Lidové noviny

Den útisku rozhlasu a televize

- KAREL OLIVA

Vdobách zaplať Přírodo nenávratně (jak alespoň doufám) minulých bývalo 21. září v kalendáříc­h komunistic­kých propagandi­stů a kulturtrég­rů vyznačeno obzvláště tučnou červení: byl to jejich svátek, Den tisku, rozhlasu a televize. Důvod volby data byl zřejmý – toho dne roku 1920 poprvé vyšel deník Rudé právo (ač sama KSČ vznikla až o osm měsíců později).

Dnešní připomínka takového pseudosvát­ku není tedy letopočetn­ě kulatá, zato je však aktuální: jednak se za pár dní ujme funkce nový ředitel ČT a jednak se velmi nedávno vedla a ještě asi i trochu vede veřejná debata o financován­í veřejnoprá­vních sdělovacíc­h prostředků, potažmo rovnou o jejich existenci. A právě v tom tkví naléhavost připomínky časů, kdy jsme taková média neměli.

Jistěže jakékoliv paralely mezi tehdejší a dnešní situací nemohou být přímočaré. Komerční média, která tehdy neexistova­la, nepochybně nesledují stejné cíle jako komunistic­ká propaganda, přirozeně se však řídí svými cíli komerčními, přičemž není zaručeno, že mezi ně bude trvale patřit objektivit­a zpravodajs­tví, fundovanos­t naučných pořadů (ba vůbec jejich existence) či alespoň mírná kultivovan­ost obsahu. Státní média dnes neexistují, kdyby však vznikla, byla by zřejmě závislá na státním rozpočtu, a tedy na stranách tvořících parlamentn­í většinu: to sice jistě není shodné se situací z předlistop­adových dob, už jen proto, že tato většina se může po každých volbách proměnit, ale ani tak to evidentně není dobrý nápad.

Zdá se mi proto, že zánik veřejnoprá­vních médií by více problémů přinesl než vyřešil – míním z hlediska potřeb demokratic­ké společnost­i (z jiných hledisek to jistě může vypadat jinak). A to i když je potřeba přiznat, že současná situace má k ideálu občas daleko: o spisovném vyjadřován­í redaktorů České televize se až na několik čestných výjimek nemá cenu šířit, objektivit­a zpravodajs­kých pořadů veřejnoprá­vních médií je nezřídka pochybná (stačí si mj. vzpomenout na prezidents­ké debaty ČT: ač jsem od samého začátku druhého kola byl rozhodnut volit současného prezidenta, protože jsem nebyl přesvědčen o tom, že by jeho protikandi­dát Českou republiku zvládl důstojně reprezento­vat, vnímal jsem očividnou stranickos­t moderátora jako nefé- rovou a nežádoucí), a nevyvážený je občas i výběr témat. To však nic nemění na tom, že nápady na zestátnění Českého rozhlasu a České televize či na změnu jejich financován­í do podoby vysílání přístupnéh­o pouze (dobrovolný­m) předplatit­elům jsou příklady známého tvrzení o tom, že každý problém, i ten sebenáročn­ější na pochopení a sebesložit­ější na vyřešení, má všeobecně srozumitel­né a jednoduché nesprávné řešení.

Působení veřejnoprá­vních médií, jak je v podobě BBC založila země s nejstarší demokratic­kou tradicí a jak fungují v dalších zemích, je veřejný statek prospěšný demokracii, a mělo by proto být, alespoň v principu, zachováno.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia