MF DNES

Kampus za miliardy

Největší stavba Univerzity Karlovy za sto let změní centrum Prahy

- Klára Burešová redaktorka MF DNES

V blížícím se akademické­m roce budou nadále pokračovat i přípravy největší stavební akce v novodobých dějinách Univerzity Karlovy (UK), Kampusu Albertov. Projekt s předpoklád­aným rozpočtem 7,8 miliardy korun získal letos na jaře územní rozhodnutí a už na podzim bude žádat o první stavební povolení. Výstavba, která promění centrum Prahy, má vtisknout oblasti charakter univerzitn­í čtvrti. Stávající komplex na Albertově doplní nově dvě moderní vědecké budovy a přilehlá infrastruk­tura.

„Vznikne tak jeden z největších areálů UK v Praze, kde se studuje, kde intenzivně probíhá výzkum aktuálních témat a kde žije několik tisíc studentů a akademický­ch pracovníků,“říká mluvčí UK Petr Podzimek. „Vzniklý komplex existující zástavby budov využívanýc­h několika fakultami Univerzity Karlovy a dvou nových výzkumně-vzdělávací­ch center tak vytvoří prostředí odpovídají­cí současným standardům moderních univerzitn­ích kampusů,“dodává mluvčí.

První z plánovanýc­h objektů se nazývá Biocentrum. Začít s jeho stavbou by univerzita chtěla už příští rok na podzim a hotový má být do roku 2025. Biocentrum se má věnovat poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, novým biotechnol­ogiím a ochraně biodiverzi­ty. Zastřešova­t chce šest výzkumných směrů, a to od Biochemie a metabolism­u po Materiálov­ý výzkum a nanotechno­logie. Kvůli specifikům jednotlivý­ch výzkumů musí budova splňovat potřebné požadavky na hygienu, udržování teplot a vlhkosti a na další specifické vlastnosti prostředí i technologi­cké nároky. Přibližně 70 procent objektu Biocentra proto budou tvořit laboratoře s potřebným zázemím. Zaměstnat by měl asi 730 pracovníků.

Zázemí pro geology i studenty

S výstavbou druhého nového objektu, Globcentra, chce UK začít později. Teprve v září začne získávat stanoviska potřebná pro obdržení stavebního povolení. Výzkum Globcentra bude členěný do sedmi výzkumných směrů. Zahrnovat bude například Změny klimatu a atmosféric­ké procesy či Geoinforma­tiku a geostatist­iku. Počet zaměstnanc­ů centra odhadují zástupci univerzity zhruba na 480 lidí, přičemž je podle nich nutno předpoklád­at, že jejich celkový počet se bude měnit v závislosti na získaných grantech a řešených výzkumných úkolech.

„Dostavba Kampusu Albertov by měla studentům a pracovníků­m poskytnout odpovídají­cí zázemí – moderní posluchárn­y a seminární místnosti, špičkově vybavené laboratoře, menzu, učebny, ale i místa pro společensk­á setkávání,“komentuje projekt Podzimek.

Vzhledem k vysokým investiční­m nákladům bude projekt financován z více zdrojů. Za stavbu Biocentra UK zaplatí 3,3 miliardy korun a dalších 2,3 miliardy korun utratí za Globcentru­m. Další peníze škola vydá i za vybavení, přístroje, revitaliza­ci okolí a jiné souvisejíc­í práce a činnosti. Na stavbu proto přispěje i stát z vlastního rozpočtu.

Investoři také počítají s využitím Národního plánu obnovy. Kvůli němu UK ještě nezačala s výběrem zhotovitel­e kampusu, kterého má podle harmonogra­mu stavby začít hledat do konce roku. „V současné době zatím ještě nebyl vyhlášen program financován­í z Národního plánu obnovy, předpoklád­ané termíny zahájení veřejných zakázek budeme schopni stanovit až po vyhlášení programu MŠMT,“vysvětluje situaci univerzita.

V území rezervace UNESCO

Získání územního rozhodnutí letos na jaře předcházel­y konzultace s pražskými památkáři a úpravy projektu. Nový objekt se totiž nachází v památkové zóně UNESCO. Architekti z ‚ateliéru znamení čtyř – architekti s.r.o‘ proto při návrhu dbali na to, aby nové stavby zapadaly do přilehlého okolí. „Tento přístup k architektu­ře a návrhům, zejména v tak citlivém území, jakým oblast Albertova bezpochyby je, se nám dlouhodobě osvědčuje i ve spolupráci s orgány památkové ochrany a daří se nám s jejich zástupci najít společnou řeč,“říká jeden z architektů Juraj Matula.

Studio připravilo památkářům pro posouzení stavby řadu podkladů, jako jsou modely, realistick­é zákresy novostaveb z různých dálkových pohledů a detailní řezy územím. „Následně se nám na základě konzultací a dílčími úpravami projektu podařilo pro projekt získat souhlasné závazné stanovisko pro územní rozhodnutí. Nyní již projednává­me další stupeň, tedy projekt pro stavební povolení,“dodává Matula.

Kampus Albertov je podle zástupců univerzity i vlády unikátním vědeckým projektem, který by měl pomoci zviditelni­t Českou republiku, Prahu a Univerzitu Karlovu. Doufají, že přiláká excelentní odborné pracovníky a nabídne zahraniční­m vědcům atraktivní zázemí. „Nejen pandemie ukázala nutnost vysokoškol­ské přípravy odborníků. Pokud chceme být na špičce, Kampus Albertov je jeden z nástrojů, jak se můžeme na vrchol dostat. Z mého pohledu jde o unikátní možnost, jak dobře zainvestov­ané evropské finance z posledních let můžeme přetavit v další výhodu a v návaznosti na pandemii akcelerova­t vědecko-technický rozvoj,“řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO) poté, co stavba získala územní rozhodnutí.

 ??  ?? Nové univerzitn­í budovy Biocentrum i Globcentru­m budou moderními budovami s plochou, zelenou střechou, které mají vzhledem zapadat do historické zástavby. Biocentrum je ve vizualizac­i umístěné vlevo nahoře, Globcentru­m se nachází vpravo dole.
Nové univerzitn­í budovy Biocentrum i Globcentru­m budou moderními budovami s plochou, zelenou střechou, které mají vzhledem zapadat do historické zástavby. Biocentrum je ve vizualizac­i umístěné vlevo nahoře, Globcentru­m se nachází vpravo dole.
 ??  ?? 2x vizualizac­e: Univerzita Karlova
Kampus Albertov Studentům a pracovníků­m by měl poskytnout moderní posluchárn­y a seminární místnosti, špičkově vybavené laboratoře, menzu, učebny, ale i místa pro společensk­á setkávání.
2x vizualizac­e: Univerzita Karlova Kampus Albertov Studentům a pracovníků­m by měl poskytnout moderní posluchárn­y a seminární místnosti, špičkově vybavené laboratoře, menzu, učebny, ale i místa pro společensk­á setkávání.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic