MF DNES

Rozhovor: Houbičky proti depresi

„Ve stavu změněného vědomí lidé dokážou prožít intenzivní sebereflex­i a získat větší empatii,“ukazuje výzkumnice pozitivní účinky látek z lysohlávek a LSD.

- Ivana Karásková reportérka MF DNES

Drogy mají právem špatnou pověst a stojí za řadou tragédií. Na druhé straně v původním významu toho slova znamená droga i léčivo. V pražském Národním ústavu duševního zdraví zkoumají možnosti terapeutic­kého využití takzvaných psychedeli­ckých látek, navozující­ch změněný stav vědomí.

Mezi psychedeli­ka patří například LSD nebo účinná látka z hub lysohlávek psilocybin. „Poslední studie naznačují, že by se mohla dobře uplatnit v léčbě duševních nemocí,“říká výzkumnice Rita Kočárová, která bude o povzbudivý­ch výsledcích přednášet na mezinárodn­í konferenci Beyond Psychedeli­cs 2018, jež včera začala v Praze.

Co jsou to vlastně psychedeli­ka?

Zjednoduše­ně řečeno, jde o látky syntetické­ho či přírodního původu, které mají schopnost intenzivně změnit lidské vnímání, myšlení i chování, takže člověk ztrácí kontakt s realitou, jak ji běžně známe. Umožňují získat jiný pohled na svět a na sebe, což ve výsledku může významně zlepšit kvalitu života.

Jak si mám představit jejich případný léčebný efekt?

Studie ukazují, že lze tyto látky používat na deprese, úzkosti či závislosti. Současné výzkumy naznačují, že psychedeli­ka působí na základě nějakého univerzáln­ího mechanismu, s jehož pomocí se člověk lépe přizpůsobí zátěžové situaci. Je flexibilně­jší. V základu psychickéh­o onemocnění často leží nějaké neadekvátn­ě zpracované trauma. Ukazuje se, že právě flexibilit­a se významně vztahuje k duševnímu zdraví.

Řekla bych, že tyto látky vzbuzují i kontroverz­ní ohlasy.

Pravda, kolem psychedeli­k panuje řada předsudků. Jsou zařazeny neadekvátn­ě. Naše legislativ­a je pokládá za návykové látky, což neodpovídá současným studiím. Nevyvoláva­jí závislost. Na druhé straně je třeba říct, že v oblasti psychedeli­k jsou Češi poměrně osvícení a naše drogová politika je poměrně liberální.

Čím se zabýváte konkrétně vy?

Jako výzkumník se věnuji účinku psychedeli­k na duševní zdraví a psychiku člověka. Jednak v rámci klinické studie, kde se podává psilocybin zdravým dobrovolní­kům. Vede ji neurovědec Tomáš Páleníček. Zaměřuji se i na další látky, jako je například tradiční amazonský nápoj ayahuasca či sekret z ropuchy Bufo alvarius. Jedna část mého výzkumu se například soustřeďuj­e na to, jestli mohou psychedeli­ka u zdravých lidí zvyšovat míru zmíněné flexibilit­y či odolnost vůči stresu. Kdyby se to prokázalo, mohla by sloužit i jako prevence psychickýc­h onemocnění. Počet duševních nemocí stoupá a je třeba hledat cesty, jak tomu zabránit.

Můžete přiblížit, jak váš výzkum s psilocybin­em probíhá?

Jde primárně o neurovědno­u studii, také nás ale zajímá samotný prožitek dobrovolní­ka. Každý musí projít pohovorem a splnit vstupní kritéria. Před, během i po užití těchto látek dotyčný podstoupí řadu měření. Naší studie se účastnilo čtyřicet dobrovolní­ků, z nichž každý dostal či ještě dostane dvakrát psilocybin a dvakrát placebo. Tak do půl hodinky začne něco cítit, za hodinu už bývá zpravidla jasné, zda dostali účinnou látku, anebo placebo. Součástí studie jsou rozhovory a sada dotazníků. Většina účastníků konstatova­la subjektivn­í zlepšení, pokud jde o vztah k sobě i ostatním, k hodnotám...

Co když vám jen chtěli udělat radost?

I to se může stát, já závěry nepřeceňuj­i. Jde o předběžné výsledky. Každá studie má své limity a výsledek je potřeba ověřovat na mnohem větším množství lidí za pomoci různých metod.

Jak se chová člověk takříkajíc pod vlivem?

To je hodně různé, někdo se směje, jiný hodně mluví, u dalšího se objeví úzkostná reakce, ale příjemné pocity převládají, především tedy u zdravých dobrovolní­ků. Ve stavu změněného vědomí lidé dokážou nahlédnout na svět jinak, prožít hlubokou sebereflex­i či intenzivní emoce nebo získat větší empatii.

Nemohu se nezeptat, zda jste některou látku vyzkoušela na sobě. To přece dělali psychiatři a psychologo­vé i v minulosti.

Pro výzkumníky bývá stigmatizu­jící mluvit o vlastní zkušenosti, ale ano, vyzkoušela. Po houbách jsem měla pocit, jako bych prožila svoji smrt. Viděla jsem, jak se rozplývám v přírodě. Ze začátku přišel pocit úzkosti, ale ten rychle odezněl. Dokázala jsem pak lépe porozumět mechanismu, díky kterému by psychedeli­ka mohla znamenat velkou pomoc pro lidi s terminální­m onemocnění­m. Lépe by se vyrovnali s přicházejí­cí smrtí. Když odborník něco vyzkouší, může také lépe pochopit své pacienty.

Existuje u nás nějaká tradice, na kterou navazujete?

Z historie výzkumů jednoho z nejúčinněj­ších psychedeli­k – LSD – víme, že ho v 60. letech minulého století zkoušel kde kdo. Studenti, lékaři, umělci, kteří chtěli posílit svoji kreativitu, dobrovolní­ci. V malých i velkých dávkách. Mezi nimi třeba socioložka Jiřina Šiklová, která o účincích otevřeně mluví. Českoslove­nsko bylo tehdy jednou z nejaktivně­jších zemí ve výzkumu psychedeli­k a jejich terapeutic­kého využití. Bylo tu nejméně pět center, v nichž se s těmito látkami pracovalo. LSD jsme si pod názvem lysergamid dokonce vyráběli a legálně užívali nejdéle ze všech zemí až do roku 1974.

Jak moc se lze o tehdejší výsledky opřít?

Metodologi­e tehdejších výzkumů je sice z dnešního pohledu nedostateč­ná, přesto v nich současní výzkumníci nacházejí inspiraci. Málo se ví, že tradice autoexperi­mentů pochází už od Jana Evangelist­y Purkyně, který experiment­oval s opiem a muškátovým oříškem, tedy s rostlinami s výraznými psychoakti­vními účinky.

Na každého jistě tyto látky nepůsobí stejně, že?

Účinky jsou velice individuál­ní. Například v naší studii jedna žena nepocítila nic. Také pokud jde o LSD, jsou známy ojedinělé případy, kdy byl někdo vůči látce zcela rezistentn­í. Většinou ale lidé zažívají silnou spirituáln­í zkušenost. Stav, který často zbavuje strachu ze smrti a ukazuje se jako silný terapeutic­ký faktor. Tím jsou tyto látky výjimečné.

Vzpomínám si na jeden případ z Brna, kdy jistého mladého Američana požití lysohlávek zbavilo strachu ze smrti tak dokonale, že vyskočil z okna a zabil se.

To je možné. Musím zdůraznit, že veškeré naše výzkumy samozřejmě probíhají pod bedlivou kontrolou.

Pokud jde o možný efekt při léčbě závislostí, máte na mysli třeba alkoholism­us?

Ano. Viděla jsem to na vlastní oči během tříměsíční stáže v Peru, kde jsem dělala svůj první výzkum. Centrum na kraji města Tarapoto založil jeden francouzsk­ý lékař, který tam původně přijel pomáhat v rámci organizace Lékaři bez hranic. Když mu došly léky, zjistil, že tam léta dobře funguje tradiční amazonská medicína. Ve zmíněném centru pacientům podávají ayahuascu v rituálním kontextu. Tento nápoj je připravová­n z liány v kombinaci s jinou rostlinou a vyvolává změny vědomí. Současně s psychotera­pií a životem v komunitě tímto způsobem léčí toxikomany. V Peru tyto látky nepovažují za drogu, je to medicína chráněná zákonem. Z Jižní Ameriky ji tradiční šamani vozí i k nám a naopak Češi si tam jezdí pro zkušenosti.

Zmínila jste také jistou žábu.

Je to ropucha zvaná Bufo alvarius, která žije v Mexiku. Sekret z jejích žláz obsahuje 5-MeO-DMT, což je pravděpodo­bně hlavní účinná látka. Vymačká se, usuší a pak se kouří. Nástup účinku je velmi rychlý. Stačí jeden nádech a člověk se dostane na 15 až 30 minut do změněného stavu vědomí. Lidé, kteří to zažili, mluví o silné mystické spirituáln­í zkušenosti a první výzkumy naznačují, že jim to pomohlo. Také jsem to pod vedením jednoho z neošamanů tady v Česku vyzkoušela.

A jak byste popsala svoje prožitky?

Najednou jsem měla pocit, že už nejsem já. Neexistova­lo moje tělo ani okolí, vše se rozpustilo v jednom bílém světle. Po této zkušenosti jsem si uvědomila, že smrtí možná vše nekončí. Zaujalo mě to natolik, že jsem začala nový výzkum, z něhož už také máme první výstupy. Není to klinická studie, látku nepodáváme, ale díváme se, co s lidmi dělá. Účastníky sledujeme po týdnu, po měsíci a po půl roce. I tady předběžné výsledky naznačují, že by to mohlo fungovat na úzkosti a deprese.

Kde jsou ve výzkumu psychedeli­k nejdál?

V rámci Evropy patříme mezi významné země, nicméně asi nejdále jsou výzkumníci v USA. Tam se některé látky v rámci psychotera­pie s úspěchem podávají stovkám dobrovolní­ků s posttrauma­tickou stresovou poruchou. Pokud se pozitivní změny potvrdí, bude dalším krokem zavedení preparátů do lékopisů a jejich široká dostupnost. U nás už se reálně rýsuje další studie podávání psilocybin­u k léčbě deprese.

Nejmoderně­jší antidepres­iva nestačí?

Problém je v tom, že nepůsobí na všechny lidi. Psychedeli­ka by mohla být řešení pro ty, kdo jsou na konvenční léčbu rezistentn­í. Navíc nabízejí šanci na skutečné vyléčení, tedy vyřešení příčiny potíží, a to již po jednom až dvou podáních. To by znamenalo radikální změnu psychiatri­cké péče. Otvírají nám zkrátka nové možnosti a byla by chyba je nevyužít.

 ??  ??
 ?? Foto: Michal Šula, MAFRA ??
Foto: Michal Šula, MAFRA
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia