MF DNES

V Prokopském údolí žijí modrásci vičencoví a okáči

- — Ivo Horváth

Entomologo­vé z Fakulty životního prostředí (FŽP) České zemědělské univerzity (ČZÚ) v Praze letos začali propojovat znalosti o životě ohrožených druhů motýlů s konkrétní pomocí jejich populacím v terénu.

V okolí Prokopskéh­o údolí v Praze organizují nejen výzkum populací a ekologie modráska vičencovéh­o a okáče metlicovéh­o, ale i péči o vybrané lokality. Chtějí zlepšit kvalitu prostředí pro tyto druhy.

„Denní motýli patří mezi nejohrožen­ější skupiny hmyzu. V České republice zhruba osmina původních druhů již vymřela a další druhy se k vymření blíží. Je proto povinností entomologů pokusit se ohroženým druhům pomoci,“říká vedoucí týmu ekologie hmyzu z FŽP ČZU Michal Knapp. Aktuálně v Prokopském údolí a jeho okolí podle něj probíhá sběr dat o výskytu okáče metlicovéh­o. „Zapojit se může i veřejnost prostředni­ctvím aplikace iNaturalis­t,“dodává Knapp.

Odklízení biomasy

Na jedné z ploch univerzitn­í tým seká vegetaci a odklízí biomasu. Na dalších místech přijde začátkem září na řadu pásová seč lučních porostů po částech tak, aby vždy podstatná část louky kvetla nebo byla pokryta vyšší vegetací.

„Neřešíme jen základní výzkum, ale pokoušíme se také rozšířit životní prostor pro vybrané druhy motýlů. Projekt nazvaný Cílená podpora

Výzkum ohrožených druhů motýlů založená na kombinaci flexibilní­ho management­u biotopů a vyhodnocov­ání detailních biologický­ch dat provádíme v okolí Prokopskéh­o údolí, což je jedna z biologicky nejcennějš­ích a nejbohatší­ch lokalit v Praze,“říká Tomáš Kadlec, specialist­a na výzkum biologie motýlů.

Místa pro motýly

„Snažíme se upravit méně kvalitní biotopy, jako jsou druhově chudší uměle založené trávníky či křovinami zarostlé plochy tak, aby se i tato místa stala atraktivní­mi pro motýly a další skupiny hmyzu,“dodává Martin Štrobl zodpovědný za provedení management­ových opatření, tedy péči o vybrané plochy.

I když je pozice Prokopskéh­o údolí v metropoli výjimečná, podle Michala Knappa jsou v hlavním městě také další zajímavé lokality, kde se vyskytují nejen vzácné druhy hmyzu.

„Skoro na všech zachovalýc­h přírodních plochách se vyskytuje nějaký zajímavý hmyz – Praha je i v kontextu České republiky vcelku bohatá jak na zajímavá místa, tak na zajímavé druhy hmyzu. Existují i vzácné typy biotopů, jako jsou skalnaté stepi v Prokopáči, v Divoké Šárce či v kaňonu Vltavy. Obecně je o chráněná území v rámci Prahy dobře postaráno a zajišťuje to především oddělení péče o zeleň na magistrátu,“říká vedoucí týmu ekologie hmyzu z ČZU.

 ?? Foto: FŽP ČZU ?? V okolí Prokopskéh­o údolí se provádí výzkum populací a ekologie modráska vičencovéh­o a okáče metlicovéh­o.
Foto: FŽP ČZU V okolí Prokopskéh­o údolí se provádí výzkum populací a ekologie modráska vičencovéh­o a okáče metlicovéh­o.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic