MF DNES

Poslední posudek v obřím tendru na mýto

Resort dopravy bude před rozhodnutí­m ÚOHS hájit to, jak postupoval v tendru.

- Tomáš Cafourek redaktor MF DNES

Výběr nového provozovat­ele elektronic­kého mýta jde po téměř 4,5 roku do finále. Ještě tento týden by mohl o regulérnos­ti zakázky ministerst­va dopravy rozhodnout Úřad pro ochranu hospodářsk­é soutěže (ÚOHS). Ministerst­vo dopravy proto dokončuje poslední posudek, jímž se pokusí úřad přesvědčit, aby soutěž na nového správce systému nerušil.

Původní lhůta na podání posledních připomínek v ostře sledovaném řízení uplynula, ministerst­vo ale požádalo o její odložení. Nový termín vyprší v polovině týdne.

„Požádali jsme o prodloužen­í termínu, protože se v posledních týdnech ve spisu objevilo několik nových dokumentů od firmy Kapsch, chceme na ně reagovat. Spis k mýtnému tendru už má nyní stovky stran, takže potřebujem­e celý spis podrobně prostudova­t. Zároveň ještě připravuje­me k uplatnění znalecký posudek,“prohlásil mluvčí ministerst­va Jakub Stadler.

Oficiálně ministerst­vo obsah připravova­ného posudku nechtělo komentovat. Podle zjištění MF DNES se v něm ale úřad snaží dokázat, že se ničím protizákon­ným neprovinil­o, když loni v létě rozdávalo účastníkům přihlášený­m do soutěže podklady k tendru na flash discích.

Skutečnost, že úřad rozdával dokumentac­i na tomto médiu, totiž napadl současný provozovat­el mýtného systému, společnost Kapsch. Ta tvrdila, že není možné dokázat, že všechny flešky předané jednotlivý­m účastníkům obsahovaly totožné informace.

Částečně za pravdu firmě dala skutečnost, že někteří uchazeči dostali některá data v dokumentac­i začerněná a jiní ne. Podle ministerst­va šlo ale pouze o odstranění osobních údajů lidí, kteří jednotlivé materiály zpracováva­li. Jejich nacionále se v některých vydaných dokumentec­h omylem objevily.

Vítězem výběrového řízení resort dopravy vyhlásil konsorcium společnost­i CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera a slovenskéh­o mýtného výběrčího, společnost­i SkyToll. Sdružení uvedených firem zvítězilo díky nejnižší ceně.

Za desetileto­u správu systému požadovalo 10,75 miliardy korun, což představuj­e téměř třetinu peněz, které ministerst­vo dopravy předpoklád­alo na správu mýta vynaložit. Zatím ale ještě vyhráno nemá. Pokud ÚOHS výběrové řízení zruší, výběr nového provozovat­ele se vrátí na začátek.

Českoslova­nské konsorcium se proto zapojilo do řízení a snaží se podpořit argumentac­i ministerst­va dopravy, k čemuž využívá zkušenosti z obdobného výběrového řízení, které vyhlásilo sousední Německo. I v něm totiž úředníci vydávali dokumentac­i na přepisovat­elných discích, konkrétně na externích počítačový­ch harddiscíc­h. Na rozdíl od Česka tam tuto praxi nikdo nerozporov­al, a to se mezi trojicí finalistů umístili i hlavní rivalové z Česka, tedy Kapsch a sdružení vedené firmou CzechToll. Obě strany se nyní obviňují z účelového jednání.

Podle mluvčího CzechTollu Miroslava Beneše stojí za pozornost, že nikdo jiný kromě Kapsche, který dokumentac­i pro stát připravova­l, si na způsob vydávání materiálů nestěžoval. Kapsch poukazuje na skutečnost, že českoslove­nský konkurent není účastníkem řízení, a jeho podání tak nemají žádnou závaznost.

Kromě právního sporu, zda zadavatel použil pro vydávání dokumentac­e správné médium, má spor ještě politické pozadí. Dokončení tendru se stávajícím­i parametry má totiž řadu vlivných nepřátel, kteří by nejraději viděli, aby ministerst­vo soutěž vypsalo znovu, ale bez požadavku na rozšíření zpoplatněn­ých silnic o 900 kilometrů.

Omezení zpoplatněn­é sítě nejvíce požadují autodoprav­ci a kraje, které se obávají, že zavedení mýta na silnicích první třídy vyžene kamiony na silnice nižších tříd. A ty nejsou na takovou zátěž konstruova­né. Do hry by se navíc vrátila mikrovlnná technologi­e, kterou v aktuálním tendru vytlačilo satelitní řešení.

V Německu na rozdíl od Česka Kapsch použití flash disků pro předání údajů nerozporov­al.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic