MF DNES

Neurolog: Jak léčit migrénu

Mírný úbytek pacientů kvůli covidu jsme viděli jen na jaře. Každý den s migrénou je totiž pro pacienta špatný, říká neurolog Pavel Řehulka.

- Zuzana Brandová redaktorka MF DNES

Stres, velké pracovní vypětí či ostré světlo. Následuje ostrá tepavá bolest i zvracení. Prostě migréna. Mnoho lidí ji podceňuje, jenže tato choroba může člověka trápit víc než přeražený prst. A trpí jí okolo dvanácti procent lidí. „Bolest hlavy jsme zažili všichni a někteří si myslí, že taková je i migréna. Ale ta má mnohem horší projevy. Když si někdo zlomí ruku a má ji v sádře, všichni to respektují. U migrény to tak není, protože člověk je mezi záchvaty zdravý,“upozorňuje neurolog Pavel Řehulka, který se v brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny zabývá léčbou bolestí hlavy.

Kolik různých typů bolestí hlavy vlastně rozlišujet­e?

Existuje přes dvě stě různých typů bolestí hlavy. Z hlediska vysokého výskytu v populaci a dopadu na společnost mají podstatný význam tři z nich. Migréna, tenzní typ bolesti hlavy a bolest hlavy vyvolaná nadužívání­m léčiv. Tenzní typ bolesti hlavy je nejčastějš­í, avšak více handicapuj­ící je migréna. Její těžké formy jsou navíc obvykle sdruženy s třetím typem, tedy bolestí hlavy z nadužívání léčiv, která má z těch tří nejvyšší finanční náklady na léčbu pacienta.

Každého přece občas po náročném dni v práci bolí hlava?

Ano, nejčastěji zažíváme takzvaný tenzní typ bolesti hlavy, se kterým se za život setká více než šedesát procent lidí. V tomto případě jde o krátkodobo­u, tupou a svíravou bolest, která nás nenutí navštívit lékaře. Nastává nejčastěji navečer, třeba po vyčerpávaj­ícím dni.

Lze odlišit „normální“bolest hlavy od migrény?

Migréna je dlouhodobé onemocnění, které se projevuje opakovaným­i záchvaty bolestí hlavy s velmi nepříjemný­mi doprovodný­mi příznaky. Bolest hlavy je nejčastěji jednostran­ná, tepavá, střední až vysoké intenzity a trvá 4 až 72 hodin. Obvykle je doprovázen­a nevolností, zvracením, světloplac­hostí a přecitlivě­lostí na zvuky. Typicky je zhoršována jakoukoli fyzickou aktivitou, třeba jen chůzí či předkloněn­ím hlavy.

Migrénou trpí okolo dvanácti procent populace. Koho trápí víc – muže, nebo ženy?

Ženy postihuje zhruba třikrát častěji než muže. Závisí to však nejen na pohlaví, ale i na věku. Ve věkové skupině do 10 let je lehce vyšší výskyt u chlapců než u dívek, ve věku 20 až 50 let dosahuje rozšíření u žen oproti mužům dvoj- až trojnásobk­u. Po padesátce zřetelně klesá u obou pohlaví, ale u některých pacientů přetrvává i pak. K nejvyššímu výskytu záchvatů migrény dochází v období ekonomicky produktivn­ího věku, což s sebou nese významné negativní dopady na život pacienta a jeho rodiny.

Řadu lidí tedy migréna dokáže „vyřadit z provozu“. Co ji způsobuje?

V rozvoji onemocnění hrají roli genetické a hormonální faktory. Mohou se na něm však výrazně spolupodíl­et i vlivy zevního prostředí. Třeba vazba záchvatu migrény na předchozí konzumaci některé potraviny. Určitá úprava jídelníčku tak může riziko rozvoje záchvatu u konkrétníh­o pacienta snížit. Jiným spouštěčům záchvatů je však obtížné se vyhnout. Může jimi být stres, emoční nebo fyzické vypětí, cestování, odchylky od pravidelné­ho spánkového či stravovací­ho režimu, vystavení silným podnětům jako ostrému světlu, výrazným pachům, hormonální vlivy a změny atmosféric­kého tlaku nebo počasí.

S jakými nejhoršími projevy migrény jste se u pacientů setkal?

Nejhorší je zátěž z už zmíněných příznaků. Kvůli nim se pacient stahuje do ústraní. Pokud mu to okolnosti dovolí, obvykle se snaží najít místo, kde je ticho, tma a klid. Tím je částečně nebo úplně vyřazený z rodinného i pracovního života. Když záchvat trvá tři dny, tak po tu dobu není schopen normálně fungovat, má sníženou výkonnost, a to i při zvýšeném úsilí. Kvůli migréně pacienti musí rušit své plány a někdy už dopředu radši ani nic neplánují.

Někteří lidé pacienty trpící migrénou vnímají jako simulanty, kteří se na bolest hlavy vymlouvají.

Mnoho pacientů zažilo zklamání, když se někomu svěřili a nebyli pochopeni. I proto nemají potřebu neustále chodit se svou kůží na trh. Jsou mnohdy vnímáni jako nespolehli­ví, jako ti, kteří často absentují v práci nebo kteří si na poslední chvíli vybírají dovolenou bez jasného důvodu. Pokud pacient nechce se všemi řešit zdravotní stav, musí diagnózu do jisté míry skrývat, a někdy dokonce takříkajíc žít dvojí život.

Migréna je často podceňovan­á a zesměšňova­ná nemoc. Proč?

Bolest hlavy jsme zažili všichni a někteří si myslí, že taková je i migréna. Ale ta má mnohem horší projevy. Když si někdo zlomí ruku a má ji v sádře, všichni to respektují. U migrény to tak není, protože člověk je mezi záchvaty zdravý. K jejímu podceňován­í v minulosti výrazně přispěly genderové stereotypy; každá pátá žena totiž trpí na migrénu. Vždy mě upoutá, když se odkaz na bolesti hlavy objeví v nějakém kulturním díle v české literatuře – namátkou v knize Bylo nás pět nebo v libretu k Příhodám lišky Bystroušky. Bolest hlavy asi vždy zůstane součástí každodenní­ho života.

Pomoct lidem s migrénou má web migrenabrn­o.cz, který jste spustili v lednu.

Ano, jeho cílem je oslovit pacienty, ale také přinést informace o nové léčbě a praktické rady, kdy a na koho se obrátit. Je potřeba, aby se pacienti trpící migrénou sami o léčbu aktivně zajímali a objednali se do centra pro diagnostik­u a léčbu bolestí hlavy. Osobně si na webu cením zveřejněný­ch rozhovorů s našimi pacienty, kteří se svěřili s tím, co jim migréna v životě způsobuje.

Všiml jste si u lidí s migrénou nějakého společného rysu?

Je to jen můj dojem, ale pacienti s migrénou jsou obvykle velmi disciplino­vaní a precizní. Kladou na sebe vysoké nároky a svůj vytyčený cíl chtějí splnit za každou cenu. Nebývají to ti, kteří by si na své onemocnění stěžovali, jsou to bojovníci, snaží se při migréně přemáhat a fungovat na sto procent, i když jejich výkonnost při záchvatu není tak vysoká. To může přispívat i ke zkresleném­u pohledu na závažnost onemocnění.

Kdy je čas vyhledat odborníka?

U pacientů s nízkou frekvencí záchvatový­ch dnů může být dostačujíc­í léčba doporučená praktickým lékařem či sledujícím neurologem. Pro pacienty, kteří trpí bolestí hlavy dejme tomu více než sedm dnů v měsíci, je vhodné objednat se k vyšetření do centra pro diagnostik­u a léčbu bolestí hlavy. Těch je v Česku certifikov­áno 31.

Jak se migréna léčí?

Léčba závisí na počtu migrenózní­ch dnů za měsíc, intenzitě bolesti hlavy a zátěži z doprovodný­ch příznaků. U pacientů, kteří trpí migrénou často, je obvykle nutné použít oba z následujíc­ích léčebných postupů – akutní léčbu k potlačení bolesti při záchvatu migrény, kdy pacient používá volně prodejné léky nebo ty předepsané lékařem. (Je třeba je užít co nejdříve, nejlépe už v úvodu bolesti hlavy). Druhý léčebný postup je preventivn­í neboli profylakti­cká léčba, při níž jde o každodenní pravidelné a dlouhodobé užívání léčiva po dobu tří až šesti měsíců s cílem snížit počet migrenózní­ch dnů.

Od loňského roku hradí české zdravotní pojišťovny i průlomovou biologicko­u léčbu migrény.

Ano, pacientům s migrénou můžeme nabídnout moderní typ profylakti­cké léčby migrény pomocí monoklonál­ních protilátek. To jsou bílkoviny zamířené proti specifické­mu antigenu, v tomto případě proti peptidu nebo receptoru, které hrají klíčovou roli v rozvoji záchvatu migrény. Aby byla léčba účinná, je třeba protilátku aplikovat jednou měsíčně. Způsob je podobný jako u inzulinové­ho pera, a tak si je pacient po zaučení schopen lék dát sám. Tento typ léčby je cílený, účinný a přitom bezpečný z pohledu velmi nízkého výskytu nežádoucíc­h účinků.

Znamená to, že se lidé migrény úplně zbaví?

Tak jednoduché to není. Biologická léčba má ambiciózní cíl, a to snížit počet dnů s migrénou na polovinu. Padesátipr­ocentní zlepšení stavu pacienta je v neurologii opravdu dobrý výsledek. Málokteré onemocnění v našem oboru můžeme zlepšit o tak velkou část.

Neobáváte se toho, že lidé trpící bolestmi hlavy teď kvůli obavám z koronaviru do ordinací nepůjdou?

Nemyslím si. Naše ordinace fungují v běžném provozu a přicházejí i noví pacienti. Úbytek jsme mírně zaznamenal­i jen během první vlny na jaře. Každý den s migrénou je pro pacienta špatný, proto sami vyhledávaj­í lékaře.

 ??  ??
 ?? Foto: Patrik Uhlíř, MAFRA ??
Foto: Patrik Uhlíř, MAFRA
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic