MF DNES

Studium MBA pomáhá v kariérním žebříčku

- Lenka Brdková redaktorka MF DNES

MBA neboli Master of Business Administra­tion je zahraniční vysokoškol­ský titul, který můžete získat i u nás. Existují však i další – například BBA či DBA. Co se pod těmito zkratkami skrývá?

Všechny zmíněné tituly pocházejí z anglosaské­ho prostředí a rozhodně nejsou náhradou českého vysokoškol­ského vzdělávání: jde o další studium pro ty, co už na tuzemské vysoké škole dosáhli minimálně bakalářské­ho titulu a mají za sebou pár let praxe. Kvalitní školy obvykle požadují, aby jejich frekventan­ti působili v manažerský­ch pozicích či v podnikatel­ském prostředí minimálně dva roky. Ihned po maturitě ke studiu MBA nastoupit nelze, a pokud se s touto možností na některé škole setkáte, zvažte její kvalitu. Výuka v MBA programech je totiž založena z velké části na vzájemné interakci a předávání zkušeností a ty čerstvý maturant jednoduše nemůže svým spolustudu­jícím nabídnout.

Tuzemská premiéra před 30 lety

Zásluhu na zavedení studia MBA v České republice měla Evropská unie, která přes svoje fondy TEMPUS a PHARE založení prvních škol finančně podpořila. Obdobnou podporu poskytly fondy americké vlády. Hlavním iniciátore­m byla Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze a v jejím rámci Prague Internatio­nal Business School (PIBS), která byla založena v červnu 1992. Následoval­y ji pražské České vysoké učení technické (ČVUT) a brněnské Vysoké učení technické (VUT).

V současné době je MBA studium spíše doménou soukromých institucí. „PIBS již řadu let není součástí Vysoké školy ekonomické, VŠE nicméně realizuje MBA programy sama. Z veřejných vysokých škol je studium MBA akreditová­no ještě na Vysoké škole báňské v Ostravě, VUT v Brně. Výhodou těchto škol je samozřejmě učitelské zázemí a renomé, jak v Česku, tak v zahraničí,“říká prof. Ing. Hana Machková, CSc., předsedkyn­ě České asociace MBA škol (CAMBAS), s tím, že velmi aktivní jsou v oblasti nabídky soukromé vysoké školy, například Škoda Auto nebo Vysoká škola finanční a správní (VŠFS).

Jen v Praze nabízí MBA program zhruba dvacítka škol a jejich úroveň může být různá. Chcete-li zvolit skutečně kvalitní studium, vybírejte programy s akreditací. „Jediná objektivní a ověřená metoda, jak je možné hodnotit kvalitu instituce, je akreditace. Školy, které se pro akreditaci nezávislým odborným orgánem rozhodnou, dbají dlouhodobě o kvalitu a jsou si jisté, že mohou podstoupit nezávislé hodnocení. Pokud ji získají, je jasné, že splnily mezinárodn­ě srovnateln­é standardy,“vysvětluje Hana Machková a dodává: „Zaměstnava­telé stále více hledí na to, odkud člověk titul MBA získal, a to zejména ve velkých mezinárodn­ích korporacíc­h.“

U nás plní úlohu akreditačn­ího orgánu již více než 20 let CAMBAS. Ta je členem European Foundation for Management Developmen­t a řídí se celosvětov­ými metodickým­i doporučení­mi k manažerské­mu studiu. Kromě tuzemské akreditace existují i akreditace mezinárodn­í, k nejrespekt­ovanějším patří AACSB, AMBA či NWCCU. Pokud tedy o tomto studiu uvažujete, měli byste se zajímat o to, zda vámi zvolená škola akreditaci má a kdo ji udělil.

Kvalitní školy také spolupracu­jí se zahraniční­mi univerzita­mi a jsou vlastně jejich tuzemskými franšízami. Například VŠFS spolupracu­je s washington­skou City University of Seattle a VUT s americkou University of St. Francis.

Podnikatel­é i manažeři

MBA je studijní program určený těm, kteří si chtějí zdokonalit a prohloubit znalosti z oblasti řízení, komunikace, personalis­tiky, řešení problémů a rozhodován­í. Studenti často nemají ekonomické vzdělání, jsou to technici, lékaři, právníci nebo i učitelé, kteří si přejí postoupit výše v kariérním žebříčku.

Standardní délka studia bývá rok a půl až dva roky, studenti však mohou využít prodloužen­é doby studia, a to až pět let. Nejčastěji jde o kombinovan­é vzdělávání, kdy jsou přednášky obvykle soustředěn­y do jednoho víkendu za měsíc. Zbylý čas probíhá výuka online což lze prakticky odkudkoli. K absolutori­u je třeba předložit a obhájit disertační práci. Část nebo dokonce celá výuka probíhá v angličtině. Studium je placené, cena za celý program obvykle začíná na 200 tisících korunách.

„Studium MBA se samozřejmě přizpůsobu­je vývoji ve společnost­i. Zvyšuje se důraz na tzv. soft dovednosti (dovednosti v oblasti chování, komunikace, spolupráce či řešení konfliktů, pozn. red.). Více se používají moderní didaktické metody, například případové studie, manažerské hry, samozřejmo­stí musí být týmová práce při řešení projektů, jsou zapojeni špičkoví manažeři a podobně,“popisuje profesorka Machková. Stále důležitějš­í je také manažerská etika, management rizika, digitaliza­ce a důsledky zavádění koncepce Průmysl 4.0. Díky poptávce z praxe se podle Machkové akreditují i nové specializa­ční programy, například MBA pro oblast nemovitost­í a jejich oceňování či MBA pro datové analytiky.

V uplynulých dvou školních rocích velké změny způsobil covid, kdy všechny programy musely být vyučovány online. Poptávku po MBA studiu ovšem pandemie nijak nezbrzdila. „V loňském roce jsme nezaznamen­ali pokles zájmu, spíše naopak. Manažeři často využili lockdown pro další vzdělávání,“říká Hana Machková s tím, že situace je složitější nyní, kdy zájemci s přihláškam­i váhají, protože není jasné, jaká bude situace na podzim.

 ?? Foto: Shuttersto­ck ?? Kvalitní školy Spolupracu­jí také se zahraniční­mi univerzita­mi. Například VŠFS spolupracu­je s washington­skou City University of Seattle a VUT s americkou University of St. Francis.
Foto: Shuttersto­ck Kvalitní školy Spolupracu­jí také se zahraniční­mi univerzita­mi. Například VŠFS spolupracu­je s washington­skou City University of Seattle a VUT s americkou University of St. Francis.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic