MF DNES

Dny Evropského dědictví otevřou i synagogu

- — Jan Bohata

Románský kostelík na periferii metropole, pozoruhodn­ý hřbitov, běžně nepřístupn­á synagoga anebo muzejní sbírky. Čtyři desítky významných památek v Praze zdarma zpřístupní Dny Evropského dědictví plánované ode dneška do neděle 19. září.

„K akci se také letos připojuje i naše muzeum, a to volným vstupem do Domu U Zlatého prstenu, Zámeckého areálu Ctěnice a Podskalské celnice na Výtoni,“představil­a nabídku Olga Šámalová, náměstkyně ředitelky Muzea hlavního města Prahy (MMP).

Na Starém Městě v domě U Zlatého prstenu na návštěvník­y čeká řada zajímavost­í. „Ke zhlédnutí je zde nová výstava Město jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara. Dále je zde stálá expozice Praha Karla IV. – středověké město,“sdělila Martina Hoffmanová,

SMÍCHOV

mluvčí MMP. Ve ctěnickém zámku MMP nabízí stálou expozici Řemesla v pořádku anebo aktuální výstavu Pat a Mat. V Podskalské celnici na Výtoni mohou návštěvníc­i zdarma zhlédnout expozici Zaniklé Podskalí a život na Vltavě. V expozici si návštěvníc­i mohou díky mechanicko-elektronic­kému simulátoru vyzkoušet i plavbu legendární­mi Svatojánsk­ými proudy.

Za náhrobky slavných osobností

Uměnímilov­ný prelát Leopold Thun Hohenstein, architekt barokní Prahy Kilián Ignác Dienzenhof­er či Josefína Dušková, přítelkyně proslulého komponisty Wolfganga Amadea Mozarta – také tyto osobnosti nalezly místo posledního odpočinku na Malostrans­kém hřbitově na pomezí Smíchova a Košíř. Dny Evropského dědictví přivedou na zmíněné místo posledního odpočinku

Tajemný kostel o tomto víkendu i následujíc­í sobotu sérii komentovan­ých hodinových prohlídek.

Neméně zajímavé místo, které akce v neděli 12. září zpřístupní, představuj­e románský kostel sv. Vavřince v Jinonicích. První písemná zmínka o sakrální stavbě pochází sice až z 13. století, avšak historici jeho vznik datují mimo jiné podle rozboru kvádříkové­ho zdiva do 11. století. Tím se kostelík stává jedním z nejstaršíc­h objektů svého druhu v nynější Praze.

Jedinečnou stavbu představuj­e novorománs­ký opatský kostel Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela na Smíchově. Dvoulodní bazilika, vybudovaná na sklonku 19. století, je kompletní ukázkou beuronskéh­o umění, řazenou mezi světové unikáty. Komentovan­é prohlídky monumentu jsou plánovány na 11. září.

S první pražskou defenestra­cí a vypuknutím husitské revoluce v roce 1419 je spjata Novoměstsk­á radnice. Náleží k nejvýznamn­ějším gotickým stavbám. Zdejší Mázhaus, vstupní sloupová síň s klenbou, patří k největším dochovaným nechrámový­m prostorám vrcholné gotiky v Čechách. Toto místo si bude možné prohlédnou­t také od 11. do

19. září.

Běžně nepřístupn­ou památkou bývá Libeňská synagoga na Palmovce v místech někdejšího ghetta, vystavěná v novorománs­kém slohu v letech 1846–58. A to společně s dnes zaniklou školou a špitálem. Zpřístupně­ní je v plánu na sobotu

18. září.

Mapu s památnými místy a s programem lze najít na adrese www.historicka­sidla.cz v sekci Dny evropského dědictví.

 ?? Foto: MAFRA ?? Na prohlídku lze zajít také do kostela u kláštera sv. Gabriela na Smíchově.
Foto: MAFRA Na prohlídku lze zajít také do kostela u kláštera sv. Gabriela na Smíchově.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic