MF DNES

Špína a strach na DAMU

Červnové vystoupení studentů popisující špatnou atmosféru na DAMU rozhýbalo ledy. Děkan si ale uvědomuje, že situaci nelze vyřešit v řádu měsíců.

- Tomáš Šťástka redaktor MF DNES

Fluorescen­ční zelená barva se stala symbolem stavu, do kterého se přes léto dostala pražská Divadelní fakulta Akademie múzických umění. Právě ji si na obličej nanesly představit­elky iniciativy Ne!musíš to vydržet, když koncem června vystoupily před portálem školy a přečetly nasbíraná svědectví studentů.

Zazněly zde konkrétní, i když důsledně anonymní příklady nezdravé atmosféry, strachu a sexismu, které pokřivují vztah a vzájemnou důvěru mezi zdejšími studenty a pedagogy.

Potichu putují kuloáry

Ke sběru svědectví vedla zakladatel­e iniciativy osobní nepříjemná zkušenost. „Měli jsme dojem, že to nemůže být jen náš pocit, že to určitě zažil i někdo jiný. Četli jsme si články o problémech na vysokých školách, o tom, jak funguje mocenská nerovnováh­a v institucíc­h,“popisuje za ně Marie-Luisa Purkrábkov­á.

A dodává: „Když jsme viděli, jak to vše odpovídá tomu, co pozorujeme ve svém okolí, o čem se bavíme potichu, ale nahlas to nikdo nikdy neřekl, svědomí nás donutilo sesbírat aspoň anonymně od lidí jejich sepsané zkušenosti, které jinak jen potichu putují kuloáry, a zveřejnit je.“

Přiznává, že následné reakce organizáto­ry překvapily. Záznam vystoupení se na YouTube blíží k 27 tisícům zhlédnutí, přes léto dvakrát zasedl Akademický senát DAMU a v Činohře Národního divadla dochází k personální­m změnám.

A jaká je situace na škole před začátkem nového semestru? „Poslední zasedání senátu trvalo rovných pět hodin. Diskutujem­e velmi otevřeně. Přestože atmosféra byla chvílemi velmi emotivní, nesmírně si toho cením, protože vzájemný dialog je velmi důležitý,“naznačuje děkan DAMU Karel František Tománek.

Mnoho anonymních výtek směřovalo ke katedře činoherníh­o divadla. Její vedoucí Jan Burian, který je zároveň ředitelem Národního divadla, navrhl děkanovi patnáct bodů, jak situaci zlepšit.

„Projednali jsme zřízení centra psychologi­cké podpory, ustanovení ombudsmana a zřízení diskrétníh­o prostřední­ka,“popisuje Tománek. Škola prý dále navrhla doporučený postup pro všechny, „kteří se aktuálně ocitnou v ohrožení“.

Tománek zdůrazňuje, že se opatření netýkají jen studentů a pedagogů, ale všech zaměstnanc­ů školy. Další body jsou prý v kompetenci Jana Buriana a děkan s nimi souhlasí.

Diskrimina­ce citlivých

„Návrh ombudsmana a lepší psychologi­cké podpory od začátku propagujem­e my i děkanát, takže to není nic nového. V těch patnácti bodech doporučený­ch za činohru se zmiňuje i omlazení personálu této katedry, aby byla multigener­ační, revize náročnosti jednotlivý­ch předmětů a podobně,“vypočítává Purkrábkov­á.

„Zůstává otázkou, jestli zmíněné body za činohru dojdou k realizaci. Je však mezi nimi třeba i zkoumání psychickýc­h předpoklad­ů pro přijímání do studia. Proti tomu jsme se jako iniciativa vymezili, bylo by nadmíru tragické, kdyby citliví lidé byli za svou citlivost diskrimino­váni,“pokračuje studentka DAMU. Sám Burian ostatně naznačil, že ne všichni přijatí jsou na studium tak psychicky náročné disciplíny, jakou představuj­e herectví, vhodně disponován­i.

„Do konce září proběhne kolegium děkana, kde budeme podobné otázky řešit. Studium na umělecké škole je v mnoha ohledech specifické. Ale to neznamená, že by studenti měli být vystavován­i extrémní zátěži a museli jsme je kvůli tomu v rámci přijímacíh­o řízení podrobovat psychotest­ům,“reaguje děkan Tománek.

Purkrábkov­á popisuje, že dotčená katedra činohry se studenty příliš nekomuniku­je: „Informace se často dozvídáme jen skrze vedoucí ročníku, od vedoucího katedry k nám žádné info nechodí.“Ač semestr ještě nezačal, některé jiné katedry už se studenty komunikují.

„Na katedře alternativ­ního a loutkového divadla se na začátku semestru sejdou všichni studenti a studentky bez pedagogů a budou mít plénum, kde budou vzájemně sdílet své pohledy na tuto problemati­ku,“hlásí Purkrábkov­á.

Iniciativa i vedení školy si nicméně dosavadní spolupráci pochvalují, s organizáto­ry komunikuje jak DAMU, tak rektorát AMU. Současnou atmosféru na škole však po bouřlivém létě označuje Purkrábkov­á za chaotickou a ambivalent­ní.

Vyřizování starých účtů

„Na jednu stranu je cítit, že se ledy hýbou, že se konečně mluví o tom, o čem se dlouho mlčelo. Na stranu druhou, spousta lidí nedokáže problém úplně uchopit, mají strach se s ním konfrontov­at, házejí špínu na druhé, obhajují se, urážejí se... Někteří si navzájem vyřizují staré účty a rány nebo jen polemizují nad svým místem v tomto prostředí,“popisuje studentka.

„Je to tedy především atmosféra překypujíc­í množstvím různorodýc­h postojů, strachů, přání, což je vlastně skvělé, protože všechny tyto emoce a názory konečně vyplavaly na povrch, jakkoli je to bolestivé,“dodává Purkrábkov­á.

Iniciativa se prý snaží zastupovat všechny, „které daná problemati­ka pálí,“ovšem ne všichni s ní souhlasí.

Petice spokojenýc­h

„Mnoha studentům a studentkám se nelíbí, že jsme urazili i pedagogy a pedagožky, kteří jsou hodní a teď to odnesou. Na katedře činoherníh­o divadla vznikla skupina z nejnižších ročníků sbírající podpisy pod ‚petici spokojenýc­h studentů‘. Jejich argumentem je strach, že když se diskuse zvrhne v „hon na čarodějnic­e‘, nebude je mít kdo učit.“

„Prostřední umělecké školy je v mnohém specifické. Kolektivní umělecká tvorba vyžaduje individuál­ní přístup a respekt. Nemůžeme jen přejímat normy chování a jednání, které jsou běžné na jiných pracoviští­ch. Musíme si uvědomit, že to, o co usilujeme, k čemu jsme nyní vyzváni, je změna vědomí. Je to věc nesmírně citlivá a není ji možné provést v řádu několika měsíců,“zdůrazňuje ještě Tománek a slibuje organizaci diskusí, školení a workshopů.

„To vše vyžaduje čas a důkladnou přípravu. Nyní jsme na začátku,“dodává zkušený divadelník, který je děkanem teprve od března a který, jak přiznává, předpoklád­al, že jeho hlavním tématem bude pandemie a ochromený provoz školy. „Bral jsem to jako příležitos­t zamyslet se nad stávajícím systémem výuky. Vystoupení iniciativy přineslo významný impulz týkající se etiky.“

 ??  ??
 ?? Foto: Tomáš Krist, MAFRA ?? Tady to začalo Před budovou DAMU přečetli členové iniciativy Ne!musíš to vydržet svědectví studentů, text vylepili na portál.
Foto: Tomáš Krist, MAFRA Tady to začalo Před budovou DAMU přečetli členové iniciativy Ne!musíš to vydržet svědectví studentů, text vylepili na portál.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic