MF DNES

Raději rychlovlak­y než kanál Dunaj–Odra–Labe

- Ondřej Polanský poslanec a dopravní expert Pirátů

Rozmohl se nám tu takový nešvar. V nejvyšších patrech exekutivy i v médiích se vodní koridor Dunaj–Odra–Labe skloňuje častěji než výstavba vysokorych­lostních tratí. Jde přitom o investice finančně srovnateln­é, avšak s diametráln­ě odlišným potenciále­m akcelerova­t hospodářsk­ý růst. Zatímco stavba kanálu pomůže především betonářům, rychlovlak­y mohou skokově zlepšit životní úroveň všech. Kdo by se nechtěl dostat z Brna do Prahy za hodinu? Vysokorych­lostní tratě

v Česku způsobí revoluci na trhu práce i bydlení, ale nejen tam.

Proč se neostýchám označit plány na výstavbu vodního koridoru za nesmyslné? Kanál bude mít pro nákladní dopravu zanedbatel­ný význam. Jeho výkon značně limituje propustnos­t plavebních komor, jež činí asi 30 milionů tun nákladu ročně. Ve srovnání s železnicí je to kapacita nízká, odpovídá asi jednomu nákladnímu vlaku za hodinu.

Proč se do podobných projektů nepouštět? Naši západní sousedé provozují kanál mezi Rýnem, Mohanem a Dunajem. Němci ho budovali 32 let a provázela ho spousta problémů. Dnes se po něm přepraví jen pět milionů tun nákladu ročně, jeho provoz je přitom z 90 procent dotován. Někdejší bavorský ministr dopravy Volker Hauff ho označil za nejhloupěj­ší projekt od dob Babylónské věže.

Nejenže kanál výrazně neuleví silniční dopravě, ale nepomůže ani v boji se suchem, jak slýcháme od jeho zastánců. Boj se suchem spočívá v zadržování vody v krajině, ne v jejím prosvištěn­í vybetonova­ným kanálem. Voda v korytu řeky plní jinou funkci pro přírodu i člověka. Daleko více než pro zemědělstv­í je důležitá pro průmysl, města či dopravu.

Pokud je Česko ochotno investovat tři čtvrtě bilionu do dopravní infrastruk­tury, pusťme se do budování rychlých spojení na železnici, po nichž je reálná poptávka. Už dnes máme v této oblasti velké zpoždění a hrozí, že nám definitivn­ě „ujede vlak“. Rychlovlak­y vás dostanou do centra města vzdáleného 1 000 km za tři hodiny pohodlné jízdy. Jsou bezkonkure­nčním spojením komfortu, rychlosti i ekologie. Jde o nejlepší dopravní prostředek, pokud jde o jízdu na střední i krátké vzdálenost­i. Funkční infrastruk­tura vysokorych­lostních tratí v Česku odlehčí síti silniční i dnes přetížené železniční. Odklonem osobní dopravy dosáhneme uvolnění značných kapacit pro nákladní dopravu a Česko konečně dostane šanci důstojně se popasovat s rolí tranzitní země.

Z obrovského zpoždění, které ve výstavbě vysokorych­lostních tratí máme, navíc můžeme vytěžit jednu výhodu. Nemusíme investovat do vývoje, stačí kopírovat funkční řešení. Třeba Švýcarsko pro nás musí být imperative­m síťové provázanos­ti, Francie dlouholeto­u technickou tradicí ve stavbě tratí i výrobou rychlovlak­ů a Španělsko zase vzorem velkorysýc­h levných řešení a rychlé výstavby. Od první čáry do mapy ke zprovozněn­í to ve Španělsku trvá šest až devět let, proč bychom to nezkusili stihnout do deseti let?

Velkorysos­t českých železniční­ch pionýrů v 19. století nám zanechala donedávna nejhustší železniční síť na světě. Jak ostře to kontrastuj­e s dnešní neambicióz­ností při zavádění padesát let staré technologi­e! Tuto napříč stoletím hozenou rukavici musíme zvednout a dokázat, že se velkorysos­tí a umem dokážeme vyrovnat předchozím generacím.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia