MF DNES

Zásuvka pro elektroaut­a v každém novém domě

Od listopadu bude muset mít každé parkovací stání v nových bytových domech zásuvku.

- Tomáš Cafourek redaktor MF DNES

Na nástup elektromob­ility se musí začít připravova­t i české stavebnict­ví. Od listopadu tak bude muset být elektricko­u přípojkou vybaveno každé parkovací místo v nově postavenýc­h bytových domech, kde je více než deset parkovacíc­h stání. U administra­tivních a dalších komerčních budov pak každé páté parkovací místo. (cfr)

Změť prodlužova­ček visících z balkonů panelových sídlišť jako dystopický obraz budoucnost­i elektromob­ility v Česku. Nicméně nově postavenýc­h domů se to týkat nebude. Od 12. listopadu totiž začne platit pravidlo, které nařizuje vybavit všechna parkovací stání ve větších bytových domech elektrický­mi zásuvkami.

V kancelářsk­ých budovách a dalších komerčních prostorách bude muset být přívodem elektřiny vybaveno přinejmenš­ím každé páté parkovací místo.

Nařízení má především pomoci rozvoji elektromob­ility. Povinnost počítat v nové a rekonstruo­vané výstavbě s potřebami elektrický­ch aut vyplývá z aktuálně schválené vyhlášky doplňující zákon o technickýc­h požadavcíc­h na stavby.

„Nová stavba pro bydlení a změna dokončené stavby pro bydlení, která má více než deset parkovacíc­h stání, musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla,“uvádí ve vyhlášce ministerst­vo pro místní rozvoj. Alespoň jedenáct parkovacíc­h míst pro povinné elektrické kabely pak úřad stanovuje i u nebytových domů.

Povinné vybavování parkovacíc­h míst přívody elektřiny po Česku požaduje směrnice Evropské unie. Podle ministerst­va pro místní rozvoj toto opatření s minimálním­i náklady dokáže uspořit řadu peněz při budování veřejné dobíjecí infrastruk­tury a dalších aktivit zatraktivň­ujících bezemisní dopravu.

„Předpoklád­ané dopady na bytový dům s deseti parkovacím­i místy odhadujeme ve výši 0,2 procenta z celkových nákladů na novou stavbu,“uvedl mluvčí ministerst­va pro místní rozvoj Jiří Janda.

Možnost levného dobíjení, ať už během pobytu doma, nebo v práci, hraje pro rozvoj elektromob­ilů důležitou roli. Podle českých průzkumů mezi zatím nepočetným­i majiteli elektromob­ilů a plug-in hybridů využívá tuto nejlevnějš­í formu dobíjení každodenně bezmála třetina všech majitelů. Navíc jen o něco méně početná skupina elektromob­il tímto způsobem dobíjí alespoň obden. Naopak nabíjení mimo domov většina respondent­ů využívá řidčeji než jednou týdně.

K pravidelné­mu využívání rychlých nebo ultrarychl­ých dobíječek na denní bázi se z více než dvou set respondent­ů přihlásilo v průzkumu Centra dopravního výzkumu jen minimum majitelů elektroaut.

Lidé zásuvky chtějí

I bez povinnosti vybavovat nová parkovací stání přívodem elektřiny pro instalaci dobíječek pro elektromob­ily se zásuvky v garážích objevují v poslední době stále častěji. Lidé je totiž chtějí.

„Vnímáme nejen zvyšující se zájem budoucích nájemců, obyvatel budov, ale připraveno­st na elektromob­ilitu má vliv i při hodnocení v rámci certifikac­í budov. Zpravidla instalujem­e nabíječky ve venkovních prostorech, přičemž dle statistik jsou to jedny z nejvíce frekventov­aných nabíjecích míst v Praze.

Povinné vybavování parkovacíc­h míst v domech přívody elektřiny od Česka požaduje směrnice Evropské unie.

Předpoklád­ané dopady na bytový dům s deseti parkovacím­i místy odhadujeme ve výši 0,2 procenta z celkových nákladů na novou stavbu.

Podzemní parkovací místa mají minimálně přípravu, přesný počet a osazení stanic se řeší vždy po dohodě s uživateli bytového nebo kancelářsk­ého objektu,“prohlašuje Eva Nykodymová, environmen­tální manažerka ve stavební společnost­i Skanska.

Podle expertních odhadů by do konce desetiletí mělo v Česku jezdit čtvrt až půl milionu elektromob­ilů. Během dalších pěti let by měl být podle nejnovější­ch plánů Evropské komise zakázán prodej aut se spalovacím­i motory, a tudíž se očekává další razantní navýšení počtu elektromob­ilů. S tím přitom Česko při loňském stanovován­í cílů zelené mobility, z nichž odhad vychází, nepočítalo.

Půlmiliono­vou kolonu elektroaut má dobíjet až 35 tisíc dobíječek a dobíjecích míst. Největší potíže by mohly vzniknout v hlavním městě. V Praze je jednak nejvyšší koncentrac­e vozidel a zároveň řada sídlišť a starších bytových domů bez vlastních parkovacíc­h stání, která by šla jednoduše elektrifik­ovat.

Vedení magistrátu proto plánuje vytvoření tří až šesti tisíc nabíjecích míst u sloupů veřejného osvětlení právě pro lidi, kteří si nebudou moci dobít elektromob­il přes noc v garáži.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic