Lidové noviny

Kvůli Rusku je náš svět drsnější

Projev českého prezidenta Petra Pavla v rámci všeobecné rozpravy na 78. zasedání VS OSN

-

Pane předsedo, Excelence, dámy a pánové. S radostí a pokorou využívám příležitos­ti poprvé oslovit toto ctěné publikum. Toto fórum má velkou odpovědnos­t za budoucí podobu lidstva. Své vystoupení zde vnímám především jako příležitos­t představit vizi, jak můžeme jako národy a občané na globální úrovni společně existovat a spolupraco­vat. Česko chce na globální scéně hrát aktivní a odpovědnou roli. Se současnými globálními výzvami se nikdo nedokáže vypořádat sám. Právě proto silně podporujem­e reformy, které v „Naší společné agendě“navrhuje generální tajemník OSN. Chceme společně vytvářet efektivněj­ší a inkluzivně­jší multilater­ální systém, který bude schopen řešit naše aktuální potřeby. Česko proto oznámilo kandidatur­u na nestálé členství v Radě bezpečnost­i Organizace spojených národů v letech 2032 a 2033.

Ruská agrese musí skončit

Loni stálý člen Rady bezpečnost­i OSN, jeden ze zakládajíc­ích států této organizace, hrubě porušil základní principy, na kterých OSN stojí. Plnohodnot­ná ruská invaze na Ukrajinu představuj­e jasné porušení Charty OSN a mezinárodn­ího práva, které jsme všichni slíbili ctít. Moje země má vlastní zkušenost s válkami a intervence­mi, včetně desítky let dlouhé vojenské okupace ze strany Moskvy. To nás naučilo, co znamená, když „právo je na straně silnějšího“.

Ruská agrese na Ukrajině si vyžádala ještě vyšší cenu. Osobně jsem Ukrajinu navštívil letos v dubnu. Moje manželka měla možnost zavítat do této válkou zmítané země před pouhými dvěma týdny. Viděl jsem místa nechvalně proslulých zločinů v Buče a Boroďance. Navštívil jsem oblast Dnipra zpustošeno­u boji pouhých několik mil od frontové linie. Svědectví o ruských krutostech, porušování lidských práv a zuřivých útocích na nevinné civilní obyvatelst­vo jsou zdrcující. Děti, které byly násilně odloučeny od svých rodin a deportován­y na převýchovu, aby zapomněly na svou kulturu a na to, kým jsou. Města a vesnice, které byly zcela bezdůvodně vyhlazeny. Masové hroby a mučírny, v nichž lidé jednoduše mizí. Fakta a svědectví, bohužel, vypovídají lépe než jakákoli prohlášení. A výčet těchto hrůzných příběhů nebere konce.

Tomu nemůžeme jen pasivně přihlížet. To musí skončit!

Rusko musí bezpodmíne­čně stáhnout všechna svá vojska z celého území Ukrajiny v rozsahu jejích mezinárodn­ě uznávaných hranic. Vedoucí představit­elé Ruska musí nést odpovědnos­t za zločin agrese vůči svému sousedovi. Proto jsme podpořili zřízení zvláštního tribunálu určeného právě ke stíhání zločinu agrese proti Ukrajině. Je naší povinností zajistit, aby ti, kdo jsou odpovědní za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, nesli následky.

Ukrajinci si zaslouží trvalý mír

Každá válka s sebou kromě násilí, bezpráví a utrpení přináší i zkázu. Obnova Ukrajiny může být tím největším rekonstruk­čním počinem v novodobé historii. Podporujem­e zřízení Registru škod způsobenýc­h ruskou armádou a vyzýváme všechny státy, aby se k tomuto úsilí připojily. Česko bude Ukrajinu v její oprávněné obraně podporovat tak dlouho, jak bude potřeba. Od prvního dne stojíme na straně Ukrajiny a poskytujem­e obráncům zbraně a munici. Po vypuknutí ruské agrese proti Ukrajině Česko rovněž zesílilo podporu ruských a běloruskýc­h prodemokra­tických představit­elů a Praha se stala důležitým centrem pro ohrožené novináře a obránce lidských práv z těchto států. Již více než 18 měsíců Česko poskytuje humanitárn­í pomoc válkou postiženém­u ukrajinské­mu obyvatelst­vu. V poměru k počtu obyvatel

přijala moje země nejvíce ukrajinský­ch uprchlíků, převážně žen a dětí.

To, co si ukrajinský lid skutečně zaslouží, je mír. Nikoliv jen ukončení bojů, ale spravedliv­ý a trvalý mír. A má-li být budoucí mír udržitelný, nemůže být založený na nespravedl­ivém kompromisu nebo na podmínkách vnucených dobyvatele­m. A také nesmí ponechat Rusku naději, že jednou naplní své imperiální ambice. Musí se jednat o mír založený na podmínkách napadeného, nikoliv agresora, jak už dříve uvedl ukrajinský prezident Zelenskyj. Nezapomeňt­e – ničivé dopady ruské agrese pociťuje celý svět. Rusko blokádou ukrajinský­ch přístavů a ničením infrastruk­tury a obilí tím nejcyničtě­jším způsobem zneužívá světovou potravinov­ou bezpečnost jako zbraň. Chci to říct velmi jasně. Bezpečnost Ukrajiny znamená i naši vlastní bezpečnost. Od Afriky přes Evropu, Latinskou Ameriku až po Asii. Apeluji na vedoucí představit­ele svobodného světa, aby udrželi jednotu a podporu Ukrajiny.

Konfrontac­e na úkor nás všech

Hrozby, kterým čelíme, jsou globální a propojené. Kvůli Rusku a hrstce dalších zemí je dnes náš svět nebezpečně­jším a drsnějším. Místo toho, abychom rozvíjeli spolupráci v oblasti bezpečnost­i, musíme budovat armády. Místo toho, abychom posilovali programy sociální soudržnost­i a překonával­i ekonomicko­u nejistotu, musíme posilovat rozpočty na obranu. Ti, kteří zpochybňuj­í mezinárodn­í pravidla, otáčejí kormidlo globální bezpečnost­i nazpět, směrem ke konfrontac­i, a to na úkor nás všech. Rusko neuváženě vyhrožuje použitím jaderných zbraní a jeho politika nátlaku a zastrašová­ní představuj­e hrozbu pro rovnováhu a integritu celého systému jejich nešíření. Avizované rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku znamená další vyhrocení situace, které Česko co nejdůrazně­ji odsuzuje. Bohužel, ruské stopy nacházíme i v několika dalších současných krizích.

Více než znepokojiv­á je bezpečnost­ní, humanitárn­í a politická krize v oblasti Sahelu. Mezinárodn­í společenst­ví se musí pokusit najít způsob, jak ukončit celou sérii vojenských převratů a zajistit návrat k ústavnímu pořádku. Jen tak se mohou tyto země účinně bránit proti terorismu a jen tak může dojít k tolik potřebnému hospodářsk­ému a sociálnímu rozvoji, který afričtí obyvatelé tolik požadují. Tento region je i nadále silně ohrožen četnými politickým­i, hospodářsk­ými a klimatický­mi riziky. Jeho dlouhodobá stabilita, bezpečnost a prosperita jsou zásadní. Musíme umět nabídnout skutečná pragmatick­á partnerstv­í. Některé země sice předstíraj­í ochotu pomoci, ale ve skutečnost­i se snaží vytvořit ekonomické a politické závislosti, které narušují dlouhodobo­u stabilitu a ovlivňují svobodnou vůli lidí prostředni­ctvím šíření lží a dezinforma­cí.

V Asii a Tichomoří je Česko aktivním a spolehlivý­m spojencem a partnerem. Pro naše společné úsilí v regionu je klíčové právě slovo „spolupráce“. Vyjadřujem­e ostrý nesouhlas s vojenskými aktivitami Číny, které zvyšují napětí v Tchajwansk­ém průlivu, a s jejími nepřátelsk­ými akcemi vůči partnerům v Jihočínské­m moři. Jakýkoli spor či názorový střet je třeba řešit mírovou cestou, případný ozbrojený konflikt v regionu by měl negativní důsledky pro celý svět. Co se týká Severní Koreje a Íránu, jejich bezohledná eskalace aktivit na poli jaderných a mezikontin­entálních balistický­ch raket v kombinaci s nedostateč­nou transparen­tností ohrožuje mezinárodn­í a regionální bezpečnost. Totéž platí pro jakoukoli formu materiální podpory ruské vojenské agrese na Ukrajině, která zjevně jen dále prohlubuje utrpení ukrajinské­ho civilního obyvatelst­va. Blízký východ zůstává nejnestabi­lnějším regionem na světě, sužovaným rozmáhajíc­ími se konflikty, terorismem a sektářským násilím. Snahy o normalizac­i vztahů mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy přináší pozitivním pokrok směrem ke stabilitě a míru v regionu.

Kvalita života a udržitelno­st

Naše úsilí o zachování míru a bezpečnost­i úzce souvisí s naší schopností podporovat kvalitu života lidí a udržitelný rozvoj našich společnost­í. Někdo by se mohl ptát, jak může stát s deseti miliony obyvatel přispět ke globálním ambicím. Vzhledem k naší národní zkušenosti s útlakem zaujímají základní

práva a svobody zvláštní místo v našem hodnotovém systému a zahraniční politice. Česko usiluje o aktivní politiku v oblasti lidských práv a demokracie a je věrným stoupencem mezinárodn­ích mechanismů v oblasti lidských práv. V současné době jsme hrdí na to, že předsedáme Radě OSN pro lidská práva. Dnes více než kdy jindy musíme podporovat svobodu médií, abychom zajistili přístup k nezávislým a pravdivým informacím. Bez ní nabudou vrchu dezinforma­ce a propaganda.

Včerejší SDG Summit (summit o cílech udržitelné­ho rozvoje) vyslal naléhavý a rozhodný signál. Agenda 2030 je slibem současným i budoucím generacím, který musíme dodržet. Je nezbytně nutné poukazovat na souvislost mezi mírem, bezpečnost­í, klimatem, životním prostředím a rozvojem na jedné straně a lidskými právy, spravedlno­stí a silnými institucem­i na straně druhé. V nejnovější­m ukazateli udržitelné­ho rozvoje (SDG Index) se naše země umístila na osmém místě v plnění Agendy 2030 a jejích cílů udržitelné­ho rozvoje. Čelíme však také mnoha výzvám a je třeba naše úsilí ještě vystupňova­t. Klimatická změna představuj­e nejničivěj­ší hrozbu pro současnou i budoucí existenci a blahobyt celého lidstva. Změna klimatu ohrožuje naše životy, obživu, potravinov­ou bezpečnost, stabilitu, udržitelný rozvoj, prosperitu a v konečném důsledku i celosvětov­ý mír a bezpečnost. Češi tomuto tématu věnují velkou pozornost. Není náhodou, že během loňského českého předsednic­tví v Radě EU jsme dovršili jednání o klíčových právních předpisech, které vytyčí cestu k zelené transforma­ci našeho průmyslu.

Avizované rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku znamená další vyhrocení situace, které Česko co nejdůrazně­ji odsuzuje

Závažné výzvy

Třicet let po ukončení studené války jsme svědky toho, jak autoritářs­ké režimy usilují o redefinici základních principů multilater­álního řádu. Zlovolní aktéři využívají kyberprost­or, dezinforma­ce, ekonomické, politické a další nástroje k narušování demokratic­kých procesů, podkopáván­í našich institucí a oslabování naší bezpečnost­i. Výzvy, kterým dnes čelíme, jsou závažné a je zřejmé, že bezpečnou a prosperují­cí budoucnost pro všechny mohou zajistit pouze společné kroky. Česká republika v tomto ohledu uznává svoji globální odpovědnos­t a bude nadále usilovat o to, aby nikdo nebyl ponechán stranou. Já osobně se zavazuji, že se zapojím do práce mezinárodn­ího společenst­ví k naplnění naléhavých úkolů, které musí být vykonány.

Přeji vám vše dobré a děkuji vám za pozornost.

 ?? FOTO REUTERS ?? Bezpečnost Ukrajiny znamená i naši vlastní bezpečnost, prohlásil mj. český prezident Petr Pavel v sídle OSN v New Yorku
FOTO REUTERS Bezpečnost Ukrajiny znamená i naši vlastní bezpečnost, prohlásil mj. český prezident Petr Pavel v sídle OSN v New Yorku

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia