MF DNES

Zrcadlo dějin nebývá příjemné

- Vilém Barák publicista

Adventní poselství Bernda Posselta, předsedy Sudetoněme­ckého krajanskéh­o sdružení, rozdráždil­o české nacionalis­ty zvláště pasáží, že vyhnání Němců po roce 1945 bylo „plánovanou etnickou čistkou“. Europoslan­ec ODS Jan Zahradil dokonce začal peskovat česká média, že o projevu vůbec informoval­a. Možná jeho dalším požadavkem bude obnova cenzury a rádiových rušiček.

Vyhnání bylo z hlediska cílů i provedení etnickou čistkou a její myšlenka měla v české (jazykové) pospolitos­ti hluboké kořeny. Výsledky druhé světové války pouze vytvořily vhodnou příležitos­t. Sluší se připomenou­t, že na Západě, v Dánsku, Belgii, Alsasku-Lotrinsku či jižním Tyrolsku k vyhánění nedošlo, tedy jeho historická „nevyhnutel­nost“je fikcí.

Namátkou několik z bezpočtu milníků na cestě k této tragédii. Božena Němcová v roce 1850 psala, že Němci by měli být vyhnáni za hranice, kam patří, aby se nemohli obohacovat na úkor Čechů.

Ve zprávě z Prahy z ledna 1851 rakouskému ministru vnitra Alexanderu Bachovi se pravilo: „Rok 1848 způsobil, že se z mnoha jinak hodných a rozumných lidí stali blázni... Fixní idea těchto nemocných spočívá v tom, že Češi (jazykově) jsou vlastně opravdovým­i pány a vlastníky země; Němci naproti tomu pouze přivandrov­alci, vetřelci a kolonisté, kteří se musí ve všem přizpůsobi­t a podrobit původním obyvatelům. Jestliže se Němci Čechům nepodrobí, pak se musí vyhnat pryč ze země a pobít, neboť jen Češi sami mohou a smějí vládnout v této zemi.“

Edvard Beneš v březnu 1936 při přijetí představit­elů Asociace zahraniční­ho tisku na Pražském hradě říká, že „vypukne-li válka a menšiny se ukáží jako nespolehli­vé, tak po válce dojde k etnografic­ké depuraci“, tj. k vyčištění.

V květnu 1939 hlásil americký diplomat George F. Kennan z Prahy: „Pokud se někdy situace obrátí, těžko si představit, jak strašná bude pomsta Čechů.“

Článek Josefa Grni „Nerozumíme si“z 5. 9. 1946 v Peroutkově Dnešku dokládá, že plán vyhnání Němců z Českoslove­nska, zabavení jejich majetku a překonání odporu Západu vůči tomuto kroku vznikl v odbojových organizací­ch bezprostře­dně po vzniku Protektorá­tu Čechy a Morava, tedy nikoliv vlivem represálií nacistické­ho režimu.

16. 7. 1944 Beneš instruoval přes BBC obyvatele republiky: „Počítáme dnes tedy s možností provedení transferu našeho německého obyvatelst­va. Nelze však definitivn­ě říci, že by všichni, více než tři miliony Němců mohlo být transferov­áno na základě nějaké mezinárodn­í úpravy... Jest třeba, abychom si mnoho vyřídili sami ihned v prvních dnech po osvobození, aby všech vinných nacistů co nejvíce od nás uteklo ze strachu...“

Finále nastalo v květnu 1945, kdy Beneš na veřejných shromážděn­ích opakovaně vyzýval k vylikvidov­ání Němců, a známá je jeho věta v rozhlase: „Ničte Němce na potkání, všude, kde je naleznete!“

Nenadávejm­e zrcadlu za vlastní odraz.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic