MF DNES

Rybníky pomáhají městu dýchat

Přirozená podoba se vrací po velké obnově Vokovickém­u rybníku. Dělníci pracují také na úpravě hráze Hostivařsk­é přehrady a v plánu jsou též další akce souvisejíc­í s vodou v přírodě města.

- Jan Bohata redaktor MF DNES

Původní betonové trubky, které tvoří obtok rybníka ve Vokovicích, zmizí a nahradí je betonová zídka. Tu za normální hladiny skryje voda.

„Chceme docílit toho, aby rybník získal co nejvíce přírodní podobu. I proto budou zbourány nábřežní zdi, břehy se upraví tak, aby byly

VOKOVICE

více pozvolné, a budou opevněny balvanitou rovnaninou,“uvedl Pavel Pospíšil, vedoucí oddělení vodního hospodářst­ví magistrátu. V okolí nádrže přibudou mokřadní rostliny a nové stromy. „To zlepší mikroklima celé lokality,“uvádí autoři projektu renovace.

Revitaliza­ce rybníka odstartova­la již na jaře, kdy jej dělníci začali zbavovat bahna. Bagry ze dna vytěžily více než 250 kubíků usazených sedimentů. Následuje odstraňová­ní rozpadlých obvodových zdí a úprava sjezdu do nádrže. Oprava zahrnuje také vybudování nového požeráku, vypouštěcí­ho zařízení, i balvanitéh­o skluzu. Ten poslouží jako bezpečnost­ní přeliv nádrže. Nevhodný beton v korytě pod rybníkem nahradí kamenná rovnanina a břehy budou mít stejně jako v rybníce mírnější sklon.

Hotovo podle předpoklad­ů bude do konce letošního roku, náklady dosáhnou 14,5 milionu korun.

Vokovický rybník na Litovickém potoce získal svou dosavadní podobu v 60. letech uplynulého století v době výstavby nedaleké nádrže Džbán. Rybník měl podle tehdejších plánů plnit funkci jakéhosi lapače splavenin. Jeho historie je ale mnohem starší, plochu zachycují již mapy z roku 1848. Jednalo se o klasický návesní rybníček, který většinou sloužil jako zásobárna vody při požáru, pro plavení koní nebo vodní drůbeže.

Odolnější proti povodni

Od konce června dělníci pracují na opačném konci metropole na Hostivařsk­é přehradě. Začne zde výstavba dodatkovéh­o bezpečnost­ního přelivu, jehož cílem je zvýšit jeho současnou kapacitu.

„Bezpečnost­ní přeliv umožňuje odpouštět větší množství vody při náhlém zvýšení hladiny a chrání tak vodní dílo před případným poškozením,“vysvětlují vodohospod­áři. Podle vyhlášky o technickýc­h požadavcíc­h pro vodní díla je Hostivařsk­á přehrada zařazena do II. nejvyšší kategorie dle míry ohrožení povodí pod hrází. Musí proto splňovat požadovano­u míru bezpečnost­i při případné velké vodě.

Na pravé straně hráze bude podle projektu vybudován nový vlnolam na koruně hráze a nový přeliv – tedy skluz, takzvaný vývar a odpadní koryto. Bude tak možné bezpečně převést povodňové průtoky do úrovně Q 10 000, tedy desetitisí­ciletou vodu.

Práce na přelivu jsou plánovány do konce prosince 2022 a vyžádají si náklady 179 milionů korun. Stavaři a jejich technika výrazně omezí pohyb návštěvník­ů Hostivařsk­ého lesoparku. V průběhu stavby přelivu začne také celková rekonstruk­ce přilehlé komunikace, která lemuje pravý břeh přehrady. Zejména cyklisté proto musí počítat s omezeným průjezdem v blízkosti vodní plochy. Nepřístupn­á pro ně bude pravobřežn­í komunikace, dílčí uzavírky postihnou také cesty pro pěší.

Okolo hráze Hostivařsk­é přehrady se začalo pracovat již na počátku jara, lesníci v březnu vykáceli 34 stromů, a to například v prostoru pod hrází a na pravém břehu pod Vyhlídkovo­u ulicí. „Do konce dubna jsme na žádost Městské částí Praha 15 u cyklostezk­y vysázeli 15 vzrostlých javorů jasanolist­ých,“popsala Petra Fišerová z Lesů hlavního města Prahy.

Voda proti výhni

V hlavním městě se vodní toky revitalizu­jí též na dalších místech. Na jaře skončila úprava Branického potoka. Původně zahloubený tok se nyní mělce vine a je opevněn kamennými příčnými prahy. Úprava omezí zanášení Branického rybníka a rozčlenila koryto potoka.

Ožít má i čakovický Zámecký rybník na Letňanském potoce, který magistrát převzal do své správy v uplynulém roce. Záchrany spojené s opravou a odbahněním se dočkala chátrající Sukovská nádrž v Újezdě u Průhonic.

Do konce roku 2020 stavaři v Praze upravili 85 lokalit dosahující­ch rozlohy vodní plochy 247,1 hektaru, ze dna vodních ploch technika vytěžila 876 tisíc kubíků sedimentu. Podařilo se také zachránit dvě vysychajíc­í nádrže, protože nalezli dodatečné zdroje vody. Šlo o Čimický rybník a nádrž Aloisov.

„Obnova vodních ploch je v souladu s naším klimatický­m závazkem. Vodní plochy nám pomáhají zadržovat vodu v krajině, ochlazují mikroklima a pomáhají vytvářet biotopy pro rostliny a živočichy,“říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (TOP 09 a STAN/ Spojené síly pro Prahu).

 ?? Foto: Lesy hl. m. Prahy ?? Beton musí pryč Husy a kachny se kdysi plavily ve Vokovickém návesním rybníčku. Vodní nádrž nyní prochází rekonstruk­cí.
Foto: Lesy hl. m. Prahy Beton musí pryč Husy a kachny se kdysi plavily ve Vokovickém návesním rybníčku. Vodní nádrž nyní prochází rekonstruk­cí.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic