HISTORICKÉ OKAMŽIKY

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

1701 Pos­ta­ve­na prv­ní z bu­dov Grand­ho­te­lu Pupp Sal­le de l´As­sem­blée (Sas­ký sál) 1708 Hos­ti­na na počest prus­ké­ho krá­le Fried­ri­cha I. 1718 Návštěva Johanna Se­bas­tia­na Bacha 1728 Vys­ta­věn Čes­ký sál a vy­sa­ze­no dvanáct řad lip ( poz­ději Pup­po­va alej) 1766 Návštěva ob­líbe­né­ho rak­ous­ké­ho cí­saře Jo­se­fa II. 1767 Jo­hann Ge­org Pupp přice­sto­val do Kar­lo­vých Varů 1785 Prv­ní ze třinác­ti návštěv J. W. Goe­tha 1786 Jo­hann Ge­org Pupp zak­ou­pil Čes­ký sál 1812 Návštěva a kon­cert Lud­wi­ga van Beet­ho­ve­na 1825 V Sas­kém sá­le kon­cer­to­va­la slav­ná operní zpěvač­ka Hen­ri­et­te Sonn­t­a­go­vá 1828 Své houslo­vé mis­trovst­ví před­vedl v Sas­kém sá­le Ni­co­lo Pa­ga­ni­ni 1830 V Čes­kém sá­le kon­cer­to­val slav­ný pia­nis­ta Sig­mund Thal­berg 1863 Hein­rich Pupp, vnuk J. G. Pup­pa, ote­vírá Ca­fé- Sa­lon 1867 V Ca­fé- Sa­lo­nu vys­tu­pu­jí po­pu­lární es­ka­mo­téři Bel­la­chi­ni a Ame­ričan Bal­li­ny 1870 Kon­cert slav­né operní di­vy Fe­renc­zyo­vé 1872 Za­ložení spo­leč­né fir­my Ge­brü­der Pupp 1883 Pos­ta­ven Park­ho­tel Pupp 1890 Za­lože­na ak­cio­vá spo­leč­nost Grand­ho­tel Pupp 1893 Přes­tav­ba ho­tel­o­vé­ho kom­ple­xu do dnešní vnější po­do­by 1900 V Grand­ho­te­lu Pupp večeřel per­s­ký šáh Mus­af­fer- ed­din 1904 Návštěva cí­saře Fran­tiš­ka Jo­se­fa I. 1906 Slav­nost­ní ote­vření vel­ké­ho kon­cert­ního sálu pro 1500 os­ob 1907 V Grand­ho­te­lu Pupp po­býval an­gli­cký král Ed­ward VII. 1910 Slav­nost­ní ban­ket hos­tů z Chi­le na počest 100. výročí ne­závis­los­ti své ze­mě 1925 Ve Slav­nost­ním sá­le na­in­s­tal­o­vá­ny uni­kát­ní kon­cert­ní var­ha­ny 1936 Koupě do­mu Boží oko a při­po­jení ke Grand­ho­te­lu Pupp 1946 Grand­ho­tel Pupp přešel pod národ­ní správu 1948 Prv­ní po­vá­lečný host z exo­tické ci­zi­ny – in­dický ma­harádža z Dha­ram­pu­ru 1991 Grand­ho­tel Pupp se stal ak­cio­vou spo­leč­nos­tí s účas­tí stá­tu 1995 Re­kon­struk­ce Grand­ho­te­lu Pupp v čás­ti původ­ního Sas­ké­ho sálu 1996 Vy­bu­do­vá­ní Be­cher ´s Ba­ru a výs­tav­ba re­la­x­ačního cen­tra 1998 U vcho­du ob­je­veny dózy s his­to­rický­mi do­ku­men­ty 2006 Re­kon­struk­ce Grand­ho­te­lu Pupp v čás­ti Park­ho­te­lu 2006 Na­táčení bon­d­ov­ky Ca­si­no Roya­le 2010 Ote­vření pro­vo­zu Pupp Roy­al Spa 2013 Vy­bu­do­vá­ní no­vé­ho well­ness cen­tra s ba­zé­nem a sau­na­mi

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.