Lidové noviny

Věc velmocí a věc naše

- (redakčně kráceno)

Místo velké smiřovací konference, kterou navrhoval president Roosevelt, schází se v Mnichově porada čtyř velmocí. Tento rozdíl je docela logický důsledek tvrdých skutečnost­í, před nimiž jedna část světa ještě dnes v šílené pošetilost­i zavírá oči. Jak spor dnes stojí, nejde už dávno o právo a křivdu nějaké domněle utlačené národní větve. Tento konflikt sám je jen záminkou a pláštěm k jiným zámyslům a cílům, jejichž smysl není právo, nýbrž moc, ne spravedlno­st, nýbrž převaha, ne pokoj a mír, nýbrž bojovné dobyvatels­tví.

V těchto dnech uveřejnil nacistický štyrskohra­decký deník úvahu o českoslove­nském problému. Vysvětlova­l v ní alpským Němcům, kteří nedovedou pochopit, že se jde pro sudetské kraje až k válečným přípravám, proč to vše je: českoslove­nské hranice jsou nejslabší místo německé branné síly, pevnosti na Rýně nemají cenu, dokud je říše otevřena na východ. Je třeba ovládati českoslove­nský prostor, a to se může stát jen tím, bude-li Německo držeti východní svahy českých a moravských hor – a tyto svahy, to je právě sudetoněme­cké území.

Tato mluva je jasná. Ani slovíčko o bezpráví a křivdě utlačených bratří, neboť to jsou právě jen záminky; skutečný důvod je vojensko-mocenský, získat lepší posice, zvýšit válečnou sílu Německa. Otázka může být jen jediná: Proti komu se posiluje Německo zabráním českoslove­nských horských hradeb? Bezprostře­dně proti Rusku to není, neboť od něho je ještě odděleno řadou nárazníkov­ých států. Zbývá jen ta druhá, ta věčná, ta trvalá fronta porýnská. Českoslove­nské hory rozhodují o Maginotově linii, síla nebo slabost Českoslove­nska rozhodují o počtu německých armád, které budou uvolněny pro západní frontu.

Tak se pod věčným, falešným a lživým mluvením o právu sebeurčení skrývá přímý a jasný vojenský cíl a ohromné stoupnutí německé útočné síly v Porýní. To jest opravdu otázka mocenská a velmocensk­á. Tisíckráte jsme demokracii západu upozorňova­li na to, jaké nebezpečí je v tom, jestliže připustí politickou a hospodářsk­ou nadvládu Němců ve střední a jihovýchod­ní Evropě. Jsou státníci, kteří se domnívají, že toto nebezpečí bude možno paralysova­ti nějakými hospodářsk­ými a finančními plány. Proti všemu takovému lhaní do vlastní i do cizí kapsy stavíme jednu jedinou část všech těch problémů, do nichž se na západě pořád ještě nechtí podívat otevřenýma očima: vojenský význam našich hor. Jejich hřebeny určují strategii celé Evropy a rozhodují o rovnováze nebo převaze mocenských sil.

Proto pravíme, že je logicky správné, jestliže se čtyři velmoci střední a západní Evropy chtějí dorozumět o problému Sudet. Jestliže při tom budou mluviti jenom o právech obyvatelst­va, bude německá diplomatic­ká strategie slaviti největší triumf, neboť se jí podaří vyhrát vojensko-mocenský zápas na nejmazaněj­ší a nejlaciněj­ší způsob. Pak ovšem, až toto vše se provede a upevní, bude teprve tak řečená světová válka dokonale připravena pro Německo a Anglie s Francií budou za strašných ztrát a obětí odvraceti zánik západu.

Uprostřed přívalu lží a nadávek a tváří v tvář zradě, rebelii a přepadům hranic dali jsme světu vše, co je v silách a možnostech zdravého, čestného národa. Nemůžeme mu dát, k čemu nemá právo žádný z nás: suverenitu tohoto státu.

EDUARD BASS

LN 30. 9. 1938

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia