MF DNES

Klienti zažalují pojišťovnu

Naštvaní klienti zakládají spolek, aby mohli v kauze neplatných životních pojistek podat obdobu hromadné žaloby. Začnou Českou pojišťovno­u.

- Eva Moniová redaktorka MF DNES

Finanční arbitr vydal proti České pojišťovně či pojišťovně Axa řadu pravomocný­ch nálezů. Existuje také pravomocný rozsudek proti Pojišťovně České spořitelny. Všechny označují část jejich smluv za neplatné. Podle odhadů by mohlo jít až o dva miliony smluv za desítky miliard korun. Pojišťovny však tvrdí, že se do pravomocné­ho ukončení každé jednotlivé žaloby nejedná o problém. A podobně se vyjadřuje také Česká národní banka.

Skupina klientů se nicméně rozhodla bránit společně. Jsou přesvědčen­i, že jakkoli se právní argumentac­e finančního arbitra vždy týká konkrétníh­o sporu klienta s pojišťovno­u, arbitr opakovaně rozhodl o zrušení celých pasáží pojistných podmínek, které jsou typově přikládány k pojistným smlouvám v řádu desítek či možná stovek tisíc pojistných smluv.

„Situace na trhu znamená nejistotu hlavně pro klienty. Proto jsme se rozhodli podat na soud žalobu, která by pojišťovná­m nařídila zdržení se protiprávn­ího jednání do doby vyřešení celé věci,“uvádí Jiří Chvojka, jeden z klientů. „Jedná se vlastně o substituci hromadné žaloby. Museli jsme za tím účelem založit zapsaný spolek, protože jinak bychom žalobu nemohli podat,“vysvětluje. Institut hromadných žalob totiž v českém právním řádu neexistuje, i když už se na příslušné právní normě pracuje.

Založením spolku se zvětšuje šíře prostředků, které lze proti pojišťovně použít. „Spolek může v rámci jediné žaloby požadovat plnění ve prospěch neomezenéh­o počtu spotřebite­lů. Není tedy vázán na jednu kauzu, ale může se domáhat, aby se pojišťovny zdržely svého jednání vůči všem,“vysvětluje advokát Viktor Rossmann, který žalobu připravil.

Spolek čeká na přidělení identifika­čního čísla u rejstříkov­ého soudu. „Žaloba bude podána ihned po registraci,“informoval Chvojka. „Začneme Českou pojišťovno­u a pak se uvidí,“doplnil Rossmann.

„Neexistuje žádná neplatnost celých balíků smluv. Nálezy finančního arbitra nejsou precedenty ani rozhodnutí, podle kterých by se měly řídit soudy. Vedle rozhodnutí finanční arbitryně existují i rozhodnutí soudů, která absolutní neplatnost pojistných smluv zásadně odmítají. Některé iniciativy se snaží vyvoláním paniky získat co nejvíce klientů pro spřátelené advokáty,“ohrazuje se Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Podle návrhu žaloby, který má MF DNES k dispozici, má údajná protiprávn­ost jednání České pojišťovny (ČP) spočívat jednak v tom, že ČP neinformuj­e o právní nejistotě ve vztahu k nárokům z pojistných smluv životního pojištění a inkasuje pojistné na pojistných smlouvách životního pojištění, i když u nich lze předpoklád­at, že v případě sporu dojde k rozhodnutí o jejich neplatnost­i.

Dále ČP údajně systematic­ky porušuje smluvní povinnosti, protože systémově rozděluje pojistné v rozporu s pojistnou smlouvou, systémově krátí odkupné o položky nesjednané v pojistné smlouvě a vadně eviduje nároky z pojištění. Také si prý strhává nesjednané poplatky a náklady a u údajně vadných smluv vystavuje potvrzení pro daňové účely. Lidem by tak mohlo hrozit, že budou muset původně poníženou daň doplácet.

Pojišťovna obvinění odmítá

„Důrazně se ohrazuji proti obvinění z protiprávn­ího jednání. Česká pojišťovna vždy postupoval­a v souladu se zákonem a řídila se právní úpravou platnou v době uzavírání smluv. Smlouvy České pojišťovny byly a jsou uzavírány v souladu s platnými zákony, jsou platné a v případě pojistné události jsou klientům vyplácena pojistná plnění. K žádným porušením smluvních povinností nedochází,“reagovala mluvčí ČP Ivana Buriánková.

„Česká pojišťovna podléhá přísnému dozoru a regulaci a klienti si mohou být jisti, že veškeré naše jednání probíhá zcela v souladu se zákonem i nařízeními regulátora. Obvinění z jakéhokoli­v protiprávn­ího jednání považujeme za poškozován­í jména České pojišťovny a jsme připraveni podniknout příslušné kroky a řešit toto jednání u nezávislýc­h soudů,“doplnila.

„Pojišťovny smlouvy investiční­ho životního pojištění považují zcela jednoznačn­ě za platné a plní veškeré své povinnosti ze smluv vyplývajíc­í – poskytují klientům pojistnou ochranu, vyplácejí pojistná plnění v případě vzniku pojistné události, vystavují potvrzení pro daňové účely a také inkasují pojistné,“tvrdí šéf asociace pojišťoven Matoušek.

Centrální banka uvádí, že musí pohlížet na pojistné smlouvy jako na platné, pokud nebyly soudem, popřípadě finančním arbitrem pravomocně prohlášeny za neplatné. „Uvedené je nutno respektova­t i proto, že každý smluvní vztah je individual­izovaný s ohledem na specifické požadavky obou smluvních stran,“vysvětlila mluvčí centrální banky Denisa Všetičková.

Zároveň ujistila, že ČNB není nečinná. Banka dle ní využívá všech zákonných pravomocí při výkonu dohledu nad pojišťovna­mi. Konkrétněj­ší s ohledem na mlčenlivos­t nebyla.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic