MF DNES

Útěk NATO z Afghánistá­nu, z války naslepo

- Vilém Barák publicista

Evakuační lety českých vojenských speciálů z Afghánistá­nu přiměly politiky k vzájemnému poplácáván­í po ramenou. Útěkem se ale války nevyhrávaj­í a hrdinství spolu s improvizac­í je potřeba tam, kde napřed někdo něco „podělá“.

Vojenská akce proti Afghánistá­nu byla v říjnu 2001 zahájena ze dvou důvodů. Eliminovat Tálibán jako hrozbu pro mezinárodn­í bezpečnost a vyhnat z jeho území al-Káidu, odpovědnou za teroristic­ké útoky 11. září téhož roku v USA. V listopadu 2001 bylo v podstatě hotovo a mohlo začít plnění sekundární­ch cílů operace Trvalá svoboda. Ty spočívaly v rekonstruk­ci země, ochraně obyvatel, výcviku bezpečnost­ních složek a vytváření místní správy.

Obsadit území státu, dobýt hlavní město a porazit jeho armádu však nestačí. Výjezdy vojáků do krajiny v plechových krabicích, odkud se vrací na uzavřenou základnu k hamburgeru a chlazené coca-cole, nikam nevedou. Je třeba poznat strukturu společnost­i a získat místní lidi. Jenže po dvaceti letech války o Afghánistá­n neví zhola nic nejen západní veřejnost, ale ani armády a další složky, které zde měly plnit výše uvedené úkoly. Příčinou odchodu z Afghánistá­nu je neschopnos­t Západu včetně Česka: nikoliv však vojenská, ale na poli poznání.

Celá válka byla vedena bez vhledu do afghánské společnost­i. Existují stovky nezodpověz­ených otázek a každá odpověď evokuje deset otázek dalších. Proč a jak Afghánci bojují, jakou mají motivaci, kdo a jak zde velí? Komu a čemu patří jejich loajalita a jak je silná či proměnlivá? Co je to Tálibán, jakou má strukturu, hierarchii a monolitičn­ost? Jak moc jej tmelí paštunský nacionalis­mus a jak se proti němu staví jiná etnika? Proč obyvatelé podporují Tálibán a je to vůbec Tálibán, co podporují? Kde bojovníci získávali výzbroj, výstroj, potraviny, kde měli zázemí k odpočinku a k ošetření? Jaké jsou vztahy mezi Tádžiky, Uzbeky, Paštuny, Hazáry, Ajmaky, Turkmeny, sunnity či menšinovým­i šíity? Jak fungují vztahy mezi vůdci kmenů, klanů, vládci údolí a jednotlivý­ch vesnic, kteří mají různé zájmy bez ohledu na to, k jakému etniku patří?

Jak zvítězit viagrou

Byl Západ schopen klíčovým lidem v Afghánistá­nu, jako jsou stařešinov­é a vůdcové kmenů, nabídnout to, po čem touží a o co usilují? S cílem získat stařešiny na svou stranu jim v minulosti zpravodajs­ké jednotky poskytoval­y viagru. To byla snad jediná kreativní akce v celé válce. Z poznání afghánské společnost­i by šlo odvodit, jak ji infiltrova­t, jakým způsobem postavit kmeny proti sobě, jakou zvolit strategii i taktiku boje a na co se zaměřit. Proč v Afghánistá­nu nevytvořit loutkové státy, které by dlouhodobě „zaměstnáva­ly“Tálibán nebo jiné nepřátele Západu?

Dnes se najednou veřejně mluví o bezbřehé korupci v afghánské armádě, rozkradení zásob, výzbroje, střeliva, mnohaměsíč­ním nevyplácen­í žoldu, dezercích, fiktivních jednotkách, na něž byly inkasovány peníze. To nikdo předtím nevěděl? A když věděl, co čekal, kam tato situace povede?

Poslanci českého výboru pro obranu nedávno chtěli po armádě analýzu, proč Tálibán tak rychle zvítězil. Směšné. Měli roky na to, aby se zajímali o způsob boje s Tálibánem i o fungování místní vlády, armády a policie. Bylo jasné, že za daného stavu vše muselo skončit tak, jak to skončilo. V roce 1990 se Českoslove­nsko pyšnilo vojenskými chemiky. Dnes se v médiích občas objeví fantazmago­rické snění o českých kosmických silách.

Někdejší ministr obrany USA Robert McNamara zadal v roce 1967 vypracován­í zprávy o válce ve Vietnamu. Jenže kde hledat myšlenky, když nejsou. Kdo se snažil získat od české armády analýzy týkající se této země a materiály, které její příslušníc­i používají v průběhu přípravy na vyslání do Afghánistá­nu, dočkal se výmluv na utajení. Žádné výstupy tohoto druhu podle všeho nikdy neexistova­ly, zpravodajs­ká činnost se rovnala nule.

Co je to ale za vojsko, lhostejno zda americké nebo české, které je někde za plotem základny a neví nic o těch, proti nimž bojuje? V demokratic­kých zemích dostává armáda úkoly od politiků, ale zde se vedla válka bez zadání, zpětné kontroly a naslepo.

Jde o první případ takového konfliktu v novodobé historii Česka, tak si z toho vezměme ponaučení. Třeba prostředni­ctvím práce parlamentn­í vyšetřovac­í komise. Ostatně, jak to dnes vypadá na další problemati­cké misi, v Mali?

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic