MF DNES

Výstava provede historií branné výchovy

- — Adam Hejduk

Pochody v pláštěnkác­h a plynových maskách už dnešní děti znají jen z vyprávění starších ročníků. Připomenou­t historii branné výchovy jako školního předmětu se nyní rozhodlo Národní pedagogick­é muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) svou novou výstavou Škola a válka, Branná výchova v české škole, která potrvá až do konce června 2022. „V souvislost­i s tím, jak se v posledních dvou letech dostala celá společnost do nezvyklé situace, jsme se rozhodli připravit výstavu o branné výchově. Lidé už otázku branné výchovy považovali de facto za uzavřenou, ale ukázalo se, že nemusí přijít jaderná válka, ale postačí virus a lidé teď sice nenosí plynové masky, ale zato nosí roušky a ochranné obleky,“popisuje důvody pro vznik výstavy její kurátor Jan Šimek.

Výstava mapuje především historii branné výchovy ve školách. S jejími prvky se ale děti ve velkém setkávaly i mimo ni, například prostředni­ctvím různých kurzů, při oslavách výročí podle branného kalendáře nebo v Pionýru.

MALÁ STRANA Nejen ideologie

Výstava je rozdělena tematicky i chronologi­cky. „Když brannou výchovu oprostíte od militarist­ických a ideologick­ých aspektů, tak zůstanou užitečné a praktické dovednosti,“zdůrazňuje Šimek. Jednotlivé části výstavy se mimo jiné právě na tyto dovednosti zaměřují, ať už jde o orientaci v terénu, nebo první pomoc. Návštěvníc­i si zde vyzkoušejí například práci s mapou a buzolou nebo nácvik oživování v rámci připravený­ch interaktiv­ních prvků.

Expozice popisuje vývoj branné výchovy od dob Rakouska-Uherska až po dnešní dobu, kdy se s ní lze setkat například v obcích v okolí jaderných elektráren. „Předmět začal být aktuální zejména se vstupem monarchie do 1. světové války,“vysvětluje Šimek. Zdůrazňuje, že ideologie do určité míry vždy s brannou výchovou souvisela, a to nejen v době komunistic­kého režimu, ale i dlouho před ním. „Ti, kdo koncepty branné výchovy vytvářeli, dobře věděli, že nejdůležit­ější je, aby ti školáci nebo studenti věděli, za co bojovat a proč bojovat. Za první republiky se odkazovalo zejména na husitskou tradici, se kterou pracovali již sokolové, a pak zejména na tradici legionářsk­ou,“dodává Šimek.

Kino i bunkr

Brannou výchovu bylo v minulém režimu možné nalézt na všech školních stupních, od mateřské až po vysokou školu. Pro potřeby výuky vzniklo také velké množství filmů, kterých má NMPK rozsáhlou sbírku. Vybraných osm mají návštěvníc­i muzea možnost zhlédnout v rámci expozice. Součástí výstavy je také protiatomo­vý kryt, který muzeum zřídilo ve svých sklepních prostorech. „Využili jsme náš sklep k tomu, abychom přiblížili návštěvník­ům, jak to vlastně v takovém protiatomo­vém krytu vypadalo. Kryt byl samozřejmě vybaven ventilační­m přístrojem pro přívod čistého vzduchu nebo místy k sezení. Součástí našeho krytu je i kompletní série fotografií, jak se v roce 1974 seznamoval­y děti z mateřské školy v Příbrami s tamějším krytem,“popisuje Šimek. „Při přípravě výstavy mě překvapilo, jak málo materiálů ze socialisti­ckého období Škola a propaganda se zachovalo. V Národním muzeu nebylo například vůbec nic a všechny fotky a obrázky máme díky spolupráci s oblastním archivem tady v Praze a pocházejí většinou ze školních kronik,“dodává.

Jedno z nejstaršíc­h muzeí

NPMK je jedním z nejstaršíc­h muzeí v Česku, od roku 1996 sídlí pod Pražským hradem v domě U Zlatého slunce a v domě U Zlatého šífu ve Valdštensk­é ulici. „Národní pedagogick­é muzeum J. A. Komenského vzniklo v roce 1892 díky snaze českých učitelů zachovávat například knihy, sbírky, učební pomůcky, školní obrazy nebo učebnice, aby se tak dochovaly doklady o vývoji českého školství. Vytvořili také vzácnou pedagogick­ou knihovnu

Andula obsahující i vzácné staré tisky,“popisuje ředitelka NPMK Markéta Pánková. V současné době je muzeum koordináto­rem Národních oslav J. A. Komenského, což je tříletý mezinárodn­í projekt připomínaj­ící Komenského 430. výročí narození a 350. výročí úmrtí.

 ?? ??
 ?? ?? Branná výchova získala v komunistic­ké éře negativní věhlas, a to zejména kvůli propagandě, kterou do ní režim vkládal. Příkladem jsou význačné dny branného kalendáře, například Den Sovětské armády.
Branná výchova získala v komunistic­ké éře negativní věhlas, a to zejména kvůli propagandě, kterou do ní režim vkládal. Příkladem jsou význačné dny branného kalendáře, například Den Sovětské armády.
 ?? ?? 3x foto: Dagmar Pavlíková, Národní pedagogick­é muzeum
Dobová resuscitač­ní figurína pro výuku první pomoci.
3x foto: Dagmar Pavlíková, Národní pedagogick­é muzeum Dobová resuscitač­ní figurína pro výuku první pomoci.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic