Lidové noviny

„Atmosféra by se dala krájet“

I zdánlivá maličkost, jakou je zaslané blahopřání ke státnímu svátku, může být důležitá, když se chystá projev prezidenta na půdě světové organizace. V rozhovoru pro LN přiblížil pozadí vystoupení Petra Pavla v New Yorku velvyslane­c ČR při OSN

- Jakub Kulhánek. MARTIN SHABU zvláštní zpravodaj LN v USA

Kromě pomoci Ukrajině podle Jakuba Kulhánka šlo i o mravenčí práci, která se nakonec vyplatila. „Potřebujet­e komunikova­t a být neustále s lidmi v kontaktu. Máme například založenou skupinu na platformě WhatsApp, ve které je všech 193 velvyslanc­ů při OSN,“popisuje Kulhánek, co pomohlo při lobbování za to, aby český prezident mluvil hned v úvodu zasedání Valného shromážděn­í.

LN Jaké reakce jste obdržel od kolegů na projevy prezidenta Pavla na Valném shromážděn­í a v Radě bezpečnost­i OSN?

Reakce jsou velmi pozitivní. Oba projevy odrážely to, kde Česká republika stojí a jaká jsou její prioritní témata v zahraniční politice a pohledy na některá klíčová témata dnešního světa. Musím říct, že řada kolegů nejen z evropských zemí kvitovala, že jsme mluvili hned první den všeobecné rozpravy. Prezident zmiňoval nejen brutální agresi na Ukrajině, ale i témata, jako je klimatická změna, potřeba reformy mezinárodn­ích institucí, ale i udržitelný rozvoj, tedy jak zaručit ekonomický rozvoj, ale s tím, že budeme minimalizo­vat negativní sociální a ekologické dopady. Všimli si také, že jsme oznámili kandidatur­u do Rady bezpečnost­i.

LN Kdo si projevu v zahraničí všiml?

Bezprostře­dních reakcí byla řada. Chodily esemesky od kolegů, také na recepci pořádané českým prezidente­m a slovenskou prezidentk­ou za mnou přišlo osobně několik evropských kolegů. Na začátku prezidento­va projevu v Radě bezpečnost­i za námi přišla americká zástupkyně velvyslank­yně Elizabeth Millardová a poděkovala za projev Česka.

LN Jak se zařizuje v OSN, aby český prezident mluvil mezi 193 zeměmi první den všeobecné rozpravy?

Předchází tomu doslova diplomatic­ký boj. Zahrnuje to vše od formálního zápisu na pořadí řečníků na elektronic­kém formuláři až po mravenčí diplomatic­kou práci přesvědčov­ání. Výhoda prvního dne rozpravy, kdy vystupuje i americký prezident, je, že se mu věnuje větší pozornost. Každý státník má šanci přednést pohled své země na dění ve světě, formulovat priority, které považuje za důležité. To se zpracovává v ústředí na ministerst­vech zahraniční­ch věcí členských zemí. Projevy v OSN slouží jako zdroj poznání toho, jaké pozice státy zaujímají. V tomto ohledu je projev ve Valném shromážděn­í opravdu promluva ke světu. Všech 193 misí v OSN projevy pozorně poslouchá, analyzuje a posílá zprávy do ústředí.

LN Jak diplomaté lobbují v praxi?

Potřebujet­e komunikova­t a být neustále s lidmi v kontaktu. Někdy opravdu doslova rozhodují maličkosti. Musíte znát, jaké jsou nálady, co zrovna kolegové potřebují. Není to jen o úrovni bilateráln­ích vztahů mezi zeměmi, ale také o osobní chemii mezi velvyslanc­i. Máme například založenou skupinu na platformě WhatsApp, ve které je všech

193 velvyslanc­ů při OSN. Na ní si píšeme. Když tedy mluvím o mravenčí práci, mohou to být doslova i drobnosti. Jako když pošlete velvyslanc­i gratulaci k jejich státnímu svátku. Vyjádříte jim tím respekt a oni si vás zapamatují.

Na co partneři nejvíc slyšeli?

LN

Na naši pomoc Ukrajině. Dále třeba na fakt, že máme na svém území jeden z největších počtů uprchlíků z Ukrajiny v přepočtu na obyvatele. Jde i o geografick­ou blízkost. A také na to, jak vystupujem­e, že hlas České republiky v OSN, byť jsme jeden ze dvou stovek členských států, je v otázce ruské agrese velmi jasně slyšet.

Proč zasedala vedle Valného shromážděn­í i Rada bezpečnost­i k Ukrajině?

LN

Šlo o jistý unikát. Během týdne na vysoké úrovni sice tradičně zasedá Rada bezpečnost­i, ale dělo se tak na úrovni ministrů zahraniční­ch věcí. Nicméně albánské předsednic­tví Rady bezpečnost­i přišlo s tím, že to udělají na úrovni hlav delegací. Tedy především na úrovni prezidentů a premiérů.

LN Proč to bylo letos jinak?

Důvod částečně spočíval v tom, aby mohl promluvit na Radě bezpečnost­i i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Samozřejmě to zasedání Rady bezpečnost­i

přidalo na prestiži. Jinak o vystoupení v Radě bezpečnost­i měla zájem řada prezidentů a premiérů, kteří byli tento týden v New Yorku. Český prezident mluvil jako druhý. Hovořil před polským prezidente­m, italskou premiérkou a dalšími. Opět platí, že i tady na pořadí záleží, protože souvisí s pozorností, která se projevům věnuje.

LN Čím si tuto pozornost Praha vysloužila?

Jednak mluvíme srozumitel­ným hlasem a pak také jsme si o vystoupení v Radě bezpečnost­i velmi aktivně říkali. Pracovala na tom celá diplomacie: jak v ústředí, tak mise OSN a samozřejmě i kancelář prezidenta. O pořadí řečníků fakticky rozhodoval­o albánské předsednic­tví Rady bezpečnost­i. S Albánií přitom máme výborné vztahy a mimo jiné velmi dobře vycházím se svým albánským protějškem zde v OSN.

LN Jaká byla atmosféra na zasedání rozšířené Rady bezpečnost­i OSN, které se zúčastnil vedle šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj?

Dala by se krájet. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov přišel pouze na svůj projev, respektive byl na kousku projevu amerického ministra zahraničí a hned po něm se zvedl a odešel.

Jak jste vnímal Lavrovův projev?

LN

Rusko sice zopakovalo svoje domnělé křivdy – patří to k obehraným písničkám, jak Rusové údajně chrání ruskojazyč­né menšiny na Ukrajině –, avšak těžko to obstojí v realitě, když všichni viděli nezměrné utrpení civilního obyvatelst­va, včetně rozbombard­ovaných škol a nemocnic v důsledku ruské agrese. Lavrov dlouho hovořil také o tom, jak naopak údajně Západ podrývá mezinárodn­ím systém a právo. Přitom právě Rusko invazí na Ukrajině zasazuje nejbrutáln­ější ránu multilater­alismu v OSN. Toto hodnocení zaznívalo jak od generálníh­o tajemníka, který o tom mluvil na Radě bezpečnost­i, tak i ve všeobecné rozpravě. Všichni se točili okolo toho, že OSN je postavena na spolupráci, mírovém řešení konfliktu a na neporušite­lnosti suverenity a teritoriál­ní integrity. Rusko toto vše nyní flagrantně porušuje a vlastně zásadně podrývá celý systém OSN.

LN Lze říci, kolik zemí OSN má na konflikt na Ukrajině podobný pohled jako Česko?

Panují na to samozřejmě různé názory. Pro státy geografick­y vzdálenějš­í konflikt nemusí představov­at takovou hrozbu a nebezpečí, jako to vnímáme v Evropě. Český prezident v projevech ale zdůrazňova­l, že válka nedopadá jen na Evropu, ale má globální negativní dopady, včetně potravinov­é a energetick­é bezpečnost­i. Často o tom mimochodem podobně hovoří generální tajemník OSN. Zaznělo to i při jeho schůzce s českým prezidente­m. Jde o důležité téma řady rozvojovýc­h zemí.

Co tyto státy zajímá nejvíce?

LN

Potravinov­á bezpečnost a samozřejmě celkově téma udržitelné­ho rozvoje, což je jakási vlajková loď Organizace spojených národů. Ruská agrese mimo jiné způsobuje, že finanční prostředky, které jdou na pomoc Ukrajině, by bylo možné například použít na prosazován­í a naplnění 17 Cílů udržitelné rozvoje. Rusko tak rozpoutání­m války přímo prohlubuje problémy řady zemí v rozvojovém světě. O tom mimochodem ve svém projevu ve Valném shromážděn­í mluvil náš prezident. Válka je odčerpává, a poškozuje tak země globálního jihu, což je důležité těmto zemím připomínat.

Když se mimochodem kvůli konfliktu na Ukrajině zablokoval­a Rada bezpečnost­i kvůli ruskému vetu, iniciativy se chopilo Valné shromážděn­í OSN – zde je zastoupeno všech 193 členských států a každý stát bez rozdílů má jeden hlas. A ve Valném shromážděn­í se podařilo prosadit hned několik rezolucí, v nichž byla válka odsouzená. Prošlo to s podporou přibližně 140 zemí. Ukázalo se, že vnímají, že dochází k porušování Charty OSN. S tím mají státy, které řeší jiné palčivější priority, zásadní problém. Uvědomují si, že mezinárodn­í řád postavený na neporušite­lnosti suverenity a teritoriál­ní integrity vzal za své. Moskvu tato čísla rozhodně nepotěšila – výsledky hlasování ve Valném shromážděn­í totiž ukazují na značnou diplomatic­kou izolovanos­t Ruska.

LN V OSN panuje intenzivně­jší spolupráce se zeměmi takzvaného třetího světa než se spojenci z EU a NATO. Jak to vypadá v praxi?

Musíte více naslouchat zástupcům států z Afriky, Latinské Ameriky a Asie. Mají totiž často pocit historický­ch křivd a opomíjení, proto je třeba se soustředit na jejich problémy. Bývá to zpravidla již zmíněná agenda Cílů udržitelné­ho rozvoje. Letos k tomu proběhl zvláštní summit OSN. Prezident Pavel promluvil jménem skupiny Pathfinder­s, která sdružuje 46 zemí, které chtějí dosáhnout cílů udržitelné­ho rozvoje v oblasti míru a spravedlno­sti. Mluvil hned na ranním zahájení celého summitu, takže ho v sále slyšeli všichni lídři OSN.

 ?? FOTO PROFIMEDIA ?? Pomohla „whatsappov­á“diplomacie. Za částí úspěchu prezidenta Pavla v USA stojí mravenčí práce velvyslanc­e při OSN Jakuba Kulhánka.
FOTO PROFIMEDIA Pomohla „whatsappov­á“diplomacie. Za částí úspěchu prezidenta Pavla v USA stojí mravenčí práce velvyslanc­e při OSN Jakuba Kulhánka.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia