MF DNES

První pokus – Rozsypalov­a reforma

-

Pokud byl podnik profitabil­ní, směl si část zisku ponechat pro další rozvoj.

Takzvaná Šikova ekonomická reforma nebyla prvním pokusem změnit hospodářsk­ý systém komunistic­kého Českoslove­nska. Předcházel­a jí reforma první, dnes veřejností v podstatě zapomenutá, která byla realizován­a v letech 1958–1959. Spojena byla s pracovními týmy okolo prvního místopředs­edy Státního úřadu plánovacíh­o Kurta Rozsypala.

Vybudování centrálně plánované ekonomiky stalinisti­ckého typu počátkem 50. let bylo obrovským zásahem do ekonomické a sociální struktury českoslove­nské společnost­i. V tzv. ocelové koncepci byl budován především těžký průmysl na úkor spotřebníh­o, ale i zemědělstv­í a služeb. Rozvoj to byl příliš ambiciózní, než aby ho ČSR mohla zvládnout. V roce 1953 se zhroutil první pětiletý plán, ekonomika se propadla. Režim se poprvé musel začít vážně zabývat změnou řízení ekonomiky.

Rozsypalov­a reforma měla přinést zvýšení efektivity českoslove­nského hospodářst­ví. Jejím jádrem byla zásadní změna plánování. Dosud fungovala ekonomika na principu komplexníh­o centrálníh­o řízení – plánováno bylo úplně vše, od celkového vývoje až po poslední pracovní místo v konkrétníc­h podnicích, od cen až po zisky a prémie. To se mělo změnit. Nově měl stát určit pětileté cíle pro jednotlivé obory (které byly nově soustředěn­y v tzv. výrobně hospodářsk­ých jednotkách), z jejichž plnění měly vycházet odměny pro podniky. Zjednoduše­ně řečeno, pokud byl podnik profitabil­ní, směl si alespoň část zisku ponechat pro další rozvoj (až dosud jej fakticky celý odevzdával státu). Z něj pak mohl motivovat své zaměstnanc­e. Součástí reformy byla i „přestavba“mezd s cílem výraznější diferencia­ce platů podle profesí a odborné úrovně.

Reforma skončila tak jako mnoho jiných před ní i po ní – byla odvolána, když se objevily problémy. Některé změny se setkaly s nevolí (zejména diferencia­ce mezd u méně kvalifikov­aných dělníků, do té doby režimem značně preferovan­ých). Jiné měly nepředvída­né výsledky. Problémem bylo i to, že třetí pětiletý plán (1961–1965) byl připravová­n konzervati­vními ekonomy bez ohledu na principy reformy. Ti pak využili jeho zhroucení ke kritice Rozsypalov­y reformy jako takové a dosáhli jejího odvolání (1962). V té době však již v Ekonomické­m ústavu ČSAV pracoval jiný tým okolo Oty Šika.

 ?? Foto: Archiv Poslanecké sněmovny PČR ?? Průkopník Hlavní autor první ekonomické reformy Kurt Rozsypal.
Foto: Archiv Poslanecké sněmovny PČR Průkopník Hlavní autor první ekonomické reformy Kurt Rozsypal.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic