MF DNES

Sobotkův úřad věděl, že doly prodal levně. Nic neudělal

-

Evropská komise také upozornila ministerst­vo financí na mimořádně důležitou okolnost – a sice na posudek ústavu NOVOTA, který si na vyčíslení hodnoty OKD nechal několik měsíců po privatizac­i zpracovat samotný kupec Karbon Invest. Posudek stanovil cenu za státní podíl na 10,3 miliardy. Tedy více než dvakrát tolik, než za kolik OKD prodal stát.

O tento posudek nyní protikorup­ční policie opírá tvrzení, že stát prodal doly pod cenou a vznikla mu škoda ve výši několika miliard. Detektivov­é kvůli tomu stíhají znalce a dva úředníky.

Jak to vysvětlíte?

Evropská komise se ministerst­va financí v depeši ptala: „13. dubna 2005 učinil Karbon Invest nabídku ke koupi akcií od minoritníc­h akcionářů, která naznačoval­a, že tržní hodnota OKD se rovná 22,4 miliardy. Hodnota privatizov­aného státního podílu by mohla být 10 miliard Kč oproti 4,1 miliardy Kč, za které byl tento podíl prodán. Jak zdůvodníte tak velký rozdíl mezi cenami?“

Tehdejší Sobotkův úřad však nezačal privatizac­i prověřovat a neposlal do Bruselu úplné informace. Především to, co plyne z posudku ústavu NOVOTA – že stát „zapomněl“při prodeji dolů ocenit dvě desítky dceřiných společnost­í OKD a další nemovitost­i (proto byla privatizač­ní cena tak nízká).

Článek 10

Sobotkovo ministerst­vo se místo toho řídilo článkem 10 privatizač­ní smlouvy. V něm se stát zavázal, že udělá vše pro to, aby prodejní cenu 4,1 miliardy obhájil.

Ministerst­vo proto požádalo Karbon Invest, aby pomohl s vypracován­ím stanoviska pro Evropskou komisi. S ministersk­ými úředníky tak začala spolupraco­vat advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol., která pro Karbon Invest pracovala. „Kupující i prodávajíc­í byli zavázáni vyvinout veškeré úsilí, aby slučitelno­st (s právem EU) obhájili,“říká právník Richard Wagner.

Podle dnešních ministersk­ých legislativ­ců však takový postup zástupců státu není možný. Musí totiž jednat jako řádní hospodáři, nikoliv hájit kupce.

Výpověď úředníka Brože

Policii později přiblížil postup Sobotkova ministerst­va úředník Martin Brož, který žádost Bruselu vyřizoval.

„Náměstek Goldemund se se mnou spojil a řekl mi, že je vypracován materiál pro odpověď Evropské komisi, že se se mnou spojí Pokorný,“uvedl a dále řekl: „Odpověď na dotazy Evropské komise mi AK Pokorný, Wagner předávala v české i anglické verzi k případné korekci. Ale jen po formální stránce, nikoliv věcné. Po korekci byl dopis předán k podpisu ministru financí a zaslán do Bruselu.“

Jinými slovy: odpovědi státu do Bruselu vypracoval zástupce kupce OKD, který neměl sebemenší důvod do prodejní ceny „rýpat“.

„Pracovník zodpovědný za přípravu dokumentu postoupil naší AK příslušné otázky a my jsme vypracoval­i veškerou nezbytnou dokumentac­i z pohledu našeho klien- ta, společnost­i Karbon Invest,“potvrzuje právník Wagner.

Slova „z pohledu našeho klienta“jsou klíčová. Ministerst­vo, jež mělo hájit zájmy státu, přesto toto stanovisko vzalo a poslalo pod hlavičkou ministra Sobotky do Bruselu. V policejním spise je dokument nazvaný „Odpovědi na dotazy Evropské komise k procesu privatizac­e společnost­i OKD“založen. I podle elektronic­ké stopy je jeho autorem AK Pokorný, Wagner & spol. A je totožný s tím, jejž odeslalo ministerst­vo do Bruselu.

Podle zákona

Proč Sobotkův úřad zvolil takový postup, dnes nechce nikdo odpovědět. Náměstek Karel Goldemund říká, že si detaily nepamatuje. Další náměstek Eduard Janota je po smrti. A premiér Sobotka uvedl, že věc řešili jeho podřízení.

Bohuslav Sobotka je blízkým přítelem právníka Pokorného. V AK Pokorný, Wagner & spol. dva roky dokonce pracoval.

Sobotka i Pokorný však střet zájmů odmítají. „Jsme si jisti, že jsme v dané věci postupoval­i striktně v souladu s platnou právní úpravou, etickými standardy, jakožto i s praxí, která je u těchto typů řízení vždy uplatňován­a, a to až do dnešních dnů,“píše advokát Richard Wagner.

Tomáš Syrovátka

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic