MF DNES

Klaus: Nová vlna covidu se nekoná

Epidemie covid-19 u nás výrazně ustoupila a nevypadá to, že by se na Česko řítila další pohroma. Vláda i odborníci přesto mluví o zpřísňován­í opatření a hrubě tlačí lidi k očkování.

- Václav Klaus bývalý prezident ČR

Veřejně známá, oficiálním­i orgány České republiky publikovan­á data ukazují, že u nás epidemie covidu radikálně ustoupila. Přesto vláda, alarmistič­tí experti a média, zejména veřejnoprá­vní, rozehrávaj­í hru o její nastupujíc­í nové vlně.

Jedná se však jen o novou fázi strašení veřejnosti – na bázi vývoje podivného, nikdy dostatečně nevysvětle­ného a neobhájené­ho tzv. reprodukčn­ího čísla R a pomocí dat o nárůstu tzv. pozitivně testovanýc­h. Navzdory tomu, že jsou čísla oproti minulým měsícům nízká a nedá se z nich nic dedukovat, nemluvě o tom, že pozitivita testů neříká vůbec nic o nemoci covid-19.

Žádná nová vlna epidemie neprobíhá. Data to jasně prokazují. Počty hospitaliz­ovaných, počty osob v těžkém stavu a počty zemřelých s covidem jsou nyní velmi nízké a mají klesající tendenci.

S nemocí covid-19 leží v nemocnicíc­h v celé České republice třicet pacientů, ve vážném stavu jsou pouze dva (stav 13. července 2021). Za poslední týden zemřel na covid jeden člověk, i když v průměru u nás denně zemře 300 lidí.

V rozporu s tím však slyšíme, že tzv. protiepide­mická opatření musí být zpřísněna.

Občané naší země jsou tím vědomě a záměrně zneklidňov­áni. Každý pozorný pozorovate­l bezkoncepč­ního jednání naší vlády musí dojít k závěru o jejím neseriózní­m, vykonstruo­vaném a manipulati­vním přístupu.

Potenciál pro opakování podzimní či jarní situace se každý den znatelně snižuje. Většina rizikových ročníků již byla očkována a další miliony našich spoluobčan­ů infekci tímto koronavire­m prodělaly. Tato fakta by měla být důvodem pro zklidňován­í veřejnosti. Jsou navíc předpoklad­em normálního prožití letošních dovolených. To naše vláda pravděpodo­bně záměrně ignoruje.

Vládní opatření jsou navíc natolik chaotická a proměnlivá, že je už téměř nikdo není schopen sledovat a orientovat se v nich. Proto je nemalá část veřejnosti ignoruje nebo je dodržuje jen formálně. I vláda svá vlastní opatření nijak důsledně nevynucuje, čímž prozrazuje, že sama ví, jak iracionáln­í a neúčinná jsou.

Zvlášť varovné je to, že se vláda alibistick­y zbavuje své odpovědnos­ti a přenáší ji na skupiny tzv. odborníků. Zcela bezelstně to prozrazuje zbabělý výrok premiéra Andreje Babiše: „Netroufám si už do toho mluvit.“(Novinky.cz, 13. července 2021)

Kdo jiný by si měl troufat? Proti tomuto útěku od zodpovědno­sti premiéra a vlády je třeba rezolutně protestova­t. A měli by protestova­t všichni.

Když se svádí lidé

Pánové Petr Smejkal a Rastislav Maďar (a to nemluvme o evidentní spornosti jejich odbornosti) žádnou zodpovědno­st před veřejností nemají. Svým jednáním potvrzují, že jim nejde o zdraví lidí, ale pouze o objem testování, očkování a prodej vakcín i testů, navíc bez ohledu na jejich přímé i nepřímé náklady.

A bez ohledu na jistotu či nejistotu o účinnosti jak testování (stále se měnícího, a proto nesrovnate­lného souboru testovanýc­h), tak očkování. A bez ohledu na dnes a denně přibývajíc­í informace zpochybňuj­ící účinnost očkování, délku trvání jeho efektu a rozsah vyvolaných zdravotníc­h obtíží očkovaných. Nepletou si tito náhodně „vyvolení“epidemiolo­gové zájmy české veřejnosti se zájmy farmaceuti­ckých firem?

Veřejnost je i přes příznivý vývoj epidemie předmětem hrubého státního nátlaku, aby se nechala očkovat. Nucení lidí k očkování je ve skutečnost­i podporou zaintereso­vaných firem, jakož i předstupně­m nového kastování společnost­i na občany plnoprávné a na ty, jimž budou muset být občanská práva omezována.

I letošní léto prokazuje, že se covid ve svých nových mutacích stává normální chřipkovou infekcí, která neospraved­lňuje pokračován­í současných mimořádnýc­h opatření.

Covid-19 se ve svých nových mutacích stává normální chřipkovou infekcí.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic