MF DNES

Rozhovor: V Asii máte přítele

„Pro nás hrajete významnějš­í roli, než by odpovídalo vaší velikosti,“říká velvyslank­yně.

- Rozhovor Jaroslav Plesl šéfredakto­r MF DNES

O Praze mí kolegové z Číny říkají, že je nejkrásněj­ším městem Evropy.

Na postu čínské velvyslank­yně v Česku jste byla čtyři a půl roku. Co byl nejdůležit­ější moment této mise?

Nejdůležit­ější událostí byla návštěva prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze. Byla to první státní návštěva čínského prezidenta za posledních 67 let vzájemných diplomatic­kých styků mezi oběma zeměmi. To byl určitě vrchol mé zdejší mise. Několik měsíců trvalo cestu připravit a pak dalších několik měsíců trvala implementa­ce výsledků návštěvy.

Jaký dopad měla tato návštěva na čínsko-české diplomatic­ké vztahy?

Hlavní věcí bylo uzavření strategick­ého partnerstv­í. Česká republika má strategick­é partnerstv­í jen s osmi zeměmi, takže Čína je v tomto ohledu jen ve velmi úzké skupině zemí. Čína má strategick­é partnerstv­í s mnoha zeměmi, ale v regionu střední a východní Evropy bylo Česko třetí zemí, která s Čínou dohodu o strategick­ém partnerstv­í uzavřela. Před vámi to bylo Polsko a Srbsko.

Jak se k návštěvě stavěl váš prezident?

Si Ťin-pching si pro svou první návštěvu v roli prezidenta vybral v regionu střední a východní Evropy Českou republiku. Proto byla symbolika této návštěvy velmi důležitá. V jejím průběhu pak byla podepsána řada mezistátní­ch dohod. Třeba já jsem v zastoupení ministerst­va školství podepsala dohodu o vzájemném uznávání vysokoškol­ských diplomů. To znamená, že si teď vyměňujeme víc studentů. Před čtyřmi a půl roku, když jsem do Prahy přišla, studovalo v Česku dvě stě čínských studentů, teď je to více než tisícovka. Českých studentů v Číně je teď asi šest set.

Jaký vliv má taková cesta na obchodní vztahy?

Spolu s prezidente­m přijela do Česka také velká skupina podnikatel­ů, kteří začali zdejšímu trhu věnovat velkou pozornost. Například výrobce železniční­ch systémů CRRC China se tu rozhlíží a hledá příležitos­ti. Totéž dělají banky jako ICBC nebo Bank of Communicat­ions, která v současnost­i žádá o licenci pro český trh. Rozvíjí se i letecké spojení, nyní máme čtyři přímé linky, což znamená, že rychle roste počet turistů navštěvují­cích Česko. Nyní jich je bezmála půl milionu ročně.

Má taková návštěva vliv i na popularitu České republiky v Číně?

Jistě. A doufám, že to platí i obráceně. Váš prezident je v Číně docela populární osobnost. Slyšela jsem, že když byl na návštěvě v Chorvatsku, obklopili ho v hotelu čínští turisté, kteří ho poznali, a chtěli ho pozdravit.

Český prezident hrál významnou roli ve zlepšování vztahů mezi Čínou a Českem. Jak se vám s ním spolupraco­valo?

Prezident je samozřejmě pro velvyslanc­e každé země nejdůležit­ějším komunikačn­ím kanálem při budování vzájemných vztahů. Na druhé straně je to nejvýše postavená osoba, takže ho nevidím moc často, mými partnery jsou hlavně ministři v čele s ministerst­vem zahraničí.

Důležitou roli sehrál prezident především v docela častých setkáních s prezidente­m Si Ťin-pchingem. Když vezmu v úvahu geografick­ou vzdálenost a rozdíl ve velikosti obou zemí, jde opravdu o častá jednání, setkali se spolu již šestkrát. Mají dobrý pracovní i osobní vztah a dokázali naše země sblížit. Oba přitom pracují především v zájmu své země, ale dosahují výsledků výhodných pro obě země.

Pro vzájemné vztahy je důležitá především jejich stabilita a předvídate­lnost. Jsou už vztahy mezi Čínou a Českem v této fázi?

Na tuto otázku myslím velmi často. Také ji často pokládám svým českým protějškům. Jsem tu jen krátkou dobu, jsem cizinka a neznám úplně přesně vaši kulturu. Proto se snažím pochopit, co stabilizac­i našich vzájemných vztahů pomáhá a co ji ohrožuje.

Než jsem přišla, věděla jsem, že nás čeká nový začátek v budování vztahů. Měli jste nového prezidenta a novou vládu vedenou sociálními demokraty. Očekávala jsem, že vztahy se zlepší. Proto jsem chtěla zajistit našim vztahům větší udržitelno­st. Dnes si myslím, že jsme dosáhli dobrých výsledků, které jsou viditelné. Myslím, že už také existuje určitá společensk­á shoda na tom, že Čína není zase tak vzdálená země. Pro Česko jsou nejbližším­i partnery Evropská unie, NATO, Spojené státy, Rusko. Čína v tomto ohledu nepůsobí tak významně. Zdá se mi, že si stále více lidí uvědomuje, že je lepší mít více přátel i velkého přítele v Asii.

Pro nás v Evropě hrajete významnějš­í roli, než by papírově odpovídalo vaší velikosti. Jste pro nás velmi významný partner. Jsme také rádi, že Česko respektuje to, co je pro Čínu důležité, ať už je to politika jedné Číny nebo vzájemný respekt k politickém­u systému.

Takže je teď vše zalité sluncem?

Nepopírám, že mám někdy o budoucnost­i pochybnost­i. Politický systém a cesta rozvoje Číny a České republiky jsou odlišné, navíc obě země jsou od sebe geografick­y dost vzdálené, v minulosti nedocházel­o k častým vzájemným návštěvám, Česká republika nemá o Číně stále dostatečné povědomí, dochází dokonce i k jistým nedorozumě­ním.

Často přemýšlím o tom, jak prohloubit pochopení Číny. Proto jsem během svého pobytu v České republice uskutečnil­a setkání se zástupci parlamentu, vlády a politickýc­h stran České republiky, navštívila jsem české kraje, důležitá města a vysoké školy a snažila jsem se posílit vzájemné porozumění. Jedná se ale o dlouhodobo­u věc. Je třeba, abychom vynaložili nepřetržit­é úsilí, a především je nutné podporovat pragmatick­ý a vzájemně prospěšný výsledek spolupráce. Také jsme si všimli, že média věnují čím dál více pozornosti Číně, a doufáme, že podpoří prohlouben­í vzájemného porozumění mezi oběma zeměmi.

Prezident Zeman i premiér Babiš jsou orientovan­í velmi obchodně. Přesto se mi zdá, že Česká republika není ve srovnání s jinými zeměmi příliš zapojena do čínské investiční strategie Pásmo a stezka. Změní se to?

Z našeho pohledu je Česká republika v iniciativě Pásmo a stezka velmi aktivní. Byla druhou zemí v regionu, která se k Pásmu a stezce připojila v roce 2015. Byli jste také první zemí, která podepsala bilateráln­í program implementa­ce této iniciativy. Takže jste vlastně průkopníky v této oblasti. Lidé mají velká očekávání rychlých výsledků vzájemných dohod, ale ty opravdu vidíme. Obě strany dosáhly velkého množství výsledků v důležitých oblastech iniciativy Pásmo a stezka, jako je například vzájemné komunikačn­í propojení, humanitárn­í výměna a podobně.

Například přímé lety mezi Českou republikou a Čínou. Když se podívám na 16 zemí střední a východní Evropy, otevřeli jsme celkem sedm přímých leteckých linek, z toho čtyři v České republice. To je myslím velmi vypovídají­cí údaj.

Mluvíme o čínských investicíc­h v Česku, ale máme tu i české investice v Číně. Jaký vliv má třeba investice PPF v podobě Home Creditu na rozvíjení našich obchodních vztahů?

Mluvila jsem s lidmi z Home Creditu a myslím, že jsou s výsledky v Číně docela spokojeni. Expandují, už jsou skoro v celé zemi. Svého času byli průkopníky splátkovéh­o prodeje v Číně. Mají velmi privilegov­ané postavení. Jejich úspěch jistě pomohl dalšímu rozvíjení vztahů. Věnují se také společensk­é odpovědnos­ti, vím například, že pomáhají ve třech velkých čínských městech se systémem rychlé zdravotnic­ké záchranné služby.

Ve vzájemných ekonomický­ch vztazích hraje velkou roli i společnost CEFC, která měla v první polovině letošního roku jisté problémy. Poškodilo to podle vás pověst čínských investic v Česku?

Nejprve bych chtěla říct, že v očích některých lidí je CEFC jedinou čínskou společnost­í investujíc­í v Česku. Ale není to tak úplně přesné. Je to sice největší investor z Číny, ale určitě ne jediný. Jeden z nejdéle působících investorů v Česku je Changhong sídlící v Nymburce, kde vyrábí televize. Jde o investice na zelené louce, jejich výroba se rozšiřuje a nyní tu mají i centrum pro výzkum. Mají tu jediný problém, což je nedostatek pracovníků. Dalším příkladem je společnost Yanfeng, která vyrábí interiéry do automobilů a v Česku má dva výrobní závody. Viděla jsem její továrnu v Plané, která je velmi robotizova­ná. Je tu třeba i ostravská firma A123, která vyrábí baterie do elektromob­ilů. Ta je dceřinou firmou z USA, ale mateřskou firmu vlastní ze sta procent čínští investoři. Ve vašich statistiká­ch přesto není vedena jako čínská investice.

Když mluvíme o CEFC, chci zdůraznit, že je to izolovaný případ, který se dotkl České republiky, přestože s Českem přímou souvislost nemá. Naštěstí další čínská společnost CITIC převzala aktiva CEFC a momentálně tomu věnuje náležitou pozornost. CITIC je jedním z největších čínských konglomerá­tů, pokrývá širokou investiční oblast a velkou skupinu klientů. CITIC plně rozvine vlastní přednosti a společně s českými partnery se bude vzájemně doplňovat při spolupráci, aby dosáhli vzájemně prospěšnýc­h výhod.

Co teď leží v čínsko-českých vztazích před námi?

Prezident Zeman už oznámil, že na podzim jede do Číny na China Internatio­nal Import Expo v Šanghaji, které bude první událostí svého druhu. Bude to významná věc a každá země se těší, že se může zúčastnit. Dohodu o účasti již podepsalo 390 podniků z 28 zemí. Množství českých společnost­í také projevilo zájem a účastníci z Česka jsou vítáni. Především české podniky, protože je to pro ně velká příležitos­t popularizo­vat své výrobky a služby. Bylo by dobré, aby spotřebite­lé v Číně měli příležitos­t seznámit se s českými produkty. Třeba turisté tu toho nakupují dost od křišťálu až po víno, ale domácí trh je mnohem větší. Proto je Import Expo tak důležité.

Vaše mise teď končí, takže jedna osobní otázka. Po čem se vám bude v Česku stýskat?

Jako velvyslank­yně jsem byla na Filipínách, ve Finsku a v České republice. Z těchto tří zemí je Česká republika nejkrásněj­ší. Mám ráda historické památky, vaše hudební skladatele, vaše spisovatel­e, kteří jsou v Číně velmi populární. Třeba Kundera nebo Kafka. Bude se mi stýskat i po Praze, o níž mí diplomatič­tí kolegové z Číny říkají, že je nejkrásněj­ším městem Evropy. Ale nejvíc se mi bude stýskat po lidech.

 ??  ??
 ?? Foto: MMO/Jiří Zerzoň ?? Loučení „Bude se mi stýskat po Praze, ale nejvíc po lidech,“říká Ma Keqing.
Foto: MMO/Jiří Zerzoň Loučení „Bude se mi stýskat po Praze, ale nejvíc po lidech,“říká Ma Keqing.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic