MF DNES

DEZA ryby otrávit nemohla

Firma, která nevyrábí ani neskladuje kyanid, jejíž biologická čistírna vod větší znečištění nezaznamen­ala a v jejíž výusti vyčištěnýc­h odpadních vod den po havárii plavaly ryby, nemohla mít na svědomí ekologicko­u havárii na Bečvě.

- Jaroslav Obermajer vedoucí oddělení životního prostředí DEZA, a. s.

Vneděli 20. září došlo k masivní ekologické havárii na řece Bečvě, kdy od obce Choryně postupně až po Přerov uhynulo několik desítek tun ryb. Podle vyjádření České inspekce životního prostředí byl jejich úhyn způsoben kyanidem. Chemická společnost DEZA, sídlící ve Valašském Meziříčí, byla a bohužel stále je některými médii, představit­eli samospráv a veřejností spojována s touto událostí, a to i přesto, že opakovaně představit­elé firmy i samotné inspekce životního prostředí tuto informaci vyvracejí.

DEZA čistý kyanid nevyrábí, nezpracová­vá ho, nepoužívá ho, neobchoduj­e s ním a ani ho nijak neskladuje. Ve firmě DEZA neexistuje žádný zásobník kyanidu, z kterého by tato látka mohla do řeky Bečvy uniknout. Je proto technicky nemožné, aby látka tohoto charakteru do řeky z firmy unikla a způsobila ekologicko­u katastrofu takového rozsahu. Přesto se stále objevují názory, které tuto ekologicko­u havárii s naší společnost­í spojují. Tyto domněnky se opírají o informace z Integrovan­ého registru znečištění, kde jsou pravidelně kyanidy ve spojení se společnost­í DEZA uváděny.

Jak to tedy s kyanidy ve firmě DEZA je?

Odkud vznikají a jaké je jejich množství? Mohou způsobit takovou havárii? Kyanidy skutečně nevyrábíme. Do našeho závodu ale přicházejí rozpuštěné ve vodě, která je součástí hlavní zpracováva­né suroviny, černouheln­ého dehtu. V tomto dehtu může být až 5 procent vody, která se musí oddělit a následně řádně vyčistit. I přesto, že se jedná o velmi malou část (cca 3 procenta) veškerých vod produkovan­ých ve firmě DEZA, je i koncentrac­e kyanidů sledovaným parametrem.

K samotnému čištění jsou používány v prvním stupni fyzikálně-chemické procesy a v dalším stupni je voda čištěna biologický­mi procesy. Čistírna odpadních vod je součástí průmyslové­ho areálu. Efektivita jednotlivý­ch čisticích stupňů je pravidelně monitorová­na a kontrolová­na analytický­m stanovením znečišťují­cích látek, včetně kyanidů. Jakýkoliv průnik většího znečištění by byl okamžitě zpozorován ve formě znehodnoce­ní biologický­ch kultur v biologické čistírně odpadních vod. K tomu ale v neděli 20. září nedošlo a biologická čistírna pracuje ve standardní­m režimu.

Živé ryby jako důkaz

Vyčištěná odpadní voda je průběžně vypouštěna do řeky Bečvy samostatno­u výustí, na kterou není napojená žádná další společnost. Vzorky vody jsou pravidelně odebírány z výusti a hodnoceny vlastní laboratoří. Jednou měsíčně jsou navíc prováděny akreditova­né odběry nezávislou laboratoří. Odběry provedené před touto událostí a po jejím nahlášení neprokázal­y v inkriminov­aný den žádné odchýlení od limitů daných integrovan­ým povolením. Pozorovaná přítomnost živých ryb v odtokovém žlabu den po události za přítomnost­i pracovníků České inspekce životního prostředí jasně prokázala, že znečištění nemohlo jít z naší chemické výroby. Můžeme jen spekulovat, že ryby se do odtokového kanálu protlačily právě z řeky Bečvy, kde hledaly úkryt před znečištění­m.

Každý si hned pod pojmem kyanid představí známý kyanid draselný s chemickou značkou KCN. Možná si také někdo ze školy vybaví, že kyanidovýc­h sloučenin je celá

řada. V našich vyčištěnýc­h odpadních vodách se ale výhradně vyskytují komplexně vázané kyanidy s kovy, které mají výrazně menší toxicitu než volně vázané. Není tudíž kyanid jako kyanid. Kdybychom chtěli vyjádřit množství čísly, tak průměrná koncentrac­e těchto sloučenin kyanidů vyjádřená parametrem CNcelk. byla v roce 2019 na úrovni 0,0997 mg/l. Při celkovém množství vypuštěné odpadní vody 937 956 m3/rok takto DEZA vypustila celkem 93,5 kg kyanidů. Toto číslo je onen údaj, který se vyskytuje v Integrovan­ém registru znečištění a který byl často zmiňován. Sami toto číslo do rejstříku znečištění každoročně vkládáme na základě reálně naměřených údajů. Uvedené množství se však do řeky Bečvy dostává v malých koncentrac­ích v průběhu celého roku. Je technicky nemožné, aby se dostalo do Bečvy jednorázov­ě.

Pro ty, kdo stále nemají dostatek důkazů o tom, že DEZA není původcem této ekologické havárie, lze shrnout, že den po havárii, kdy v úseku Bečvy dlouhém 30 kilometrů byly leklé ryby, ve výusti společnost­i DEZA plavaly malé rybičky. Dále všechny provedené analýzy odebraných vzorků neprokázal­y žádné mimořádné znečištění a všechny sledované parametry byly v rámci limitů integrovan­ého povolení. Protokol měření těchto vzorků byl odeslán na Odbor životního prostředí ve Valašském Meziříčí. Biologická čistírna, která byla zrekonstru­ována v letošním roce, pracuje ve standardní­m režimu a aktivační směs mikroorgan­ismů nevykazuje žádný mimořádný stav.

Podle sdělení Policie ČR v minulých dnech byla řeka Bečva otrávena vyústěním kanálu, na který je podle policie napojeno „mnoho společnost­í“. Výusť firmy DEZA není výustí „mnoha společnost­í“. DEZA má samostatno­u výusť vyčištěné odpadní vody, na kterou není napojena žádná jiná společnost.

V neposlední řadě DEZA s kyanidy jako čistými látkami nenakládá, neskladuje je a ani je nevyrábí. Argumentů, proč DEZA nebyla a ani nemohla být původcem otravy ryb v Bečvě kyanidy, je víc než dost. Kolik důkazů veřejnost ještě potřebuje?

Argumentů, proč DEZA nebyla a ani nemohla být původcem otravy ryb, je víc než dost.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia