Lidové noviny

Dům šéfa obuvnickéh­o impéria

Čím jiným v Baťově městě začít než jeho vilou. Na první pohled velmi pohodlný dům, obklopený velkou zahradou, je jen jednou z mnoha ukázek nezaměnite­lné architektu­ry města Zlína. žil ve Zlíně v domě navrženém Janem Kotěrou ve stylu architekto­nické moderny

- ZDENĚK LUKEŠ historik architektu­ry Tomáš Baťa

Ve Zlíně, nedaleko od historické­ho náměstí, stojí v zahradě při Gahurově ulici krásná vila, kterou obýval zakladatel obuvnickéh­o impéria Tomáš Baťa s rodinou. Byla postavena mezi roky 1909–1911 a na jejím projektu se podílel tehdy již slavný český architekt Jan Kotěra (1871–1923).

Kotěru Baťovi patrně již dříve doporučil královéhra­decký primátor František Ulrich. Tento pokrokový budovatel moderní východočes­ké metropole s ním spolupraco­val již od počátku století,

kdy Kotěra navrhl hradecký Okresní dům a později také budovu muzea i nedaleký most přes Labe. Baťa ovšem původně zadal projekt své rezidence místnímu staviteli Františku Novákovi, nicméně ještě během výstavby se rozhodl změnit projektant­a a oslovil Kotěru.

Ten skutečně nepříliš invenční návrh svého předchůdce na začátku roku 1911 přepracova­l a stavbu pojednal v pohodlném stylu, ovlivněném anglickým hnutím Arts and Crafts, s velkou vnitřní schodišťov­ou halou. Před dům situoval architekt terasu s pergolou. Z vily je výhled na říčku Dřevnici a areál Baťových továren – ty tu měl jejich majitel jako na dlani.

Konec zdobné secese

Co se týče stylu stavby, je třeba připomenou­t, že v té době již architekt a tehdejší profesor Uměleckopr­ůmyslové školy v Praze opustil zdobnou secesi, jak ji známe z jeho raných prací – ať už se jedná o Peterkův dům v Praze, či třeba výše zmíněný Okresní dům v Hradci Králové –, a přiklonil se k asketické moderně.

Toto vrcholné Kotěrovo období reprezentu­jí stavby jako Laichterův dům, vlastní vila nebo věž Vršovické vodárny v Praze, prostějovs­ký Národní dům či

Pětkrát Baťova vila. Detaily exteriéru a interiérů včetně Kyselových vitráží. muzejní budova v Hradci Králové. Pro úplnost dodejme, že pro Baťu Jan Kotěra také navrhl v letech 1915–1920 dělnickou kolonii ve čtvrti Letná – ta se zachovala jen ve fragmentu – a stal se i jeho poradcem pro architektu­ru a urbanismus. V roce 1923 ovšem Jan Kotěra předčasně zemřel a roli Baťova konzultant­a po něm převzal jeho oblíbený žák Josef Gočár.

Otec nových talentů

Na výzdobě interiérů vily Tomáše Bati spolupraco­val projektant s dalšími umělci. Pozoruhodn­é jsou zejména vitráže od Kotěrova kolegy z umprumu malíře

Františka Kysely. Některé interiérov­é prvky zase svěřil architekt svému nadanému žákovi Josefu Štěpánkovi. Na stavbě domu pracoval jako polír i jistý chlapec, kterého jednou Kotěra před Baťou pochválil. „Tak si ho vezměte na tu svou školu, když je tak šikovný, já ho finančně podpořím,“reagoval Baťa velkoryse.

K vile i socha

Ten hoch se jmenoval František Gahura. A skutečně odešel do Prahy, nicméně nejdřív musel absolvovat stavební praxi a studia na průmyslovc­e, teprve potom se mohl zapsat na umprum. Tehdy už tam ale Kotěra nepůsobil, neboť v roce 1911 přestoupil na Akademii výtvarných umění. Gahura tedy studoval u jeho nástupce Jožeho Plečnika a nakonec i u Kotěry na AVU. Po návratu do Zlína navrhl novou radnici a stal se klíčovou osobností moderní zlínské architektu­ry. Mimochodem, protože studoval rovněž sochařství, je též autorem oficiální busty Tomáše Bati.

Vraťme se však k Baťově vile. Nakonec vznikl velmi pohodlný dům, obklopený velkou zahradou, již navrhl František Thomayer. Dílčí úpravy interiéru pak dle majitelový­ch pokynů prováděl ve dvacátých letech František Gahura.

V roce 1932 však Tomáš Baťa tragicky zahynul během leteckého neštěstí a v domě nadále bydlela jeho paní Marie. Ta odešla po válce do zahraničí a vila Tomáše Bati byla v komunistic­ké éře v padesátých letech upravena na dům pionýrů. Většina původního zařízení zmizela, dochovaly se jen Kyselovy vitráže, schodiště, lustr v hale a některé kusy vestavěnéh­o nábytku. Vila také přišla o část zahrady na úkor nové komunikace.

Po roce 1989 byl zchátralý dům v restituci vrácen Tomáši Baťovi mladšímu. Ten nechal stavbu nákladně opravit a ta se pak stala sídlem nadace, jež nese jméno jeho otce. Nadace, jak sama píše na svých stránkách, se snaží nejen o uchování baťovské historie a baťovských tradic jako takových, ale i o podporu projektů zaměřených na zdravý rozvoj prosperují­cí komunity. Dnes se tu pořádají prohlídky, přednášky, výstavy či koncerty pod její záštitou a soustřeďuj­í se jak na začínající, tak už známé umělce. Nadace rovněž připravuje nejrůznějš­í publikace na baťovská témata.

Příště ve Zlíně ještě zůstaneme. Prohlédnem­e si jedno z vrcholných děl Baťova prominentn­ího architekta Františka Lydie Gahury: Baťův památník, uzavírajíc­í tzv. Gahurův prospekt. Tomu byla nedávno vrácena původní podoba.

Na stavbě domu pracoval jako polír i chlapec, kterého jednou Kotěra před Baťou pochválil. Reakce? „Tak si ho vezměte na tu svou školu, když je tak šikovný, podpořím ho.“

 ?? Sídlo Tomáše Bati. FOTO ZDENĚK LUKEŠ ?? Dům upravený v roce 1911 Janem Kotěrou se stal pohodlnou rezidencí zakladatel­e obuvnickéh­o impéria. Dnes je sídlem nadace.
Sídlo Tomáše Bati. FOTO ZDENĚK LUKEŠ Dům upravený v roce 1911 Janem Kotěrou se stal pohodlnou rezidencí zakladatel­e obuvnickéh­o impéria. Dnes je sídlem nadace.
 ?? FOTO ZDENĚK LUKEŠ ??
FOTO ZDENĚK LUKEŠ

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia