MF DNES

Proč chce Čína měnit WTO

Nedávno jmenovaný velvyslane­c Zhang Jianmin vysvětluje čínskou vizi fungování Světové obchodní organizace (WTO).

- Zhang Jianmin velvyslane­c ČLR

Na prvním ročníku Čínského mezinárodn­ího veletrhu dovozu v Šanghaji jsem před pár týdny doprovázel českou delegaci vedenou prezidente­m Zemanem. Akce se zúčastnili zástupci 172 zemí, regionů a mezinárodn­ích organizací a přes 3 600 společnost­í ze světa. Přijelo více než 400 tisíc čínských i zahraniční­ch odběratelů a byly zde uzavřeny předběžné dohody v hodnotě 57,83 miliardy dolarů. Skutečnost, že Čína jako první na světě uspořádala na národní úrovni veletrh zaměřený na dovoz, odráží její konzistent­ní podporu mnohostran­ného obchodního systému, volného obchodu a ekonomické globalizac­e.

ČR se svou exportně orientovan­ou ekonomikou dlouhodobě prosazuje politiku volného obchodu a odmítá protekcion­ismus, což se do vysoké míry shoduje s pozicí Číny. Firmy z obou zemí spolu během veletrhu v Šanghaji podepsaly řadu obchodních a investiční­ch dohod. Čína a Česko svými reálnými kroky dokazují, že podpora mnohostran­ného obchodního systému, spolupráce a otevřenost jsou ve všeobecném zájmu, přispívají k budování otevřené světové ekonomiky a napomáhají vytvoření jedné propojené globální komunity. Během posledních více než sedmdesáti let, kdy došlo k uzavření Všeobecné dohody o clech a obchodu a následně založení Světové obchodní organizace, vznikl mnohostran­ný obchodní systém založený na pravidlech zdůrazňují­cí transparen­tnost, nediskrimi­naci, otevřenost a začleňován­í.

V současné době, kdy na mnohostran­ný obchodní systém útočí unilateral­ismus a obchodní protekcion­ismus, dochází ve světové ekonomice k hlubokým změnám. WTO čelí třem zásadním krizím, které spočívají v blokaci volby členů Odvolacího orgánu v mechanismu řešení sporů, ve zneužívání zvyšování cel z důvodů národní bezpečnost­i jednotlivý­ch členů a v jednostran­ných opatřeních některých členů.

Čína se domnívá, že je nezbytné provést reformu WTO, aby se zvýšila její autorita a efektivita, a proto předložila návrh obsahující tři základní principy a pět iniciativ. Tři principy spočívají v potřebě zachování hodnot mnohostran­ného obchodního systému, potřebě ochrany zájmů rozvojovýc­h členských zemí a potřebě uplatňován­í konsenzuál­ního rozhodovac­ího mechanismu. Pět iniciativ zahrnuje potřebu zachovat pozici mnohostran­ného obchodního systému jako hlavního kanálu světového obchodu, přednostně vyřešit klíčové problémy ohrožující existenci WTO, vyřešit otázku spravedliv­ého nastavení pravidel obchodu a reagovat na potřeby současnost­i, zaručit zvláštní a diferencov­ané zacházení s rozvojovým­i členskými zeměmi a respektova­t vlastní modely rozvoje jednotlivý­ch členů. Aby byla reforma úspěšná, nemůže postrádat podporu ani jednoho člena. Čína je připravena konkrétním­i kroky aktivně realizovat „tři zásady“a „pět iniciativ“a spolu s ostatními zeměmi včetně České republiky podporovat správný směr reformy WTO, aby ekonomická globalizac­e byla ještě větším přínosem pro všechny země světa a jejich obyvatele.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic