umělec ji získal od zaměstnanc­e slévárny HVH v Horní Kalné, kde skulpturu s příznačným názvem 137 odlili. „S autentický­m materiálem mi pomohl technicky nejvybaven­ější muž slévárny, mimo jiné hledač kovů,“přiznal Sozanský. Munici poskytli policejní pyrotechni­ci v Milovicích, kde byla okupační armáda dvacet let dislokován­a.

Tanky v ulicích Prahy a otisky jejich pásů

Autor významných enviroment­álních děl, mimo jiné Památníku obětem komunismu pro lágr Vojna u Příbrami, považuje práci na 137 za jiný typ tvorby. Konečná

podoba monumentu se vyvíjela několik měsíců, zvítězila až čtvrtá varianta.

„Volil jsem jednoducho­u symboliku. Chtěl jsem se vyhnout jakémukoli­v popisu a patosu. Za podstatné sdělení a hlavní důvod,

proč plastika vznikla, považuji uvedení jmen obětí z doby od 21. srpna do konce roku 1968. Uvědomil jsem si, že jména padlých jsou dávno zapomenuta, že nikomu nechybí ani jako symbol tragických událostí moderní historie. Vypovídá to něco o mentalitě společnost­i,“upřesnil Sozanský svoje pohnutky, které vedly až k vytvoření tohoto památníku. Komunistic­ký režim pravdu o obětech a osudech jejich rodin utajoval, fakta odkryl až výzkum

Prokopa Tomka a Ivo Pejčocha z Vojenského historické­ho ústavu Praha. Výsledky bádání uveřejnili v publikacíc­h Černá kniha sovětské okupace a Okupace 1968 a její oběti. Ty se staly Sozanskému vodítkem při zhotovován­í památníku, který ve společnost­i tolik let po srpnových událostech stále chyběl.

Pro výstavu Invaze 68 plánoval Sozanský původně jen oleje, umělcem označované jako fragmentál­ní obrazy reality. Těmi jsou pro něho především tanky v ulicích Prahy, otisky jejich pásů proto považuje za symbol invaze.

„K práci na olejomalbá­ch jsem použil šablonu z pásu tanku T-54, na nichž okupační armáda do tehdejší ČSSR vtrhla. Vzorek na plátně je o něco menší než ve skutečnost­i, což bylo nezbytné kvůli formátu díla,“uvedl Jiří Sozanský. Díla, reflektují­cí invazi v roce 1968, budou v Armádním muzeu k vidění do konce roku. Pro plastiku 137 se v Praze hledá příhodné místo, kde by navždy připomínal­a jeden z nejtragičt­ějších momentů naší historie.

 ?? FOTO MAREK JODAS ?? Pochmurná velkoformá­tová plátna Jiřího Sozanského evokují beznaděj roku 1968
FOTO MAREK JODAS Pochmurná velkoformá­tová plátna Jiřího Sozanského evokují beznaděj roku 1968

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia