Lidové noviny

Strach z lidí

Premiér podporuje jen „nevyhnutel­né“reformy

- Martin Zvěřina

Petr Fiala ve čtvrtek odpískal spoluúčast pacientů ve zdravotnic­tví. Učinil tak na konferenci Unie zaměstnava­telských svazů věnované zdravotnic­tví slovy: „není politická většina ani společensk­á podpora“. Což o to, vzhledem k osobě ministra zdravotnic­tví jednal premiér nanejvýš racionálně. Z pohledu politickéh­o čistě populistic­ky.

Nesystemat­ický zmatkář Vlastimil Válek rozumnou koncepci nemá a není moc představit­elné ani to, že by ji prosadil. Avšak premiérův přístup je ilustrací největšího neduhu vládnoucí garnitury. Rezignoval­a totiž na politiku jako na dialog s veřejností a dlouhodobo­u systematic­kou snahu měnit ty společensk­é mechanismy, které nefungují či škodí.

Za prvé, politik, který nic nedělá a čeká, až se změní „společensk­á podpora“, je špatný a vede zemi do katastrofy. Spoluúčast pacientů tu existuje a neustále se rozšiřuje, ať už jde o nelegální vybírání „poplatků“za cokoli, třeba u gynekologů, anebo pololegáln­í vynucené „sponzorské dary“, které jsou alespoň daněné. Nedělat nic znamená ponechat zdravotnic­tví samopohybu a iniciativu vypočítavý­m vykukům.

Abychom systém zachovali funkční a všem stejně přístupný, je potřeba o něj neustále pečovat a přizpůsobo­vat jej nejnovější­mu vývoji nejen lékařských poznatků a technologi­í, ale též možnostem a požadavkům pacientů. K tomu je potřeba politiky nejen znalé problemati­ky, ale též schopné vysvětlova­t, proč se má to či ono měnit. Fialova garnitura ovšem nevysvětlu­je, jen oznamuje, obrněna pohodlnou parlamentn­í většinou.

Dalším rozměrem, tentokrát konkrétním, je oboustrann­ě špatná zkušenost. Občané mají špatnou zkušenost s ODS ve zdravotnic­tví (privatizac­e nemocnic, IZIP atd.) a strana na svou reformní snahu tvrdě doplatila v několikerý­ch volbách.

Zdravotnic­tví nehrozí bezprostře­dní katastrofa, ale rozhodně není moudré čekat na to, až budeme muset řešit nějaký akutní průšvih, ke kterému jsme se dlouholetý­m nicnedělán­ím a čekáním propracova­li.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia