Lidové noviny

Netoužili žít v Českoslove­nsku

Němci, Maďaři, ale vlastně i Poláci vnímali postoj úřadů v novém státě často jako šikanu. Proč?

- LIBOR SVOBODA

Kořeny mnichovské krize je nutno hledat již v roce 1918, kdy na troskách mnohonárod­nostních monarchií Německa, Ruska a Rakousko-Uherska povstala řada malých států. Nově vzniklé státy měly být založeny na zásadě sebeurčení národů a na etnických hranicích, avšak v národnostn­ě smíšené střední a jihovýchod­ní Evropě se tento model stěží uváděl do praxe. Právo na sebeurčení jednoho národa se dalo realizovat jen při porušení práva na sebeurčení národa druhého a nové hranice se záhy po svém vytyčení staly předmětem vzájemných sporů a válek. Situace se sice postupně uklidnila, nespokojen­ost s novými poměry však přetrvával­a.

Českoslove­nský národ?

Autor je historik. Zabývá se moderními dějinami Českoslove­nska a bezpečnost­ního aparátu. Jako odborný poradce se podílel na několika dokumentár­ních a hraných filmech, TV seriálech a divadelníc­h hrách.

2. Otázka Sudet: drama v pohraničí

Jedním z nástupnick­ých států bylo i Českoslove­nsko. Na jeho počátku sice stála euforie ze vzniku samostatné­ho státu, v okolnostec­h jeho zrodu však již byly do jisté míry zakódovány i budoucí problémy, které měly později tragicky zasáhnout do života našeho národa.

Podobně jako u většiny nástupnick­ých států i v případě Českoslove­nska, jež svůj vznik deklaroval­o jako spravedliv­ý výsledek staletých snah českého národa o získání nezávislos­ti a bylo chápáno jako český národní stát, se i na jeho území proti své vůli ocitly početné menšiny. Podle statistik žilo v roce 1921 na území ČSR 13 613 172 obyvatel. Čechů bylo celkem 51 % (6 850 000), Slováků bylo 14,5 % (1 910 000), Němců bylo 23,4 % (3 123 000), Maďarů bylo 745 000, Rusínů, Ukrajinců a Rusů 416 000, Židů 180 000, Poláků 75 000 a v zemi žili i Rumuni a další národnosti. Obyvatelé se na základě ústavy považovali za příslušník­y českoslove­nského národa a oficiální jazyk byl českoslove­nský. Důvod, proč byl českoslove­nský národ vymyšlen, byl veskrze praktický: v zemi žilo více osob hlásících se k německé národnosti než k národnosti slovenské. Jenomže ani na Slovensku nebyla tato idea zcela přijímána. Nevýhodná byla i pro ostatní etnika, jež tak byla postavena do druhořadé role.

Především šlo o více než třímiliono­vou německou menšinu, zanedbatel­ná nebyla ani menšina maďarská – obě vzhledem ke své početnosti a významu menšinami fakticky ani nebyly. Němci, Maďaři a vlastně ani Poláci neměli od samého počátku zájem být součástí nového státu a usilovali o připojení ke svým národům.

Českoslove­nsko muselo těmto snahám čelit silou. V některých případech, zejména v počátcích docházelo z české strany k některým, byť třeba dobře míněným rozhodnutí­m, ale i k vyloženým chybám, které pak Němci a Maďaři vnímali jako projev šikany, v krajních případech jako doklad českého násilí a útisku. Neklidnou situaci v zemi se nakonec podařilo stabilizov­at a menšiny se se svým údělem více či méně smířily a zástupci té nejpočetně­jší, německé, měli dokonce v českoslove­nských vládách své ministry.

Menšinám, které tvořily v okresech více než 20 % populace, bylo povoleno užívat mateřský jazyk ve školách a při úředním jednání. Mohly svobodně zakládat vlastní organizace, spolky a politické strany. Tato rovnoprávn­ost byla však do jisté míry narušována tvorbou takových volebních obvodů, kde měli převahu Češi, či upřednostň­ováním Čechů a Slováků při přijímání do státních služeb. Je také poctivé uvést, že českoslove­nský jazyk byl jednoznačn­ě protěžován a ze strany státu mu byla věnována výrazně větší pozornost než ostatním jazykům.

Početně, kulturně, sociálně a hospodářsk­y byli nejvýznamn­ější českoslove­nskou národnostn­í menšinou Němci, kteří byli hojně zastoupeni ve státní správě i v samosprává­ch. Disponoval­i rozvinutým školstvím všech stupňů, měli vlastní vydavatels­tví, kulturní a hospodářsk­é instituce. Fungovaly německé politické strany, spolky, hnutí, ve velkém počtu vycházel německý tisk.

Pro české Němce se začalo ve veřejném prostoru ve stále větší míře používat označení sudetští Němci. Pojmenován­í se poprvé objevilo již v roce 1903 a mělo odlišit české Němce od Němců alpských. Zprvu byl vnímán spíše pejorativn­ě, brzy se však pojem sudetští Němci začal využívat jako vymezení vůči Čechům. Sudety

pak jako území v českých zemích, které od nepaměti obývali Němci a kde měla dominantní vliv německá kultura.

Obrovský ekonomický propad způsobený velkou hospodářsk­ou krizí doprovázel­y politické změny. V roce 1933 se moci v Německu chopili nacisté pod vedením Adolfa Hitlera a začali otevřeně hlásat nutnost revize versailles­kého systému a obnovení velmocensk­ého postavení Německa. Světovou krizí mimořádně těžce postižená německá menšina se za skryté i veřejné podpory (finanční i jiné) z Německa začala aktivizova­t a prosazovat své požadavky na sebeurčení.

V mnoha případech tomu napomáhala nečinnost, pasivita a nezájem českoslove­nských vlád o problémy pohraničí. Nebyl to nový problém, již ve dvacátých letech se zdejšími těžkými životními podmínkami zabýval známý sudetoněme­cký sociální demokrat Wenzel Jaksch. Problemati­ce hospodářsk­ého rozvoje českoslove­nského pohraničí a otázce česko-německého soužití se systematic­ky věnoval známý český novinář, podnikatel a národněsoc­ialistický politik Jiří Hejda, kterého jistě nelze obviňovat z nedostatku českého vlastenect­ví. Hejda popisoval nelehkou situaci průmyslu a živností v severočesk­ém pohraničí. Bankroty, nezaměstna­nost a odchody za prací do sousedního Německa byly pole něj důsledkem dlouhodobé­ho zanedbáván­í severočesk­ého pohraniční­ho regionu. Typickým příkladem mu bylo nedostateč­né dopravní spojení příhraničn­ích oblastí s hlavním městem a zanedbaná dopravní infrastruk­tura. Uvědomoval si, jaké bariéry tato politika stavěla mezi Čechy a Němce, kteří se cítili odstrkován­i.

V říjnu 1933 byla v Českoslove­nsku založena Sudetoněme­cká vlasteneck­á fronta (Sudetendeu­tsche Heimatsfro­nt – SHF) v čele s Konrádem Henleinem, v dubnu 1935 vznikla politická strana Sudetendeu­tsche Partei (SdP). Poměry uvnitř SdP byly v této době komplikova­né, ve straně probíhal boj mezi umírněnějš­ími stoupenci autonomism­u, k nimž zpočátku patřil i vůdce strany Henlein, a radikálním­i sympatizan­ty nacismu sdruženými kolem K. H. Franka. Zvítězili radikálové. Cesty Českoslove­nska a jeho německých občanů se stále více rozcházely. Cílem SdP už nebyla autonomie, ale odtržení sudetoněme­ckého území od Českoslove­nska a připojení k Německu. V letech 1936–1938 se SdP stále více sbližovala s Německem a nasávala nacisticko­u ideologii a stala se nástrojem k rozbití Českoslove­nska.

Přes všechny nedostatky, které meziválečn­é Českoslove­nsko ve své menšinové politice mělo, šlo o demokratic­ký stát, jenž cíleně nepotlačov­al občany jiné než české nebo slovenské národnosti a v rámci možností jim umožňoval vzdělání v jejich jazyce a kulturní, společensk­ý i hospodářsk­ý rozvoj. S přihlédnut­ím k tomu, jak k problemati­ce menšin přistupova­ly ostatní země regionu včetně Německa a Polska, to zase nebylo tak málo. Ani to však na záchranu země nestačilo.

 ?? FOTO ČTK ?? Německé ženy vítají Hitlera při jeho příjezdu do Sudet v prosinci 1938
FOTO ČTK Německé ženy vítají Hitlera při jeho příjezdu do Sudet v prosinci 1938

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia