KLI­NI­KA PLAS­TICKÉ CHIR­UR­GIE

NA­BÍZÍ SVÉ SLUŽ­BY NOVĚ TAKÉ V GRAND­HO­TE­LU PUPP

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal - Doc. Mudr. Jan Měšťák, CSc.

Pri­vát­ní kli­ni­ka plas­tické chir­ur­gie Esthé po­s­ky­tu­je vy­so­ce spe­cia­li­zo­va­né služ­by v obo­ru es­te­tické chir­ur­gie. Na tra­dičně vel­mi do­brých výs­ledcích kli­ni­ky se po­dí­lí zkušený tým cer­ti­fi­k­ovaných plas­tických a es­te­tických chir­ur­gů pod ve­dením do­cen­ta Ja­na Měšťá­ka a kva­li­fi­k­ovaných zdra­vot­ních ses­ter s dlo­u­hole­tou pra­xí. Za do­bu své exis­tence zí­ska­la kli­ni­ka vý­sad­ní pos­ta­vení mezi pra­co­viš­ti es­te­tické me­di­cí­ny a by­la oceně­na ja­ko ne­jú­spěšnější pra­co­viště es­te­tické me­di­cí­ny pos­led­ního dva­ce­ti­le­tí.

Ga­ran­ty vy­so­ké od­bor­né úrov­ně v obo­ru plas­tické chir­ur­gie a es­te­tické me­di­cí­ny jsou kromě jiných plas­tických chir­ur­gů také MUDr. Li­bor Kment, MUDr. Ka­rel Ur­ban a MUDr. On­dřej Měšťák, lé­kaři s dlo­uho­do­bou zkuše­nos­tí a zahra­niční pra­xí, kteří jsou i spo­luvlast­níky kli­ni­ky Esthé.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.