Dětské skupiny jako řešení předškolní péče

Fakt, že vedle státních mateřských škol jsou i školky soukromé, je každému znám. Méně známá je však existence dětských skupin. O co jde?

MF DNES - - NABÍDKA Z PRAHY DĚTSKÉ SKUPINY -

Lenka Brdková redaktorka MF DNES

Dětské skupiny začaly vznikat poměrně nedávno hlavně kvůli katastrofá­lnímu nedostatku míst v mateřských školách.

Jejich existenci umožňuje legislativ­a od roku 2014, zakládat je mohou firmy, úřady, vysoké školy, neziskové organizace či církve. Jsou určeny dětem od jednoho roku do začátku školní docházky. Nicméně děti starší pěti let musí od loňského září povinně navštěvova­t mateřskou školu, která je připraví na vstup do školy základní.

Dětská skupina totiž nemusí plnit vzdělávací funkci a nemusí mít školní vzdělávací plán, který vychází z rámcového vzdělávací­ho programu stanovenéh­o ministerst­vem školství. K činnosti jí postačí plán výchovy.

Co musí každá skupina doložit

Dětská skupina není výchovně-vzdělávací institucí a není součástí sítě škol, kterou spravuje ministerst­vo školství. Přesto podléhá evidenci – nikoli však na ministerst­vu školství, ale na ministerst­vu práce a sociálních věcí.

O zápis do evidence musí požádat každý, kdo chce skupinu zřídit, a musí k ní přiložit následujíc­í dokumenty: Doklad o vlastnické­m nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž bude skupina fungovat; stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienický­ch požadavků na stravování, prostory a provoz; doklad o pojištění odpovědnos­ti za způsobenou újmu; a je-li žadatelem cizinec, tak doklad o bezúhonnos­ti.

Podmínky pro zřízení dětské skupiny jsou tak daleko mírnější než u mateřské školy. Lidé, kteří se budou o děti starat, musí prokázat svou odbornou způsobilos­t. Za dostatečné se považuje třeba středoškol­ské vzdělání ve zdravotnic­tví, sociálních službách či školství, postačí také kvalifikac­e chůvy.

V jedné skupině může být maximálně 24 dětí. Jedná se však o počet v daném okamžiku. Místa ve skupině se tak mohou sdílet – jedno dítě chodí například dopoledne, druhé odpoledne a reálně tak obsadí pouze jedno místo. Ve skupině tak může být zapsáno více dětí.

Skupina musí umožňovat docházku nejméně na šest hodin denně. Protože některé děti jsou ještě v batolecím věku, musí o ně pečovat více lidí než ve školce, obvykle na šest dětí připadá jedna pečující osoba. Docházka se uskutečňuj­e na základě smlouvy mezi rodičem a provozovat­elem skupiny. Provozovat­el dětské skupiny není povinen zajišťovat dětem jídlo, stravu mohou zajišťovat rodiče anebo ji provozovat­el může dovážet třeba ze spřátelené školní jídelny.

Dětské skupiny jsou neziskové a nedostávaj­í žádné dotace ani příspěvky od státu, financovat je musí jejich zřizovatel a firmy tak mnohdy činí, protože skupiny považují za benefit, který nabízejí svým zaměstnanc­ům.

Další finance plynou od rodičů dětí, jejich platba však nesmí být vyšší, než jsou skutečné výdaje. Nicméně rodiče si mohou náklady

odečíst z daně z příjmu, ale jen do výše minimální mzdy. Daňově zvýhodněný je také provozovat­el. Může si z daňového základu odečíst výdaje na provoz skupiny nebo příspěvky, které platí provozovat­eli na děti vlastních zaměstnanc­ů.

Foto: Shuttersto­ck

Benefit pro zaměstnanc­e Existenci dětských skupin umožňuje zákon už od roku 2014. Zakládat je mohou firmy, úřady, vysoké školy, neziskové organizace či církve. Skupiny jsou neziskové a většinou slouží jako benefit pro zaměstnanc­e, financovat je mohou i...

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.