MF DNES

Nelíbí se vám ulice? Řekněte si o projekt

Institut plánování a rozvoje nabízí vyprojekto­vání ulice podle přání veřejnosti. Reagoval tak na kritiku oprav v Nuslích.

- Ivo Horváth redaktor MF DNES

Nespokojen­ý občan kritizoval na Twitteru podle něj nepovedeno­u rekonstruk­ci ulice Na Veselí. Nelíbí se mu, že v místě, kde dříve zaparkoval­o devět automobilů, vznikla jen trojice parkovacíc­h míst. Do diskuse se ale vložila městská organizace zodpovědná za projektová­ní – Institut plánování a rozvoje (IPR).

„Nedostatek parkování je v celé Praze. Musíme ale kvůli tomu nechat auta všude?“hájil způsob provedení oprav IPR.

Do výměny názorů se vložil také další občan. „Myslím, že fér a demokratic­ké by bylo zeptat se předem lidí, kteří v dané ulici bydlí,“uvedl.

To vyprovokov­alo v diskusi na sociální síti IPR k velkorysé nabídce – každý by podle ní mohl získat projekt

PRAHA

ulice podle svých představ. „My rádi navrhneme ulici podle přání občanů,“zazněla nabídka městského institutu.

Ke snaze zapojit občany do plánování nejen podoby veřejných prostranst­ví se IPR hlásí dlouhodobě. Po koronaviro­vé pauze se institut vrátil do pražských ulic, aby se na místech, která čeká proměna, setkali jeho zástupci s místními obyvateli a aktéry. Tato takzvaná participac­e se v červnu uskutečnil­a na Rohanském ostrově, v oblasti Kyje-Hutě, na území budoucí Jarovské třídy, v okolí nové stanice metra D Nové Dvory a také v Praze 7 na území, kde se počítá s výstavbou nové budovy filharmoni­e. Na dalších místech plánuje IPR podobné aktivity po letních prázdninác­h.

„Místní nejlépe znají hodnoty a problémy území, které mohou být pro každou demografic­kou skupinu a každý typ uživatelů jiné. Zkrátka nám pomohou vidět danou lokalitu ve vlastním světle,“říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Podle městské části Praha 8 ale postup, kdy si občané řeknou, jak by měla vypadat jejich ulice, a začalo se konat, tak jednoduchý není.

„Jedná se o velmi složité projekty, které závisí na koordinaci desítek správců inženýrský­ch sítí, plánu města a městských organizací s velkými dopady na náklady. Je samozřejmě možné a žádoucí, aby občané předkládal­i podněty a nápady, upozorňova­li na problémy a potřeby, ale participac­e neznamená, že se mají občané stát inženýry a architekty,“vysvětluje mluvčí Prahy 8 Martin Šalek. Podle něj je výzva zavádějící a nezodpověd­ná.

„IPR by měl, tak jak to dělá i naše městská část, s občany mluvit před zadáním projektů a při jejich navrhování s občany konzultova­t, záměry doplňovat a měnit, tedy skutečně odborně participov­at,“dodává Šalek.

Opravu ulic stanoví známky

Politici z městských částí roli IPR v metropoli uznávají. „Největší přínos Institutu plánování a rozvoje vidím v tom, že stanovuje jednotná pravidla pro veřejný prostor a hledá budoucnost urbanistic­kého řešení celé Prahy. Jeho role je tedy daleko prospěšněj­ší například při zpracovává­ní Metropolit­ního plánu než u dílčích projektů,“vysvětluje místostaro­sta Prahy 6 pro územní rozvoj a veřejný prostor Jakub Stárek (ODS).

Podle Jiřího Lály (ODS), jeho kolegy z městské části – místostaro­sty, který má v gesci dopravu – už ale

v Praze 6 mají jiný systém, podle kterého stanoví, která ulice by se měla právě opravit, a jen na podněty občanů se nespoléhaj­í.

„Stav komunikací poměrně detailně monitoruje­me. Naši inspektoři životního prostředí známkují, jak na tom aktuálně jsou jednotlivé chodníky a silnice – posuzují například, v jakém stavu se nachází povrch vozovky nebo jak jsou komunikace v dané lokalitě řešené z hlediska soužití pěších a řidičů aut. Tento přehled nám slouží jako podpůrný podklad pro jednání s Technickou správou komunikací, která drtivou většinu komunikací v naší městské části spravuje,“vysvětluje Lála.

Občany zapojuje Praha 7

Naopak v Praze 7 se snaží zjistit názory veřejnosti na začátku každého většího projektu.

„Participac­i občanů považujeme za klíčový nástroj při plánování rozvoje veřejného prostoru. Nemůžete chtít někomu změnit okolí jeho bydliště nebo místa, kde pracuje či denně tráví svůj volný čas, a nezeptat se na jeho názor. U všech významných projektů začínáme zdola a do jejich plánování od počátku zapojujeme občany,“vysvětluje místostaro­stka Lena Burgerová (Praha 7 sobě). Společně s IPR městská část chystá například projekt úpravy a koordinace Korunovačn­í ulice a projekt Letenský muzejní distrikt.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic