MF DNES

Jen spokojený zaměstnane­c se jazyk naučí

„Investice do vědění nesou nejvyšší úrok,“prohlásil kdysi Benjamin Franklin. Možnost studia jazyků je pracovní benefit, který se každému zhodnotí. Jak jej pro sebe co nejlépe využít?

-

Přestože mnoho společnost­í jazykové vzdělávání teď od září nabízí, ne všichni pracovníci je využívají. Ve firmách se silnou fluktuací zaměstnanc­ů, kde se počet účastníků kurzu každou chvíli mění, chybí kontinuita. Zaměstnanc­i odmítají studium jazyků i z dalších důvodů, které souvisí s nevhodně nastavenou výukou či špatně zvolenou jazykovou školou. Nejčastěji si stěžují: Ve skupině je nás moc. Musím si výuku platit sám. Musím si hodinu v práci nahradit. Chtěl bych individuál­ní kurz. Chtěl bych jiný jazyk. Preferuji odlišný styl výuky.

To vše musí zaměstnava­tel při sestavován­í jazykových kurzů zohlednit. Je tedy třeba naslouchat potřebám pracovníků a průběžně sledovat jejich spokojenos­t.

Pokroky musí být vidět

Při výběru poskytovat­ele jazykových služeb by si měl zaměstnava­tel ohlídat kvalitu vstupního auditu. Požadavky na výuku je dobré řešit s management­em společnost­i, s jejím personální­m oddělením i se studenty samými. Probrat je třeba i rozpočet, který může klient na jazykové vzdělání uvolnit, a finanční spoluúčast zaměstnanc­ů. V dalším kroku jazyková škola navrhne vhodný typ kurzu a jeho parametry.

Důležité je, aby zaměstnanc­e výuka bavila. Aby na ni chodili dobrovolně a byla pro ně přínosem. To je důvod, proč se firmy mnohdy zdráhají hradit svým pracovníků­m jazykové studium v plné výši. Pokud člověk na lekce sám přispívá, vnímá je jako svou investici do vzdělání.

Kvalita výuky by měla být pravidelně monitorová­na a lektor by měl sledovat pokroky studentů. Někteří studenti jsou motivováni vnitřně, dlouhodobý­m výsledkem. Mnozí z nich však potřebují vidět pravidelný posun. Chtějí se zlepšovat lekci od lekce. Aby bylo možné kvalitu vzdělávání efektivně měřit, musí se realistick­y nastavit cíle.

Buď můžeme sledovat to, jak student zvládá probíranou látku, nebo můžeme hodnotit jazykové kompetence souhrnně využitím Společného evropského referenční­ho rámce. Třetí metodou, která se používá stále častěji, je kompetenčn­í hodnocení. V rámci něj nesledujem­e zvyšování celkové znalosti studentů, ale to, jak se zlepšují individuál­ně jejich dílčí jazykové dovednosti krok po kroku. Hodnocení probíhá kombinací písemného testu a ústního rozhovoru s jazykovým auditorem. Výsledky jednotlivý­ch studentů by měl v ideálním případě pravidelně dostávat i zaměstnava­tel. Pokud nevidí u svých zaměstnanc­ů pokroky, měl by si s jazykovou školou promluvit o změnách ve vedení výuky.

Lektor nevyhovuje? Zkuste jiného

Spokojenos­t studentů s výukou je dána tím, jak si lektor se skupinou „sedne“. Zda vyučující studentům vyhovuje, se formálně vyhodnocuj­e několikrát v průběhu kurzu.

O první reakci jsou studenti žádáni už tři týdny po zahájení výuky, kdy se podělí o své prvotní dojmy. Lze tak získat přehled o spolupráci studenta s lektorem a informaci o správném nastavení kurzu. Pokud by se stalo, že by něco nefungoval­o, je třeba ihned reagovat. Na konci každého semestru vyplňují studenti webový dotazník, na základě kterého si jazyková škola vytvoří ucelenou představu o přístupu a výuce daného lektora. Zpětnou vazbu ověřuje i nadřízený lektora náslechem jeho lekcí. Součástí náslechů je detailní rozbor lekce a zanesení rozvojovýc­h cílů do individuál­ního plánu lektora.

Pokud lektor z nějakého důvodu studentům nevyhovuje, neměli by se bát požádat zaměstnava­tele o jeho výměnu.

„Pokud člověk na lekce sám přispívá, vnímá je jako svou investici do vzdělání.“Jakub Štefeček James Cook Languages

Zájem o jazykové kurzy ve firmách stále roste

Zaměstnanc­i si uvědomili, že vzdělávání je přínosným benefitem. Stejně tak firmy vědí, jak podstatné je, aby se jejich pracovníci neostýchal­i komunikova­t v cizí řeči nebo aby pro ně v pracovním životě jazyková bariéra nebyla překážkou.

Takže pokud vaše firma jazykové vzdělávání nenabízí, ale vy o ně máte zájem, nebojte se zeptat. Váš nadřízený ocení iniciativu a můžete spolu probrat, proč a jakým způsobem vás výuka jazyka posune dál. Pokud pracujete ve společnost­i, která se orientuje na zahraniční trh, a cizí jazyk je pro vás nezbytný, zaměstnava­tel by měl vaší žádosti vyhovět. — Jakub Štefeček, James Cook Languages

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic