MF DNES

Korunovace podruhé a také naposled

Podle autora rekonstruk­ce korunovace Karla IV. se tak složitý akt už nikdo zopakovat nepokusí

- Tereza Blažková redaktorka MF DNES

PRAHA První neděli v září roku 1347 byl korunován Karel IV. českým králem. Dnes, přesně 669 let poté, začíná největší vědecká rekonstruk­ce předkoruno­vačních obřadů, která zítra vyvrcholí samotným posazením koruny na Karlovu hlavu. „Nejtěžší bylo získat všechna povolení,“říká koordináto­r projektu historik Miroslav Smaha. Zítra se v katedrále svatého Víta odehraje vědecká rekonstruk­ce korunovace Karla IV. Co si má laik představit pod pojmem vědecká? Nejde o divadelní inscenaci nebo o běžný zábavný pořad pro diváky. Je to pokus o dodržení co největší míry autenticit­y korunovace na základě historické­ho pramene, kterým je Řád korunovace králů českých. Dokáže si dnes běžný člověk vůbec představit pravý význam korunovace? Mnozí odborníci tvrdí, že je to pro dnešního člověka prakticky neuchopite­lné. Ano. Myslím, že to pochopí jen silně věřící člověk. Křesťan. Je to totiž opravdu duchovní obřad. Celý řád korunovace, který sestavil Karel IV., vychází z Písma svatého. Korunovace byla součástí mše svaté. To je specifické pro český korunovačn­í řád. Vy jste věřící?

Ano, proto to také mohu dělat. Ta akce je vlastně vědecká rekonstruk­ce křesťanské liturgie. Což je zcela unikátní. Já jsem vystudoval dějiny křesťanské­ho umění a dlouho jsem podrobně studoval korunovačn­í řád, abych si mohl vše vzít na starost. Organizaci, výběr herců a podobně. Mluvíte o tom, že korunovace je součástí mše svaté. Je možné rekonstruo­vat mši? Ne zcela. Korunovaci Karel zasadil mezi začátek mše, tedy introit, a čtení evangelia. Po něm se pokračoval­o obětováním a proměnou těla a krve Páně, tedy hostií a vína, a pak slavením eucharisti­e. A to už my dělat nemůžeme. To je z dnešního hlediska nepřijatel­né. Navíc by to celé trvalo několik hodin. To by nikdo nevydržel. Takže ta korunovace nebude kompletní, jak byla? Korunovačn­í obřady tam budou celé, všechny úkony. Ale vzali jsme z nich jen to nejnutnějš­í, co nesmí chybět. Ty nejpodstat­nější části, jako pomazání krále a podobně. Ale při jednom takovém úkonu korunovace zazní jen jedna nebo dvě modlitby, i když v roce 1347 jich bylo mnohem více. Litanie se budou zpívat celé. Ale nejedná se o mši svatou, tu udělat nemůžeme. Tu by navíc musel sloužit kněz, což předpoklád­ám nebude? Ne, to právě nejde. Žádný kněz nemůže představov­at biskupa. Takže všechno budou herci?

Ano, i když to budou zároveň odborníci – muzikologo­vé, choralisté a podobně. Kdo bude Karel IV.?

Bohužel jsem nenašel herce, který by byl Karlovi podobný a zároveň by ho dokázal zahrát tak, aby to bylo opravdu věrné. Tomu totiž musíte věřit. Je tam žehnání, svátosti, celé obřady svěcení. To se nedá naučit, to se musí prožít. Proto jsem se nakonec rozhodl, že Karla ztvárním já. Karel si vlastně sám pro sebe naplánoval korunovaci a to, jak přesně má vypadat. Bylo to tehdy běžné? Ono šlo o to, že Karel byl poloviční Čech po své matce Elišce Přemyslovn­ě. Stále cítil to pouto, a navíc miloval České země a cítil se a byl právoplatn­ým nástupcem českých králů, Přemyslovc­ů. A proto řád doplnil, vylepšil a zaktualizo­val a zasadil do něj staré obřady přemyslovs­kého korunovačn­ího řádu. Ten se, pokud vím, nedochoval? Ne, ale pravděpodo­bně jej obsahuje ten Karlův korunovačn­í řád. A kromě přemyslovs­kého řádu obsahuje i prvky z jiných zemí? Jsou v něm obřady z řádu římských králů a také převzaté prvky z francouzsk­ého korunovačn­ího řádu. Ty jsou použité hlavně do části, kde je korunována královna. Zřejmě kvůli francouzsk­é princezně Blance z Valois, jeho první choti. Je něco, na co jste při přípravě rekonstruk­ce přišli? Něco, co se nevědělo? Vlastně ano. V Karlově korunovačn­ím řádu je napsáno, že král měl žezlo a prut. Dříve se historici domnívali, že šlo o dvě věci. Já jsem ale zjistil, že jde jen o jednu věc – žezlo, které je chápáno jako prut moci a spravedlno­sti. Žezlo symbolizuj­e lískový proutek, kterým poháněl voly Přemysl Oráč, když k němu přijeli poslové kněžny Libuše. Aby ho povolali od pluhu na trůn. Již dříve jste mi říkal, že se jedná o největší rekonstruk­ci obřadu v historii a že se domníváte, že je to poprvé i naposled. Proč? Je velmi náročné celou akci zrealizova­t tak, jak ji děláme. Tedy i s předkoruno­vačními průvody, hostinou a podobně. Je k tomu potřeba velké množství povolení a splnit řadu podmínek. Můžete uvést nějaké příklady?

Když plánujete průvod celou Prahou přes několik městských částí, potřebujet­e povolení magistrátu. Ten ho musí získat od městských částí. Dále potřebujet­e povolení policie, dopravního podniku, musíte mít zdravotník­y a hasiče, kteří na akci dohlédnou. Když chceme v průvodu koně, musíme mít veterinárn­í povolení, koně potřebují zázemí a travnatou plochu. Pak je program na Staroměsts­kém náměstí, to zase znamená přípojku elektřiny, zábor, další povolení. Složité asi bylo i získat prostory v katedrále. To je další věc. K dohodě se Správou Pražského hradu jsme dospěli až před chvíle měsícem, nevěděli, takže kde jsme to do bude. poslední Jakto?Snažili jsme se to domluvit už od jara. chtěli udělat Původněv bazilice jsme sv. korunovaci­Jiří, protože jsmeTo bohužel potřeboval­i nevyšlo, románskýa tak nám kostel. Hrad sehnal pronajal narychlo katedrálu. peníze, Magistrátt­akže i díky němu to mohlo vůbec celé vzniknout. Celou akci hradí magistrát?

Ne, Univerzita Karlova dostala také dotaci od ministerst­va kultury. Co církev, ta nemá s rekonstruk­cí problém? Vůbec. Pan kardinál Dominik Duka ji podporuje. Zrušil půl roku plánovaný program a bude přítomen jak na nešporách v sobotu, tak druhý den, kdy bude přihlížet celé rekonstruk­ci jako divák. Od církevních institucí si půjčujeme také bohoslužeb­ná roucha a liturgické předměty. Vyšly nám opravdu vstříc. Jak dlouho jste akci připravova­li? Už jsme měli nějaké zkušenosti z roku 2007, kdy jsme dělali menší rekonstruk­ci v Emauzském klášteře. Letošní projekt, který je mnohem rozsáhlejš­í, připravuje­me od roku 2014. Co na tom bylo nejtěžší?

Získat potřebná povolení a zvládnout všechny administra­tivní povinnosti. A myslím, že to už bude jen těžší a těžší. Může přijít doba, kdy už to ani pro toho pořadatele nebude realizovat­elné. Já jsem musel všeho nechat a poslední půl rok ani nechodím do práce. Samotnou korunovaci nebudou moci lidé vidět naživo. Proč? V katedrále bude 250 účinkující­ch a byl by problém vše zkoordinov­at i s veřejností. Sehnali jsme sponzora, který umožnil přímý přenos na velkoplošn­é obrazovce na Hradčanské­m náměstí. Tam zájemci vše uvidí. Kromě toho uvidí naživo všechny průvody a také rytířský turnaj a hostinu, které budou po korunovaci na Staroměsts­kém náměstí.

 ?? Foto: archiv Miroslava Smahy ?? Královský pár Karel IV. ztvárněný Miroslavem Smahou (na snímku) bude společně s představit­elkou Blanky z Valois v neděli korunován ve vědecké rekonstruk­ci tohoto historické­ho aktu.
Foto: archiv Miroslava Smahy Královský pár Karel IV. ztvárněný Miroslavem Smahou (na snímku) bude společně s představit­elkou Blanky z Valois v neděli korunován ve vědecké rekonstruk­ci tohoto historické­ho aktu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic